:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 09.02.2006 Г


По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№641
Приема да влезе в дневния ред като точка №2 докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№642
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №45/23.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за 2005 година и проекто-бюджет на Община Созопол за 2006 година.
- Докладна записка с вх. №64/27.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.
- Докладна записка с вх. №65/28.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №32/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №55/24.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отреждане на терен за отглеждане на селскостопански животни в землището на с. Черноморец, Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №18/10.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №28/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-530, кв. 56 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №33/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №45/23.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за 2005 година и проекто-бюджет на Община Созопол за 2006 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№643
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:
1.1 По прихода - 8 949 859 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 8 000 756 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
2. Приема бюджета за 2006 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 10 097 285 лв. /съгласно Приложение № 1/
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 193 878 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 980 990 лв.;
2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 6 991 лв.;
2.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 114 000 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 114 000 лв.
2.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 91 897 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 903 407 лв.,
в т.ч. :
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 032 000 лв./съгласно Приложение №1/;
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 884 001 лв., /съгласно Приложение №1/;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.2 беше одобрен.
2.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 57 600 лв./в т.ч. компенсиращ трансфер за отменения пътен данък 57 600 лв./;
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 3 063 300 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 3 063 300 лв.,в т.ч. за екологични обекти – 3 000 000 лв.;
2.1.2.5. Друго финансиране в размер на 9 300 лв.;
2.1.2.6. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 857 206 лв.
2.2. По разходите в размер на 10 097 285 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.:
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 193 878 лв., от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери – 2 101 981 лв., в т.ч. 489 лв. – за резерв за непредвидени и неотложни разходи съгл. ФО 4/27.01.2006 г.;
2.2.1.2. От преходен остатък – 91 897 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 60 000 лв. /за общообразователни училища/;
• За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 31 897 лв.
/за читалища – 20 000 лв. и за Арх. музей – Созопол - 11 897 лв./ ;
2.2.2. За местни дейности в размер на 7 903 407 лв.;
2.2.2.1. От държавни трансфери - 3 120 900 лв.;
2.2.2.2. От местни приходи – 3 916 001 лв.;
2.2.2.3. От преходен – 857 206 лв.;
2.2.2.4. От друго финансиране – 9 300 лв.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 4 006 300 лв., финансирана с 3 177 300 лв. – от целева субсидия за капиталови разходи и 829 000 лв. – от собствени бюджетни средства, съгласно приложен поименен списък – Приложение № 25.
2.3.1. Получената целева субсидия за капиталови разходи на основание §56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. от 46 400 лв. да бъде разходвана за реконструкция и модернизация на Видео клуб, находящ се в Дом на рибаря – гр.Созопол.
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.
3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 27 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани, като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2006 г. ветерани до размера по т.3.1.
3.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
66 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 1 000 лв.
3.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 58 000 лв., в.т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 18 000 лв.
3.5. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
3.6. Утвърждава сумата от 233 300 лв. средства за текущ ремонт пътища в гр. Созопол, в т.ч.:
- асфалтиране на ул. “Първи май” – 49 000 лв.
- асфалтиране и отводняване на ул. “Ропотамо” – 39 000 лв.
3.7. Утвърждава сумата от 165 000 лв. външни услуги – общинска администрация – гр. Созопол, в т.ч.:
- проектиране на тоалетна в кв.81, по плана на гр. Созопол – 10 000 лв.
- за проектиране на кухненски блок в ОДЗ в с. Черноморец – 10 000 лв.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.2. Представителни разходи в размер на 27 500 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 500 лв.
5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи;
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 105 696 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 54 806 лв., в т.ч. преходен остатък 15 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Росен – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 14 200 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 61 500 лв., в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 4 000 лв.;
- за Спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 2 500 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 10 000 лв. за масови състезания.
6.4. Утвърждава субсидия за Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 2 000 лв.
7. Определя численост на персонала за местни дейности и държавни дейности дофинансирани с общински приходи и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер по ЗОДФЛ;
10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
11. При спазване на общия размер по бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

- Докладна записка с вх. №64/27.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№644
1. Общински съвет – Созопол утвърждава списъците на длъжностите и лицата, които съгласно Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите, утвърдена с постановление № 119 на МС (бр. 80 от 1985 г.), имат право на заплащане на транспортните разноски както следва:
- От общинска администрация, дейност “Музеи и галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването” – съгласно приложения списък (Приложение № 1).
- От функция «Образование» – съгласно приложения списък (Приложение № 2).
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие до 90% от стойността на извършените транпортни разходи на утвърдените длъжности и лица да се поемат от общинския бюджет, на основание Наредбата за заплащане превозни разноски на работниците и служителите за обикновен автобус от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.

- Докладна записка с вх. №65/28.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№645
Общински съвет – Созопол, одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода 01.04.2005 год. до 31.12.2005 г., в размер на 185,56 лв. /сто осемдесет и пет лева и 56 ст./

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№646
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прие следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, а именно:
1.В ГЛАВА ШЕСТА, ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
- в чл.28, ал.5, в изречение първо след думите “се извършва с покана” се добавя “или по телефона”;
- в чл.28, ал.5, изречение последно, след думите “в канцеларията на Общинския съвет”, се слага запетая и се добавя: “на хартиен или електронен носител, при условия и ред, определени от Председателя на Общински съвет – Созопол”.
- в чл.28, ал.7, след думите “могат да бъдат свикани от Председателя с покана” се добавя : “или по телефона”;
- в чл.28, се добавя нова ал.8:
“(8) В дневния ред, извън случаите по чл.34, ал.2 и 3 от Правилника, могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. При отказ да формулира становище, комисията уведомява писмено вносителя за мотивите си в тридневен срок от заседанието си.”
- в чл.32, ал.1, след думите “ по тяхно искане” се добавя “отправено до Председателя на Общинския съвет”;
- в чл.52, ал.1, в изречение първо, думите “до три дни след заседанието” се заличават.
2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ,
- в чл.55 се създава нова ал. 2:
“(2) Проектите за решения се внасят в Общинския съвет на хартиен и електронен носител”;
- в чл.57, се създава нова ал. 2:
“(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието”;
- в чл.57, се създава нова ал. 3:
“(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или негов представител, комисията може и да не вземе становище по нея”;
- Досегашната ал.2 става ал.4;
- Досегашната ал.3 става ал.5;

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №32/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№647

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места на Община Созопол, както следва:
1. Скица №521 /16.12.2005 година
2. Скица №516 /16.12.2005 година
3. Скица №531 /27.12.2005 година
4. Скица №517/16.12.2005 година
5. Скица №522/16.12.2005 година
6. Скица №520/16.12.2005 година
7. Скица №518/16.12.2005 година
8. Скица №523/16.12.2005 година
9. Скица №513/16.12.2005 година
10. Скица №514/16.12.2005 година
11. Скица №512/16.12.2005 година
12. Скица №415-К/15.12.2005 година
13. Скица №16-К/09.01.2006 година
14. Скица №15-К/09.01.2006 година
15. Скица №515/16.12.2005 година

- Докладна записка с вх. №55/24.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отреждане на терен за отглеждане на селскостопански животни в землището на с. Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№648
Възлага на Кмета на с. Черноморец в срок до 31.03.2006 г. да представи отчет за предприети действия и мерки по чл.19, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.


4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №18/10.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, общ. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№649
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №18 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Росенец” землище с. Росен.
2. Общински Съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка № 224/07.06.05 г. за общинската част от имот пл. №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. Росенец, землище с. Росен, представляваща 369/969 кв.м., в размер 5037 /пет хиляди тридесет и седем лв./, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с общинската част от горе цитирания имот.

- Докладна записка с вх. №28/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-530, кв. 56 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№650
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/ пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІ-530, кв.56 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 346/27.09.05г на независим лицензиран оценител в размер на 292/двеста деветдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №33/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№651
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №464/19.12.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр.Созопол,представляваща 22/216 кв.м. ид.ч., в размер на 4290 /четири хиляди двеста и деветдесет / лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/


ПП
Община Созопол
Приложение №25
Поименен списък
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2006 година
Капиталови разходи Субсидия от РБ Собствени бюджетни средства


51-00-Основен ремонт на ДМА 171000 101000 70000
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 60000 60000

Ремонт общинска сграда с.Росен 10000 10000
Ремонт общинска сграда с.Габър 12000 12000
Ремонт кметство с. Извор 20000 20000
Ремонт кметство с.Индже войвода 8000 8000
Ремонт общинска сграда с. Извор 10000 1000
ФУНКЦИЯ-03-Образование 111000 101000 10000
Ремонт О.У.с.Атия 25000 25000
Ремонт О.У.с.Равадиново 7000 7000
Ремонт О.У.с.Черноморец 10000 10000
РемонтО.У.с.Равна гора 12000 12000
Ремонт ЦДГ с.Извор 15000 15000
Ремонт ЦДГгр.Созопол 2000 2000
Ремонт ОДЗ гр.Созопол 40000 30000 10000

52-00-Придобиване на ДМА 3646000 3060000 586000
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 125000 125000
52-01 Придобиване на компютри 26000 26000
за общинска администрация 20000 20000
за общински съвет 5000 5000
за общинска адм.с.Черноморец 1000 1000

52-03-Придобиване на дp.оборудване 19000 19000
климатици за общинска администрация 5000 5000
климатици за кметсво с.Равна гора 1000 1000
климатици за киносалон 12000 12000
моторна резачка 1000 1000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 80000 80000
Административна общинска сграда 80000 80000

ФУНКЦИЯ-03-Образование 91000 45000 46000
52-01-Придобиване на компютри 1000 1000
за направление образование 1000 1000

52-06-Изграждане на инфр.обекти 45000 45000
Отоплителна инсталация О.У.с.Черноморец 45000 45000

52-06 Преустр.на съществуваща сграда в ЦДГ 45000 45000
с.Крушевец 45000 45000

ФУНКЦИЯ-06-Жилищно строит.благоустр. 3365000 3000000 365000
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 3365000 3000000 365000
Водоснабдяване с.Атия 15000 15000
Водоснабдяване с.Равадиново 12000 12000
Гробищен парк с.Атия 15000 15000
Канализация и вод.ул.Лилия с.Черноморец 15000 15000
Водоснабдяване ул.Батак с.Черноморец 5000 5000
Реконструкция зел.площ в кв.70 гр.Созопол 125000 125000
Реконструкция водопровод кв.72,75,76,78 /ул.Оборище/ гр.Созопол 35000 35000

ПАБ гр.Созопол 30000 30000
Реконструкция ул. осв.Хармани Гробищен парк гр.Созопол 38000 38000
Изграждане ПСОВ гр.Созопол 3050000 3000000 50000
ПСОВ-с.Черноморец 10000 10000
Реконструкция и укрепване подпорна стена ул. “Одеса” – до плаж “Хармани” 15000 15000

ФУНКЦИЯ-07-Почивно дело и култура 65000 15000 50000
52-03Придобиване на др.оборудване 15000 15000
климатици за Арх.музей 15000 15000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 50000 50000
Реконструкция градски стадион гр.Созопол 50000 50000

53-00Придобиване на НДМА 189300 16300 173 000
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби
53-01-Придобиване на програмни продукти 12300 12300
програмен продукт-АКСТЪР 12300 12300

53-09 Придобиване на други нед.матр.активи 177000 4000 173 000
ПУП-ПРЗ с.Росен 10000 10000
ПУП-ПРЗ сАтия 10000 10000
ПУП-с.Зидарово 23000 23 000
ПУП-с.Равадиново 12000 2000 10000
ПУП-с.Равна гора 10000 10 000
ПУП-с.Росен 17000 2000 15000
ПУП-Гробищен парк гр.Созопол 15000 15 000
ОУП-Община Созопол 80000 80 000

Всичко капиталови разходи 4006300 3177300 829000


ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби
52-06-Изграждане на инфр.обекти 46400 46400
Реконструкция и модернизация на видеоклуб 46400 46400


Приложение №1
СПИСЪК:

1. Длъжност “Директор на Археологически музей – Созопол
Име: Димитър Недев Недев
Бургас – Созопол – Бургас
2. Длъжност “Връзки с обществеността и медийната политика”
Име: Нина Петрова Рангелова
Бургас – Созопол – Бургас
3. Длъжност “Районен техник” с. Зидарово
Име: ……………………….
Бургас – Присад – Зидарово – Вършило – Габър - Бургас
4. Длъжност “Районен техник” с. Извор
Име: Христинка Христова Петрова
Бургас – Извор – Крушевец – Индже войвода – Бургас
5. Длъжност “Районен техник” с. Росен
Име: Сребрина Колева Македонова
Черноморец – Росен – Равна гора – Атия – Черноморец
6. Длъжност “Медицински фелдшер” – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол
Име: Андрей Анатолиев Швадчин
Созопол – Равадиново – Черноморец – Атия – Созопол
7. Длъжност “Медицинска сестра” – ЦДГ с. Росен
Име: Жечка Георгиева Петрова
Росен – Равна гора – Атия – Росен
8. Длъжност “Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Грозданка Асенова Косаджиева
Зидарово – Извор – Крушевец – Зидарово
9. Длъжност “Медицинска сестра” – ЦДГ “Снежанка” гр. Созопол
Име: Анжела Ефтимова Фарлалиева
Созопол – Черноморец - СозополПриложение №2
С П И С Ъ К
на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата си и обратно за 2006 година

ОУ – Созопол
1.Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-Черноморец
2.Антоанина Неделева Пирева-учител–Бургас-Созопол-Бургас
НУ – Равадиново
1. Златина Василева Вълканова- директор – Созопол –Равадиново – Созопол
2. Иванка Иванова Вълнарова–учител–Бургас–Равадиново-Бургас
3. Юлия Георгиева Чакърова – възпитател – Созопол –Равадиново – Созопол
ОУ – Черноморец
1. Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-Созопол
2. Донка Стоянова Велчева–учител–Бургас-Черноморец–Бургас
ОУ – Атия
1. Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
2. Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
3. Мария Колева Фучеджиева –учител– Бургас- Атия –Бургас
4. Величка Трифонова Пеева – учител – Бургас- Атия – Бургас
5. Магдалена Йозова Димова – учител – Бургас – Атия–Бургас
6. Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
7. Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
8. Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
9. Илия Пашинов Илиев – учител – Созопол- Атия- Созопол
10. Катя Тодорова Стоянова–външен лектор–Черноморец – Атия – Черноморец
11. Янка Димитрова Иванова-възпитател- Бургас-Атия-Бургас
ОУ – РОСЕН
1. Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-Бургас
2. Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
3. Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас –Росен-Бургас
4. Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
5. Несрин Ахмедова Караалиева – учител – Бургас – Росен – Бургас
6. Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
7. Станка Недялкова Митева–учител –Бургас –Росен –Бургас
8. Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен- Бургас
9. Веселина Янкова Меразчиева –възпитател – Бургас – Росен –Бургас
10. Любов Тодорова Бъчварова – учител – Бургас – Росен –Бургас
11. Милена Димова Жекова-учител - Бургас-Росен-Бургас
12. Ангелина Ганчева Едрева–възпитател-Бургас-Росен- Бургас
13. Станка Вълканова Петрова – възпитател – Бургас – Росен –Бургас
14. Теодора Тодорова Тодорова-възпитател-Бургас-Росен- Бургас

ОУ – Равна гора
1. Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
2. Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
3. Лозанка Димитрова Фучеджиева–учител–Бургас–Равна гора – Бургас
4. Мариела Атанасова Бинчева – учител – Бургас – Равна гора-Бургас
5. Янка Маринова Кусева–учител–Бургас–Равна гора–Бургас
6. Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
7. Галина Стоянова Петрова-учител-Бургас-Равна гора-Бургас
8. Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
ОУ – Крушевец
1. Галина Георгиева Казакова–директор–Бургас-Крушевец-Бургас
2. Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
3. Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
4. Димка Дянкова Димитрова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
5. Жечка Кръстева Филипова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
6. Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
7. Станка Иванова Градинарова – учител – Бургас –Крушевец-Бургас
8. Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
9. Елмира Анатолиевна Димитрова – учител – Бургас –Крушевец – Бургас
10. Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
11. Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Крушевец – Бургас
ОУ – Зидарово
1.Пейко Стоев Стоев – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
2.Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
3.Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-Бургас
4.Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
4а.Димитринка Георгиева Георгиева-заместник на Р.Майсторова
5.Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
6.Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
7.Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-Бургас
8.Марийка Жекова Кънева – възпитател – Бургас – Зидарово-Бургас
9.Ирена Добринова Добрева-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
10.Анна Георгиева Добрева-външен лектор-Бургас-Зидарово-Бургас
11.Мара Христова Тенишева-външен лектор-Бургас-Зидарово-Бургас
ОДЗ – Созопол
1. Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-Созопол
2. Мария Илиева Шурелова – учител музика – Созопол – Равадиново – Созопол
2а.Милена Иванова Костова-замества М.Шурелова
ЦДГ – Черноморец
1. Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
1. Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
2. Таня Велкова Георгиева – учител – Бургас- Атия – Бургас
ЦДГ – Росен
1. Калина Йорданова Николова–директор-Бургас–Росен-Бургас
2. Елена Георгиева Георгиева – учител –Бургас–Росен-Бургас
3. Ивелина Антонова Караниколова – учител – Бургас –Росен-Бургас
4. Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
1. Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора – Бургас
2. Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –Бургас
ЦДГ – Извор
1. Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –Бургас
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...