:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2005 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2005 г.По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№566
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
- Докладна записка с вх. №866/14.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
- Докладна записка с вх. №898/31.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени и допълнения към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси е цени на услуги на територията та Община Созопол и приетата Тарифа на цени и услуги предоставяни от Общината, Приложение 7.
- Докладна записка с вх. №951/17.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Одобряване на актуализация за план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2005г.
2.Одобряване на план-.сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2006 г.
3.Приемане размер на таксата за битови отпадъци за община Созопол по населени места за 2006 г.
- Докладна записка с вх. №940/15.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2006 г.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №854/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №855/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №856/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД 09-233/1986 година.
- Докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Рибарска” №19.
- Докладна записка с вх. №858/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите в помещения, собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №859/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №933/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
- Докладна записка с вх. №934/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
- Докладна записка с вх. №948/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части от имоти – частна общинска собственост с идеални части от имот частна собственост.
- Докладна записка с вх. №959/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно изготвяне на доклад за състоянието и собствеността на общинската спортна база.
- Докладна записка с вх. №960/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно вземане на решение за прекратяване на някои сделки по разпореждане с общинска собственост.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №860/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на нови пътни артерии по регулационния план на с.Черноморец, област Бургаска.
- Докладна записка с вх. №861/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с. Атия, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №862/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №863/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
- Докладна записка с вх. №864/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №865/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на с.Зидарово, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №869/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №870/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на общ устройствен план на община Созопол в обхвата на зона “А” и зона “Б”, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- Докладна записка с вх. №922/08.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на пешеходен надлез над ІV-то класен път свързващ к-г “Златна рибка” гр.Созопол и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина” землище Созопол.
- Докладна записка с вх. №935/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти № 000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец и имот № 000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.
- Докладна записка с вх. №943/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200 с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
- Докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен пран /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №945/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект на подробен устройствен план за обект: Път ІІ-99 “Вариант Алепу - ІІ етап” от км 20+867 до км 29+327, подобект: парцеларен план, фаза актуализация на технически проект в землище на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №946/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №014008 местност и имот №000109 в местност “Край село” землище с. Росен, общ.Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №947/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №000074 местност “Вятърницата”, имот №000065 местност “Тумбата” и имот №000072 в местност “Борсушки дупки”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел включване в регулационните граници на с.Равна гора.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №917/07.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
- Докладна записка с вх. №957/21.11.05 г. от Димо Минков – Общински съветник, относно уреждането на отношенията по договор от 23.09.2003 г., между община Созопол и “Дюни” – АД.
- Докладна записка с вх. №955/18.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно ратификация на Споразумение за сътрудничество с Община Йожеварош, гр. Будапеща, Унгария.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №892/24.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на решение №559.1/03.10.2005 г., отнасящо се до отпускане на еднократна парична помощ на Ирена Красимирова Сачарова от с. Черноморец, за закупуване на животоспасяващи лекарства на детето и Петьо Живков Георгиев, в размер на 241,10 лв.
- Докладна записка с вх. №939/15.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.


1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №866/14.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№567
Общински съвет – Созопол не приема предложеното от Кмета на община Созопол с докладна записка с вх. с вх. №866/14.10.05 г. проекто-решение, относно откриването на дейност 745 “Обредни домове и зали” към Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на град Созопол и общината с численост на персонала 2/два/ щата и средна брутна работна заплата 192,50 лв. считано от 01.11.2005 г.

По предложение на г-н Тихомир Янакиев
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№568
Приема предложението на г-н Тихомир Янакиев да бъде прегласувана докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.

- Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№569
Общински съвет Созопол утвърждава промените на плана по приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1.На приходната част.
1.1.Увеличение
§ наименование на приходите било увеличение става
§ 13-04 – д/к придобиване на имущество
по дарения и възмезден начин 225 000 лв. 315 000 лв. 540 000 лв.
§ 20-00 – други данъци 0 11 000 лв. 11 000 лв.
§ 24-04 – прих.от продажба на усл.,стоки 30 000 лв. 25 000 лв. 55 000 лв.
§ 27-10 – такси за технически услуги 400 000 лв. 117 000 лв. 517 000 лв.

било увеличение става
§ 36-19 – други неданъчни приходи 65 000 лв. 25 000 лв. 90 000 лв.
§ 37-02 – събрани и внесени др.данъци
върху продажби -100 000 лв. -15 000 лв. -115000 лв.
Всичко увеличение: 478 000 лв.
1.2.Намаление
било намаление става
§ 24-05 – от наеми на имущество 300 000 лв. 185 000 лв. 115 000 лв.
§ 24-06 – от наеми на земя 13 792 лв. 6 000 лв. 7 792 лв.
§ 27-04 – такси за ползване на ДСП 20 000 лв. 4 000 лв. 16 000 лв.
§ 27-05 – такси за ползване пазари,тържища и др.250 000 лв. 8 000 лв. 242 000 лв.
§ 27-16 – туристически такси 366 000 лв. 50 000 лв. 316 000 лв.
§ 28-02 – глоби,санкции,неустойки 39 700 лв. 5 000 лв. 34 700 лв.

Всичко намаление : 258 000 лв.
Общо увеличение на приходната част на бюджета на Общината с 220 000 лв.

- Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№570
1. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 година с 220 000 лв., в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите във Функция “Общи държавни служби“ дейност 122 “Общинска администрация”с 16 500 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 69 612 лв. 100 лв. 9 712 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 100 лв. 400 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 60 000 лв. 300 лв. 60300 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 400 лв. 300 лв. 700 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 229 200 лв. 2800 лв. 232 000 лв.
в т.ч.: за кметствоПрисад 1 400 лв. 500 лв. 900 лв.
за кметство Р.гора 7 500 лв. 1000 лв. 8 500 лв.
за кметство Росен 2 000 лв. 1300 лв. 3300лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 68 300 лв. 10 000 лв. 78300 лв.
в т.ч: за кметство с.Зидарово 2 000 лв. 5 000 лв. 7 000 лв. за кметство с.Габър 11 000 лв. 5 000 лв. 16 000 лв.
§ 10-51 – командировки 20 000 лв. 100 лв. 20 100 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 700 лв. 100 лв. 800 лв.§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 48 000 лв. 200 лв. 48 200 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 500 лв. 200 лв. 700 лв.
§ 42-94- помощи по реш.на ОбС 20 000 лв. 3 000 лв. 23 000 лв.

1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 67 060 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 “ВиК” с 2 200 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 10 600 лв. 500 лв. 11 100 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 500 лв. 500 лв. 1000лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 41 100 лв. 1700лв. 42800лв.
в т.ч: за кметствоПрисад 8 000 лв. 1000 лв. 9000лв.
за кметство Р.гора 2 200 лв. 700 лв. 2900лв.
-Дейност 604 ”Осветление на улици и площади” с 26 300 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 70 550 лв. 500 лв. 71050 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 800 лв. 500 лв. 1300 лв.


§ 10-16 – вода, горива,енергия 120 000 лв. 7500 лв. 127 500 лв.
в т.ч. Созопол 36 200 лв. 5000 лв. 41 200 лв.
за кметство Крушевец 4 800 лв. 2500 лв. 7 300 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 89 040 лв. 10300 лв. 99 340 лв.
в т.ч: за кметствоИзвор 2 600 лв. 300 лв. 2 900 лв.
за кметство Присад 2 000 лв. 1500 лв. 3 500 лв.
за кметство Черноморец 20 000 лв. 7000 лв. 27 000 лв.
за кметство Крушевец 1 000 лв. 1500 лв. 2 500 лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 8000 лв. 22 000 лв.
в т.ч.кметствоАтия 4 000 лв. 8000 лв. 11 000 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване” с 300 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 51 960 лв. 300 лв. 52 260 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 300 лв. 600 лв.

-Дейност 623 “Чистота” с 7000 лева.
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 430 000 лв. 7000лв. 437 000 лв. за депониране, проектиране
оценки на депо

-Дейност 629 “Други дейности по благоустрояване и опазване на околната среда” с 31 260 лева.
било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 46 500 лв. 16 260 лв. 62 760 лв.
в т.ч. за Созопол 15 000 лв. 11 760 лв. 26 760 лв.,

разпределени за:
-Почистване на мост на път с.Зидарово и с.Вършило - 1640 лв.
-Почистване на мост на река Селска с.Габър - 1920 лв.
-Почистване на речно корито на река Дарадере - 8200 лв.

било увеличение става
за кметство Росен-за зим.поддържане 2 000 лв. 500 лв. 2 500 лв.
за кметство Равна гора 1 500 лв. 4000 лв. 5500 лв.


било увеличение става
§ 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти 0 15000 лв. 15000 лв.
/Приложение №1/
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 27 340 лева по групи, дейности и параграфи, както следва:
1.3.1.Група “Физическа култура и спорт” с 15 000 лева.

-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 15 000 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 20 800 лв. 15000 лв. 35 800 лв.
в т.ч. кметствоКрушевец 20 000 лв. 15000 лв. 35 000 лв.

1.3.2.Група “Култура” с 12 340 лева.
-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 12 340 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 37 800 лв. 12340 лв. 50 140 лв.
в т.ч:за Созопол 20 000 лв. 12240 лв. 32 240 лв.
за кметство Извор 500 лв. 100 лв. 600 лв.


1.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” с 108 800 лева по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата” с 5300 лева.

било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 18 000 лв. 5 300 лв. 23 300 лв.
в т.ч: за кметствоРосен 0 2 300 лв. 2 300 лв.
за кметство Атия 0 3 000 лв. 3 000 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” с 103 500 лева.
било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 389 005 лв. 103 500 лв. 492 505 лв.
в т.ч: Созопол 147 655 лв. 46 000 лв. 193 655 лв.
За ремонт пътища 30 000 лв.
За ремот път ІV 90066 16 000 лв.
за кметство Вършило 8 700 лв. 9 000 лв. 17 700 лв.
за кметство Зидарово 41 250 лв. 5 000 лв. 46 250 лв.
за кметство Извор 32 400 лв. 9 600 лв. 42 000 лв.
за кметство Индже войвода 13 000 лв. 5 000 лв. 18 000 лв.
за кметство Равадиново 23 000 лв. 15 000 лв. 38 000 лв.
за кметство Равна гора 26 000 лв. 5 000 лв. 31 000 лв.
за кметство Росен 24 000 лв. 6 900 лв. 30 900 лв.

1.5. Увеличава плана на разходите във функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 300 лв.

било увеличение става

§ 10-15 – материали 9 000 лв. 300 лв. 9 300 лв.
в т.ч. кметство Равна гора 1 600 лв. 300 лв. 1 900 лв.

- Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№571
1. Извършва промени в бюджетните кредити на Общински съвет и на долупосочените кметства в рамките на приетите им бюджети от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 123 “Общински съвет”.
било намаление става
§ 03-00 – осиг.вноски от раб.за ДОО 12 000 лв. 4 000 лв. 8 000 лв.

било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри и
хардуер /Приложение №1/ 22 000 лв. 4 000 лв. 26 000 лв.


Кметство Атия
-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 360 лв. 1 360 лв.

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 300 лв. 200 лв. 100 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 200 лв. 160 лв. 40 лв.

Кметство Зидарово
-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 2 500 лв. 140 лв. 2 640 лв.
§ 10-51 – командировки 1 000 лв. 250 лв. 1 250 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500 лв. 100 лв. 400 лв.


-Дейност 629”Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 140 лв. 860 лв.

-Дейност 525 “Клубове на пенсионера”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 300 лв. 150 лв. 150 лв.

Кметство Росен
-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 200 лв. 1 2000 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 2 000 лв. 800 лв. 2 800 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 30 900 лв. 1 700 лв. 32 600 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 3 000 лв. 1 700 лв. 1 300 лв.

-Дейност 629 "Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – р-ди за външни услуги 2 500 лв. 1 000 лв. 1 500 лв.Кметство Черноморец
-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000 лв. 3 000 лв. 17 000 лв.

било увеличение става
§ 52-03 – придобив.на друго оборудване
машини и съоръжения –
копирна машина – 1 бр. 0 1 800 лв. 1 800 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 52-06 – изграждане на ПСОВ 10 000 лв. 10 000 лв. 0
/Приложение №1/
било увеличение става
§ 52-06 – изгр.инфраструктурни обекти
(канализация ул.Батак) 0 10 000 лв. 10 000 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 629 “Други дейности по БКС”.
било увеличение става
§ 52-03 – придобиване на др.оборудване
машини и съоръжения (сенокосачка –1бр) 0 1 200 лв 1 200 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 5 000 лв. 3 200 лв. 1 800 лв.
§ 10-20 – разходи за външ.услуги 3 000 лв. 1 300 лв. 1 700 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане ,ремонт и изграждане на пътищата”.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 47 000 лв. 24 500 лв. 71 500 лв.

-Дейност 866”Общински пазари и тържища”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 10 000 лв. 10 000 лв. 0
§ 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 10 000 лв. 0

- Докладна записка с вх. №940/15.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2006 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№572
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС Общински Съвет –Созопол одобрява предложения списък на обекти от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране през 2006 г. /Приложение №2/

- Докладна записка с вх. №898/31.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени и допълнения към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси е цени на услуги на територията та Община Созопол и приетата Тарифа на цени и услуги предоставяни от Общината, Приложение 7.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№573
І. Допълнение на чл.13 ал.4, изречение второ-след думите” декларация по образец”- /Приложение 1/
Приложение 1
Чл.13 ал.4 от Набедбата за ОАМТЦУТОС

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.13 ал.4 от
Наредбата за ОАМТЦУТОС

1.от.................................................................................................................................
/наименование на пр-то или собствено.,бащино и фамилно име на лицето/
2.ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/......................................
3.№ от НДР..................................................БУЛСТАТ...............................................
4.адрес:..........................................................................................................................
/седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/
5.данъчен адрес............................................................................................................
6.чрез.............................................................................................................................
/име-собсвено, бащино, фамилно на представителя или пълномощника/
7.ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/.....................................

УВАЖАЕМА, Г-ЖО КМЕТ,

8. Декларирам/е, че за имот с партиден №.....................................,представляващ
.......................................................................................................................................
находящ се на адрес:..................................................................................................
/гр./с./,общ.,ж.к.,ул.,бл.,вх.,ап.,ет./
през ................................г.,таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци:
1......................................................................................................................................
/вид и брой/
2.....................................................................................................................................
/вид и брой/ 3.....................................................................................................................................
/вид и брой/

Дата................................. Подпис на декларатора:...............


ІІ. Нова ал.5 на чл.13:
/5/1. Не се събира такса смет за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
2. Лицата по чл.12 ал.1, собсвеници, ползватели, на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 2/ за това в Община Созопол, Дирекция “ПМДТ” до края на предходната година.

Приложение 2
Чл.13 ал.5 от Наредбата за ОАМТЦУТОС
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.13 ал.5 от
Наредбата за ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1 от .............................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето,наименование на предприятието/
1.2 адрес.................................................................................................
/ адрес на местоживеене на лицето,седалище на предприятието/
1.3 представлявано от ................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на представляващия/
2. и ...................................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието/
адрес....................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето,седалище на предприятиета/
представлявано от.......................................................ЕГН................
/С,Б,Ф име и ЕГН на представляващия/
3. и....................................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето /
адрес...................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето /
4. и....................................................................................ЕГН................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето/
адрес...................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето/

УВАЖАЕМА , ГОСПОЖО КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица,че имот с партиден №..............................,представляващ........................
находящ се на адрес:.............................................................................
/гр./с/,общ,ж.к.,ул.,бл.,вх.,ап.,ет./
няма да се използва през цялата .........................г.
Дата:........................... Подпис на декларатора/ите:
1....................................
2....................................
3....................................
4....................................

3.Декларираните факти и обстоятелства подлежат на проверка.
ІІІ. Допълнение в Приложение 7, Тарифа на цени за услуги и права,предоставяни от общината, съгл.чл.6 ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол,
I.Административно и информационно обслужване:
т.16 За издаване на Удостоверение за данъчна оценка
- до 14 дни - 5 лв
- до 3 дни /бърза/ - 25 лв.
- за деня /експресна/ - 50 лв.
т.17 За издаване на Удостоверение за декларирани данни
чл.36 ал.4 от ДПК - 2 лв.
т.18 За издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата
чл.41 от ЗМДТ - 2 лв.
т.19 За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства – чл.226 ал.2 ДПК - 2 лв.
т.20 За презаверка на издадени удостоверения - 1 лв.
За служебно искани и издадени удостоверения такса не се заплаща.
ІV. Промените и допълненията в Приложение 7 – Тарифа на цени за услуги и права, предоставяни от общината, съгл. чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, влизат в сила от 01.01.2006 г.

- Докладна записка с вх. №951/17.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Одобряване на актуализация за план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2005г.
2.Одобряване на план-.сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2006 г.
3.Приемане размер на таксата за битови отпадъци за община Созопол по населени места за 2006 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№574
1. Одобрява актуализираната план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г. /Приложение 3/
2. Одобрява план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2006 г. /Приложение 4/
3.Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2006 г.
3.1 За физически лица – граждани
3.1.1 За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 5/
3.1.2 За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 5/
3.1.3 За имоти на граждани-жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места от Община Созопол – 3 промила върху данъчната му оценка за услугата по ползване,поддържане и експлоатация на депата,за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване.
3.1.4 За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.1.1 и 3.1.2.
3.2 За юридически лица – фирми.
3.2.1 За жилищни имоти на фирми,в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка за имота./Приложение 5/
3.2.2 За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху отчетната стойност на имота. /Приложение 5/
3.2.3 За имоти на фирми – жилищни и нежилищни, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места от община Созопол – 3 промила върху данъчната му оценка или отчетната му стойност, за услугата по ползване,поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.
3.2.4 За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.2.1 и 3.2.2.
3.3 За нежилищни имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева /Приложение 6/, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2.5 промила върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота за имотите в гр.Созопол и с.Черноморец, за с.о. Червенка – 0 промила, а за останалите населени места от общината – 0.5 промила.
4. За “Дюни”АД, “Хелио-тур-с”АД, “Терем”АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 0.5 промила
- за почистване на териториите за обществено ползване – 0.5 промила.
5. За “Лорънс Мартин “АД Зидарово – 0.5 промила за поддръжка на депото и безвреждане на твърди битови отпадъци.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №960/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно вземане на решение за прекратяване на някои сделки по разпореждане с общинска собственост.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№575
1. Общински съвет – Созопол спира вземането на решения за извършване на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на община Созопол, до приемането на средносрочна и дългосрочна стратегия за общинската собственост, която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да изготви и предложи на Общински съвет – Созопол стратегия за общинската собственост, с приложен картен материал като част от общата стратегия за развитие на общината, в тримесечен срок от взимаме на настоящото решение”.
3. Изключение от решението по т.1 остават само:
- сделките по освобождаване на съсобственост на общината с частни лица;
- отдаването под наем по чл.56 от ЗУТ по утвърдена търговска схема на вече обособените за целта места;
- отдаване под наем и отстъпено право на строеж на лица с доказани жилищни нужди;
- разпореждане със земи за изграждане на големи инфраструктурни обекти с общо регионално значение.

- Докладна записка с вх. №959/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно изготвяне на доклад за състоянието и собствеността на общинската спортна база.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№576
1. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на общината да изготви и представи в едномесечен срок подробен доклад за състоянието на спортните клубове и материално-техническата спортна база /брой, разновидности, площ, изградени съоръжения, извършени ремонтни дейности, спорове за собственост и т.н./ на територията на община Созопол.
2. Докладът да бъде придружен с копия на актовете за общинска собственост на спортната материално-техническа база.

- Докладна записка с вх. №948/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части от имоти – частна общинска собственост с идеални части от имот частна собственост.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№577
І.На основание чл.34 , ал.4и чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.8, т.2 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба на Общински Съвет – гр. Созопол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет одобрява предложеното разпореждане с 286 кв.м. ид. части на обща стойност от 16 731 лв. от имоти с №№ VІІ и ІХ попадащи в квартал 75, с Акт за частна ОС №№725/09.09.05г., 726/09.09.05г., по плана на с. Черноморец, отреден за индивидуално жилищно строителство чрез извършване на замяна въз основа на изготвени оценки по пазарни цени с 286 кв.м. ид.ч. части на обща стойност 16 731 лв. от УПИ с №№ Х, ХІ и ХІІ, кв.75 по плана на с. Черноморец, собственост на наследници на К. Мамулников, както следва:
1.Наследници на К. Мамулников прехвърлят в полза на Община Созопол следните идеални части:
1.1. 32 кв.м.ид.ч. на стойност 1 872 лв, съгласно ЕО № 360/27.09.2005г., от УПИ № ХІІ, кв.75, с граници :изток-улица;запад –УПИ VІІ, VІІІ; север-УПИ ХІ, юг-УПИ ХІІІ, целият с площ от 585 кв.м.
1.2. 152 кв.м.ид.ч. на стойност 8 892 лв, съгласно ЕО № 361/27.09.05г., от УПИ № ХІ, кв.75, с граници: изток-улица; запад-УПИ VІІ, ІХ; север-УПИ Х; юг-УПИ ХІІ, целият с площ от 590 кв.м.
1.3. 102 кв.м.ид.ч. на стойност 5 967 лв, съгласно ЕО № 362/27.09.05г. от УПИ № Х, кв.75, с граници:изток –улица; запад- УПИ VІІІ, ІХ;север-улица-; юг-УПИ ХІ, целият с площ от 580 кв.м.
2.Община Созопол прехвърля в собственост на наследници на К. Мамулников следните идеални части:
2.1. 269 кв.м.ид.ч. на стойност 15 737 лв. , съгласно ЕО № 350/ 27.09.05г. от УПИ VІІ, кв.75, с граници : север – УПИ VІІІ,изток – УПИ ХІІ, ХІІІ, запад – улица, юг- имот № 684, целият с площ от 645 кв.м.
2.2. 17 кв. м. ид.ч., на стойност 994 лв. , съгласно ЕО № 349/27.09.05г.от УПИ ІХ, кв.75, с граници север-улица, изток- УПИ Х, запад- улица, юг- УПИ VІІ, целия с площ от 645 кв.м.
ІІ. След приключване на процедурата по замяна, Община Созопол става единствен собственик на УПИ ХІІ, кв.75, с граници: изток-улица; запад –УПИ VІІ, VІІІ; север- УПИ ХІ, юг-УПИ ХІІІ, с площ от 585 кв.м., на УПИ ХІ, кв.75 с граници изток-улица; запад- УПИ VІІ, ІХ; север- УПИ Х; юг- УПИ ХІІ , с площ от 590 кв.м. и на УПИ Х, кв.75, с граници изток –улица; запад- УПИ VІІІ, ІХ; север-улица-; юг-УПИ ХІ с площ от 580 кв.м.
Наследници на К.Мамулников стават единствени собственици на УПИ ІХ, кв.75, с граници: север-улица, изток- УПИ Х, запад - улица, юг-УПИ VІІ, с площ от 645 кв. м. и УПИ VІІ, кв.75, с граници: север-улица, изток- УПИ Х, запад- улица, юг- УПИ VІІ, с площ от 645 кв.м.
По предложение на Милко Димов
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№578
Не приема предложението на г-н Милко Димов – Общински съветник, относно прекратяване на двадесет и деветото заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №859/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№579
1. Общински съвет гр.Созопол не приема предложеното от Кмета на общината решение по докладна записка с вх. №859/14.10.05 г., относно продажба чрез търг на следните имоти, частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 127, в местността “Клисаджика”, землище с.Равна гора с площ от 177, 165 дка/ сто седемдесет и седем цяло сто шестдесет и пет дка/.
1.2. Поземлен имот № 141, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 260, 779/ двеста и шестдесет цяло седемстотин седемдесет и девет дка/.
1.3. Поземлен имот № 143, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 74,066/ седемдесет и четири цяло шестдесет и шест дка/. 1.4. Поземлен имот № 140, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 52, 687/ петдесет и два цяло шестстотин осемдесет и седем дка/.
1.5. Поземлен имот № 26014, в местността “Георгиев баир”, землище с.Равна гора с площ от 3, 006/ три хиляди цяло и шест дка/.

- Докладна записка с вх. №858/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите в помещения, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№580
На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предоставят безвъзмездно до 31.03.2006 г. за управление на Общинска служба земеделие и гори помещенията със самостоятелен вход във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул. “Аполония” №34, където се помещаваха Военния отдел и ДПС.

- Докладна записка с вх. №934/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№581
1. Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-163 в кв.13 по плана на с.Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
2. Одобрява експертна оценка №306/01.09.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, представляваща 2/1118 кв.м. ид.ч., в размер на 117,00 /сто и седемнадесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №933/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№582
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед № 132/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №226/07.06.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода,представляваща 135/405 кв.м. ид.ч.,в размер на 1580,00 /хиляда петстотин и осемдесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№583
Отлага докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№584
Отлага докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Рибарска” №19.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№585
Отлага докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №19, за следващо заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №856/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД 09-233/1986 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№586
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед № РД 09-233/1986 година.
2.Одобрява експертна оценка №288/18.08.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, представляваща 20/905 кв.м. ид.ч., в размер на 390,00 /триста и деветдесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №855/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№587
1.Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-307 в кв.42 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед № 130/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №290/18.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с.Вършило,представляваща 60/495 кв.м. ид.ч.,в размер на 702,00 /седемстотин и два/ лв.

- Докладна записка с вх. №854/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№588
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”землище с.Росен.
2.Одобрява експертна оценка №302/26.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от имот пл.№54 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляваща 78/578 кв.м. ид.ч.,в размер на 1065,00 /хиляда шестдесет и пет/ лв.

- Докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№589
Отлага докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година, за следващо заседание на Общински съвет.

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №860/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на нови пътни артерии по регулационния план на с.Черноморец, област Бургаска.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№590
Да се именуват следните нови улици в регулацията на с.Черноморец, както следва:
1.От ОТ №127-126-ОТ №125 улица “Елин Пелин”
2.От ОТ №20 – ОТ №22 улица “адв. Стоян Тодоров”
3.От ОТ №211-214-ОТ №215 улица “Здравец”

- Докладна записка с вх. №861/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с. Атия, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№591
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Атия, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

- Докладна записка с вх. №862/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№592
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Росен, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

- Докладна записка с вх. №863/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№593
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представената схема за разполагане на временен преместваем обект за обслужваща дейност върху общински имот на територията на Община Созопол, с.Атия.
Приложение: Копие от скица №304/04.08.2005 година

- Докладна записка с вх. №864/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№594
Да се именуват улиците на новия квартал “Мисаря”, както следва:
1. Улица №1 с ОТ №650 – ОТ №660
да бъде наречена “Мусала” тъй като се явява като продължение на съществуващата вече такава улица.
2. Улица №2 с ОТ 877 – ОТ №775
да бъде наречена “Стара планина” тъй като се явява като продължение на съществуващата вече такава улица.
3. Улица №3 с ОТ 693 -783-780-776-774-660- ОТ767- улица “Цар Асен Велики”
4. Улица №4 с ОТ 784-790-859-673-816-813-811-ОТ756 – улица “Цар Симеон Велики”
5. Улица №5 с ОТ 693-691-688-685-680-747-750-751-757-759-765- ОТ767 – улица “Цар Борис”
6. Улица №6 с ОТ 792-798-669-804- ОТ759 – улица “Цар Иван Асен ІІ”
7. Улица №7 с ОТ 774-833-888-841-ОТ765 – улица “Цар Иван Шишман”
8. Улица №8 с ОТ 861-677-849-846-844- ОТ811 – улица “Цар Калоян”
9. Улица №9 с ОТ 817- ОТ844 – улица “Цар Петър”
10. Улица №10 с ОТ 782-781-792-793-790-691-ОТ699- улица “Цар Самуил”
11. Улица №11 с ОТ 775-798-859-861-685-744-703-704-708-709-714-715-716- ОТ718 – улица “Хан Аспарух”
12. Улица №12 с ОТ 660-669-673-677- ОТ680 – улица “ Хан Тервел”
13. Улица №13 с ОТ 816-817-849- ОТ747 – улица “Хан Омуртаг”
14. Улица №14 с ОТ 841-804- ОТ813- улица “Хан Кубрат”

- Докладна записка с вх. №865/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№595
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Зидарово, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

- Докладна записка с вх. №869/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№596
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол.
Приложение: 1. Копие от скица №1584/14.10.2005 година

- Докладна записка с вх. №870/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на общ устройствен план на община Созопол в обхвата на зона “А” и зона “Б”, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№597
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124 ал.1 от ЗУТ, общински съвет Созопол допуска да започне процедура по изготвяне на общ устройствен план на територията на община Созопол, обхващаща зона “А” и зона “Б” съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

- Докладна записка с вх. №922/08.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на пешеходен надлез над ІV-то класен път свързващ к-г “Златна рибка” гр.Созопол и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина” землище Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№598
1. На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,Общински съвет – Созопол разрешава да бъде допусната процедура за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на пешеходен надлез над път ІV – 90065 Бургас-Царево /Созопол/ свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина”, землище Созопол.
2. На основание чл.124 ал.2 от ЗУТ, изработването на парцеларния план за изграждане на пешеходен надлез над път ІV – 90065 Бургас-Царево /Созопол/ свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина”, землище Созопол, да се съгласува от Кмета на Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №935/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти № 000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец и имот № 000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№599
Общински съвет – Созопол на основание чл21,ал1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.14,ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.5 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост дава съгласие да бъде проведена процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти №000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; з-ще на с. Черноморец и имот №000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; з-ще на с.Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.

- Докладна записка с вх. №943/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200 с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№600
1. На основание чл.16 ал.5 т.2 и чл.16 ал.6 от Закона за горите Общински съвет-Созопол учредява правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200, с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право на ползване Общински съвет – Созопол одобрява такса в размер на 11 883,60лв. която заявителя следва да заплати преди получаване на настоящото решение. Таксата да постъпи в бюджета на общината. На основание чл.16 ал.7 Община Созопол запазва правото си на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

- Докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен пран /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№601
Отлага докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №945/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект на подробен устройствен план за обект: Път ІІ-99 “Вариант Алепу - ІІ етап” от км 20+867 до км 29+327, подобект: парцеларен план, фаза актуализация на технически проект в землище на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№602
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.59 ал.1 от ЗУТ, молба от “Пътпроект” ЕООД сВх.№26-00-288/01.06.2004 година и молба от Областно пътно управление Бургас – Изпълнителна агенция “Пътища” с Вх.№12-00-83/15.08.2002 година и при следните мотиви:
1.Възникнали


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...