:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2006 Г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТО И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2006 г.


По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№654
Приема да влезе в дневния ред към точка №1 докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№655
Приема да влезе в дневния ред към точка №1 докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№656
Приема да влезе в дневния ред към точка №2 докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№657
Приема да влезе в дневния ред към точка №4 докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№658
Приема да влезе в дневния ред към точка №4 докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№659
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №89/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №118/27.02.06 г. от Петя Чапевова и Добри Добрев – Общински съветници, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №150/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предприемане на действия по разпределение на имуществото на ОФ „Търговия Созопол” – в ликвидация.
- Докладна записка с вх. №136/13.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно членството на Община Созопол в Регионална асоциация на общини “Тракия”.
- Докладна записка с вх. №139/14.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане за безвъзмездно предоставяне на освободен войскови имот държавна собственост – “Пароцентрала Атия”, намиращ се в с.Атия, в собственост на Община Созопол за задоволяване на обществените потребности на населението от с.Атия.
- Докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №104/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отдаване на концесия на спортно съоръжение – стадион, намиращ се в гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.
- Докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №124/01.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година,ул. “Рибарска” №63.
- Докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №95/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър,одобрен със заповед №131/2001 година.
- Докладна записка с вх. №94/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД 09-6/1988 година.
- Докладна записка с вх. №93/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Морски скали” №27 А.
- Докладна записка с вх. №82/07.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на преминаване с цел захранване на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №149/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №117/27.02.06 г. от Петя Чапевова, Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на сграда за обществени нужди.
- Докладна записка с вх. №116/27.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на болница.
- Докладна записка с вх. №108/20.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ- VІ-547,548 ,в кв.42., съгласно приетия с протокол № 66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / на УПИ VІ-547,548 ,в кв.42 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546 , изток – УПИ V-549 , север –улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
3.Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;
- Докладна записка с вх. №90/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14, съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /РУП / на УПИ І-147, в кв.14 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: запад – общински терен /римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица/о.т. 43-44-45/, юг – общински терен /римня/, за частна общинска собственост;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ;
3.Съгласуване на проект за изменение на ПУП- ПЗР /РУП/ на цитирания по-горе УПИ.
- Докладна записка с вх. №78/06.02.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно преотреждане на УПИ XV в кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №63/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно премахване на обект в с.Черноморец, Община Созопол, застрашаващ живота и здравето на хората.
- Докладна записка с вх. №61/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обновяване на автобусната спирка в имот №561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №60/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обособяване на допълнителни места за почивка в гр.Созопол и изграждане на съоръжения, улесняващи преминаването на детски колички и колички на инвалиди.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №137/13.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №112/21.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков.
- Докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №89/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№660
І. На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол, като променя в Раздел ІІ, чл.23 следните срокове:
1. В чл.23, ал.2, предвидения срок “10 ноември на предходната година за изготвяне на проект на годишен списък”, се изменя на “20 януари на настоящата година”.
2. В чл.23, ал.4, предвидения срок “15 ноември на предходната година за обявяване на проект на годишен списък”, се изменя на “25 януари на настоящата година”.
ІІ. На основание чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, Общински Съвет одобрява предоставените правила за работа на комисията по чл.18 от същата наредба /Приложение №2/

- Докладна записка с вх. №118/27.02.06 г. от Петя Чапевова и Добри Добрев – Общински съветници, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№661
Съгласно чл.21(1)т.7 и чл.22(1) от ЗМСМА Общински съвет – Созопол прави следните промени в Раздел III Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като в чл.22, ал.1 се прави промяна в четвърто тире, което придобива следния текст: “за деца без родители – освобождават се от заплащане на съответната такса;
Добавят се:
- пето тире със следното съдържание:
“За братя и/или сестри, които едновременно посещават детска градина или ясла, за второто и следващите деца - 50% от размера на таксата”, и
- шесто тире със следното съдържание:
“За близнаци – всеки един от близнаците заплаща по 50% от таксата.

- Докладна записка с вх. №150/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предприемане на действия по разпределение на имуществото на ОФ „Търговия Созопол” – в ликвидация.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№662
1. Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация до 01.05.2006 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора Марко Господинов Марков до 01.05.2006 г.

- Докладна записка с вх. №104/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отдаване на концесия на спортно съоръжение – стадион, намиращ се в гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№663
Възлага на Кмета на община Созопол, да изготви тригодишна програма за развитието на спорта и общинските спортни съоръжения, намиращи се на територията на община Созопол, в срок до 31.05.06 г.

- Докладна записка с вх. №136/13.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно членството на Община Созопол в Регионална асоциация на общини “Тракия”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№664
1. ОбС – Созопол дава съгласие община Созопол да кандидатства за приемането и за член на РАО “Тракия” със седалище – гр. Стара Загора.
2. Избира трима представители на общината за общото събрание на асоциацията – делегат и двама заместник – делегати.

- Докладна записка с вх. №139/14.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане за безвъзмездно предоставяне на освободен войскови имот държавна собственост – “Пароцентрала Атия”, намиращ се в с.Атия, в собственост на Община Созопол за задоволяване на обществените потребности на населението от с.Атия.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№665
1. Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.1, от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общински Съвет възлага на Кмета на Общината да отправи искане до държавата за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Созопол, освободен войскови имот – “Парокотелно Атия”, находящ се в с. Атия, представляващ едноетажна масивна сграда с площ от 234 кв.м. съгл.Акт за ДС № 420.08.1982 г., към настоящия момент в управление на МО-Изпълнителна Агенция “Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната”, за задоволяване обществените потребности на населението.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел преустройството и адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване финансови средства от общинския бюджет.

- Докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№666
Оттегля докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.

- Докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№667
Удължава срока на договора на сегашния Управител на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол – Венцислав Вълчев Делииванов до избора на нов, но не по-късно от 31.10.2006 г.

- Докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№668
1.Общински съвет-Созопол на основание чл.137, вр. чл.147 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА възлага на Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол да извърши продажба чрез търг с явно наддаване със задължение за премахване на обект “Работнически общежития”, включен под № 284 в активите на дружеството, представляващ комплекс от бунгала тип “панелен”, включващ 11 бр. еднотипни бунгала и административна част.
2. Процедурата по продажба чрез търг с явно наддаване на описаните в т.1 обекти да се проведе при първоначална цена на съответните обекти, определена на базата на оценка от лицензиран оценител.
3. Средствата от продажбата да се използват за изплащане на трудовите възнаграждения на служителите на Дружеството и задълженията към Държавата и Общината.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №124/01.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година,ул. “Рибарска” №63.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№669
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-281 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №41/23.02.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр.Созопол,представляваща 45/106 кв.м. ид.ч.,в размер на 8775 /осем хиляди седемстотин седемдесет и пет / лв.

- Докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№670
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 42 /четиридесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІ-683, в кв. 1, по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 465/19.12..05г на независим лицензиран оценител в размер на 2 457 /две хиляда четиристотин петдесет и седем/ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №95/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър,одобрен със заповед №131/2001 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№671
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър, одобрен със заповед № 131/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №16/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър,представляваща 5/290 кв.м. ид.ч., в размер на 49,00 /четиридесет и девет / лв.

- Докладна записка с вх. №94/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД 09-6/1988 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№672
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот І-98 в кв.13 по плана на с.Присад, одобрен със заповед № РД 09-6/1988 година.
2.Одобрява експертна оценка №13/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, представляваща 175/755 кв.м. ид.ч., в размер на 1706,00 /хиляда седемстотин и шест/ лв.

- Докладна записка с вх. №93/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Морски скали” №27 А.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№673
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХV”За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Одобрява експертна оценка №12/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХV”За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол,представляваща 25/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 4875,00 /четири хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв.

- Докладна записка с вх. №82/07.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на преминаване с цел захранване на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№674
На основание чл.16 ал.5 т.2 и чл.16 ал.6 от Закона за горите, Общински съвет - Созопол учредява правото на преминаване с цел захранване на обект” Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №149/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№675
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол и с. Черноморец, както следва:
1. Скица №92/16.12.2005 година
2. Скица №93/16.12.2005 година
3. Скица №94/16.12.2005 година
4. Скица №95/16.12.2005 година
5. Скица №96/16.12.2005 година
6. Скица №97/16.12.2005 година
7. Скица №122/30.12.2005 година
8. Скица №123/30.12.2005 година
9. Скица №124/30.12.2005 година
10. Скица №125/30.12.2005 година
11. Скица №418/10.03.2006 година
12. Скица №419/10.03.2006 година
13. Скица №420/10.03.2006 година
14. Скица №421/10.03.2006 година
15. Скица №445/13.03.2006 година

- Докладна записка с вх. №117/27.02.06 г. от Петя Чапевова, Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на сграда за обществени нужди.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№676
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗУТ и чл.8(1) от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ възлага на Кмета на Община Созопол, след провеждане на необходимите проучвания, в срок до 31.05.2006 г., да отреди с ПУП терен за изграждане на сграда за обществени нужди в новата част на гр. Созопол.

- Докладна записка с вх. №116/27.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на болница.
РЕШЕНИЕ:
№677
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗУТ и чл.8(1) от Закона за общинската собственост ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ възлага на Кмета на Община Созопол, след провеждане на необходимите проучвания, в срок до 31.12.2006 г., да отреди с ПУП терен за изграждане на общински медицински център.

- Докладна записка с вх. №108/20.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ- VІ-547,548 ,в кв.42., съгласно приетия с протокол № 66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / на УПИ VІ-547,548 ,в кв.42 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546 , изток – УПИ V-549 , север –улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
3.Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№678
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ VІ-547,548 ,в кв.42, съгласно приетия с протокол № 20 от 09.12.2005 г. т.66 на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546 , изток – УПИ V-549, север –улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост.
ІІ.. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с
чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г., Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2006 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл. “Хан Крум”№2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№1025508536, представлявана от кмета Веска Костова Караманова, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. Гергана Ефтимова Димова, ЕГН 6912230472, л.к. №103600177, изд. на 15.02.2000 г.от РПУ на МВР Бургас , жител на гр.Созопол,
3. Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834, с лк№104325590 изд на 04.07.2000 от РПУ на МВР Бургас, жител на гр.Созопол
4. Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827, с лк.№ 104271002 изд на 23.06.2000г., жител на гр.Созопол
5. Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, с лк № 105745160, изд на 26.06.2001г. от РПУ на МВР Созопол,
В качеството съсобственици на УПИ VІ-548,547 в кв.42 по плана на гр.Созопол, наричани накратко Купувачи, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка № 22/27.01.2006г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Гергана Ефтимова Димова , ЕГН 6912230472, Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834,Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827 и Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.42 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 7 /седем/ кв.м., представляващо бивша част от улично пространство, колорирана в зелен цвят, включено в новообразувания УПИ VІ-548,547 в кв.42 , приет с решение по т.66 от протокол № 20 от 09.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: : запад –УПИ VІІІ-546, изток – УПИ V-549, север – улица тупик/о.т. 226/ и УПИ ХІ-545, юг – улица/о.т.221-222-223, за цена от 1 365 /хиляда триста шестдесет и пет лв./
чл.2. Гергана Ефтимова Димова , ЕГН 6912230472, Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834,Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827 и Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, закупуват гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол, по банкова сметка № 3000000109 банков код 66076356, БИН 7304000002 в “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол, следните суми:
2. 1. Сумата от 1 365 /хиляда триста шестдесет и пет лв.) лв., представляващ цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 27,30 (двадесет лева и тридесет ст.) лв., представляващи 2 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка 3009271009, код 66076356, бин 7311950009, “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
2. 3.Сумата от 27,30 (двадесет лева и тридесет ст.) лв., представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОИ, вносими по сметка № 3009271009, бин 7311250005, код 66076356, банка “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол.
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.66 от протокол № 20 от 09.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол № 66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот VІ-547,548 в кв.42 по плана на гр.Созопол.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

- Докладна записка с вх. №90/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14, съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /РУП / на УПИ І-147, в кв.14 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: запад – общински терен /римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица/о.т. 43-44-45/, юг – общински терен /римня/, за частна общинска собственост;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ;
3.Съгласуване на проект за изменение на ПУП- ПЗР /РУП/ на цитирания по-горе УПИ.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№679
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14 , съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. т.26 на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / по плана на гр.Созопол, при граници на имота: от запад – общински терен/римня/, изток – УПИ І-147, север – улица/о.т.43-44-45/, юг – общински терен/римня, за частна общинска собственост.
ІІ. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г., Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2006 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от кмета Веска Костова Караманова, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. Галина Андреева Петрова , ЕГН 6707190491 ,лк № 105322063, изд. на 06.12.2000 г.от РПУ на МВР Бургас, жител на гр.Созопол, наричана накратко Купувач, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка № 23/27.01.2006г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Галина Андреева Петрова , ЕГН 6707190491,л.к. №.,105322063, изд. на 06.12.2000 г.от РПУ на МВР-Бургас, жител на гр.Созопол, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.14 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 13 /тринадесет/ кв.м., представляващо бивша част от улично пространство, колорирана в зелен цвят, включено в новообразувания УПИ І-147, в кв.14 , приет с решение по т.26 от протокол № 21 от 21.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: : запад – общински терен/римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица/о.т.43-44-45/, юг – общински терен/римня/ , за цена от 2 535 /две хиляди петстотин тридесет и пет лв./
чл.2. Галина Андреева Петрова , ЕГН 670719049-, жител на гр.Созопол, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол, по банкова сметка № 3000000109 банков код 66076356, БИН 7304000002 в “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол, следните суми:
2. 1. Сумата от 2 535/две хиляди петстотин тридесет и пет лв )лв., представляващ цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 50.70 (петдесет лева и седемдесет ст.) лв., представляващи 2 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка 3009271009, код 66076356, бин 7311950009, “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
2. 3.Сумата от 50.70 (петдесет лева и седемдесет ст.) лв) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОИ, вносими по сметка № 3009271009, бин 7311250005, код 66076356, банка “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.26 от протокол № 21 от 21.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот І-147, в кв.14 по плана на гр. Созопол.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

- Докладна записка с вх. №78/06.02.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно преотреждане на УПИ XV в кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№680
На основание чл.33 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.8 т.1 от ЗУТ и чл.8 ал.1 от ЗОС възлага на Кмета на Община Созопол преотреждането на урегулиран поземлен имот XV в кв.2 по плана на с. Равна гора в “за детска площадка, озеленяване и спорт” и изготвянето на проект за изграждане на детска площадка и места за отдих. Средствата за проектиране да бъдат предвидени в една последваща актуализация на бюджета на Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №63/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно премахване на обект в с.Черноморец, Община Созопол, застрашаващ живота и здравето на хората.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№681
1. На основание чл.33 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.195 от ЗУТ възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по събарянето на тоалетните помещения, изградени в двора на училище “Христо Ботев” в с. Черноморец, общ. Созопол.
2. Във връзка с Решение №384, и по договор за покупко-продажба на имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г. между Община Созопол и “Дюни”АД, от предвидените средства в т.4.7, стр.6 да бъдат предвидени допълнително средства за проектиране и изграждане на тоалетна отговаряща на изискванията на РИОКОЗ обслужваща спортната площадка.

- Докладна записка с вх. №60/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обособяване на допълнителни места за почивка в гр.Созопол и изграждане на съоръжения, улесняващи преминаването на детски колички и колички на инвалиди.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№682
Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по закупуването и монтирането на пейки по “Южната алея” в старата част на гр.Созопол, както и по изграждането на съоръжение по стълбите, водещи от новата част на гр. Созопол до “Централен плаж”, по които да могат да се движат детски и инвалидни колички.

- Докладна записка с вх. №61/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обновяване на автобусната спирка в имот №561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№683
Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по обновяването на съществуващата автобусна спирка в Имот № 561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол и проектиране на сграда в същия Имот, в която да предвидят места за продажба на билети, места за получаване на информация за туристическия продукт, който се предлага в с.Черноморец и места за “Бърза закуска”, “Кафе”, място за багаж.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №137/13.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№684
1.Допуска изменение в решение № 639/19.01.2006г. като изважда от списъка на изброените решения решение № 634/23.12.2005г.;
2. Допуска допълнение в решение № 634/23.12.2005г. като в текста в т.1, първо тире, добавя ново четвърто изречение със следното съдържание: “Отпуснатата еднократна парична помощ да бъде изплатена до 30.06.2006г. след представяне на разходно-оправдателни документи за съответния период”

- Докладна записка с вх. №112/21.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№685
На основание чл.7, ал.2, т.1, във връзка с чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде внесено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков с ЕГН 0548146560 от гр. Созопол, Община Созопол.

Приложение: 1. Разпореждане за отказ, с което се отказва отпускането на пенсия, издадено от длъжностно лице от ТД на НОИ;
2. Декларация за семейно и имотно състояние и годишен доход на членовете на семейството за 12 месеца преди искането за отпускане на пенсията;
3. Удостоверение за наследници №886/03.10.2005г.;
4. Копие от Удостоверение за раждане № 633157/26.09.2005г..

- Докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№686
1. Удължава срока за получаване на отпуснатите с решение №632/23.12.05г. еднократни парични помощи на пострадалите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол до 01.05.2006 г.
2. Представените разходно-оправдателни документи да бъдат за 2006 г.

- Докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№687
Одобрява критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол, а именно:

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1. Еднократни парични помощи могат да получат лица с постоянна адресна регистрация на територията на община Созопол.
2. Необходими документи при подаване на молба за отпускане на еднократна парична помощ:
2.1. Молба-декларация /приложение №1/, до Кмета на община Созопол или Председателя на Общински съвет.
2.2. Копие от паспорт/лична карта.
2.3. Копие от медицински документ /епикриза/ за случаите, свързани със заболявания.
2.4. Копие от фактура и касов бон, удостоверяващи извършени разходи.
3. Докладната за отпускане на еднократни парични помощи, трябва да съдържа документите по т.2.
4. Лица, получили еднократни парични помощи, въз основа на декларирани неверни данни, се подвеждат под наказателна отговорност по чл. 313 от НК и се лишават от последващо еднократно подпомагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

ПП
Приложение №1

ДО ……………………………….

……………………………………


МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ


От ………………………………………………………………………………………….........
Постоянен адрес: област ……………………..…община…………………………………....
Гр. …………………..…., ул. …………………………………………………. №………...…
Моля да ми бъде отпусната еднократна помощ за ……………………….…… ………………………………………………………..………………………….…………....…………………………………………………………………………………………..…………
ДЕКЛАРИРАМ
І. Семейно положение:………………………………………………………………………...
Лични данни:
Име, презиме, фамилия:………………………………………………………………………
ЕГН:………………………, л.к.№…………………………, изд. на:…………………….......
Адресна регистрация:………………………………………………………………………….
Социална група:
Работещ безработен пенсионер осигурен неосигурен учащ се
Здравословно състояние:
Здрав………….…….., с ЛКК………………………., с ТЕЛК…………………………….%
В семейството ми има ……….. бр. деца до 18 г.
Съжителствам със следните лица:
№ Име, презиме, фамилия ЕГН пост. адрес л.к. № родствена връзка
1
2
3
4
ІІ. Доходите на семейството ми през предходния месец са: ………………………………
/общо/
В т.ч.: - от трудова дейност ……….………………… - дейности в областта на селско и горско стопанство ….……...………………
- продажба или замяна на движимо и недвижимо им-во ……..………………….
- наем, рента и аренда …...…………………….
- обезщетения и помощи …..………………………
- пенсии и помощи за ветерани доброволци …...…………………..
- стипендии …….…………………
- месечни помощи за деца ………………………
- присъдени издръжки ……………………....
- други доходи ….……………………
- вземания, влогове и др. …..………………..…
ІІІ. Обитаваното от мен жилище се състои от:
Стаи – брой …………
Собствено съсобствено държавно общинско единствено
Аз и членовете на семейството ми притежаваме следната друга недвижима собственост:
Жилищен имот ………………………………….…………………………. брой …………
Вилен имот …………………………….……………………………………. брой …………
Земеделска земя ………………………….………………………………...... брой …………
Движима собственост …………………………….………………………… брой …………
Други имоти …………………………….………………………..…………. брой …………

ІV. Аз и членовете на семейството ми не сме извършили прехвърляне
срещу заплащане на жилищен или вилен имот или идеални части от
тях през предходната година.

V. Не съм регистриран като ЕТ и не съм собственик на капитал на ТД.

VІ. Декларирам, че не съм сключвал договор за издръжка и гледане.

VІІ. Декларирам, че нямам задължения към община Созопол.

VІІІ. Уведомен съм, че размерът на отпуснатата ми еднократна помощ
ще бъде обявен в ОССП – гр. Созопол.


ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ В ТАЗИ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ, НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ЩЕ БЪДА ЛИШЕН ОТ ПОСЛЕДВАЩА ПОМОЩ.


Прилагам следните документи:
1. Паспорт/лична карта – копие;
2. Епикриза на заболяването – копие;
3. Фактура с касов бон, удостоверяващи извършените разходи – копие;
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………

Декларатор:………………….
…………... г.
Гр. СозополПриложение №2
П Р А В И Л А
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.18 АЛ.1
ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ,ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.1. Тези правила уреждат:
/1/ Работата на Комисията, назначена със Заповед № 1443/05.12.05 г. на кмета на Община Созопол, във връзка с чл.18 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища-общинска собственост.
/2/ Комисията се състои от 7 члена, от които председател-секретаря на Общината, трима от общинската администрация и трима общински съветници.
/3/ Комисията провежда заседания поне веднъж месечно. Заседанията са редовни, ако присъствуват повече от половината от общия брой членове.
/4/ За заседанията на комисията се води протокол,който се подписва от присъствуващите и се съхранява от секретаря на комисията.
Чл.2. Работата по чл.1 ал.1 представлява съвкупност от дейности,свързани с установяването на жилищни нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище и вземане на решения за включване или отказ в картотеките,определя степента на жилищната нужда по групи и подгрупи съгласно чл.16 от Наредбата.
Чл.3. При работата си, комисията по чл.18 от наредбата разглежда подадените Молби-декларации /обр.1/ на нуждаещите се от жилище граждани, Декларация за гражданство, жителство, гражданско, семейно и имотно състояние /обр.2/, Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна /обр.3/, заедно с пакет от документи, издадени от съответните служби, за всички членове на семейството и декларация по образец на гражданите по т.6 от наредбата,удостоверение за настоящ адрес от служба “ГРАО” при Община Созопол или паспортна служба при РПУ-Созопол, както и констатация от комисията по чл.18 от Наредбата за самонастанили се граждани и граждани, на които наемните правоотношения не са прекратявани по вина на кандидатите,освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.
Чл.4./1/ Право да кандидатствуват за настаняване под наем в жилища по чл.42 ал.1 т.1 от Закона за общинската собственост имат граждани и членове на техните семейства,които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище,вила или идеални части от такива имоти,годни за постоянно обитаване;
2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот в района на населеното място, в районите на населени места от 0,І и ІІ функционален тип; поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
3. не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица след 01.01.2000 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове,акции,дивиденти,земеделски земи,жилищни ,вилни имоти и парцели извън тези по т.1 и 2, фабрики, работилници, магазини, ателиета и складове за търговска и стопанска дейност;
5. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище от свободния пазар,съответстващо на нуждите му, съгласно нормите на жилищно задоволяване, определени в чл.14 от наредбата;
6. имат адресна регистрация в населените места където се намират общинските жилища за които кандидатствуват,повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатствуване с изключение на случаите по чл.43,т.3 от ЗОС;
7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по вина на кандидатите, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.
Чл.5. /1/ Лицата и семействата,които отговарят на условията по чл.4 ал.1 комисията подрежда в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи,както следва:
1. граждани,които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения,собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;
2. живеещи в собствени жилищни помещения,негодни за обитаване-застрашени от самосрутване,освидетелствувани по установения за това ред;
3. семейства,живеещи въз основа на свободно договаряне;
4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7 от наредбата;
5. граждани и техните семейства с установени жилищни нужди извън посочените в чл.5 ал.1-4 от Правилата.
/2/ Заемането на помещенията по ал.1 т.3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите.Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.
/3/ Подреждайки лицата и семействата в една и съща група,комисията дава предимство на:
1. семейства с две и повече непълнолетни деца;
2. самотни родители на непълнолетни деца;
3. семейства,в които един от членовете е с призната І или ІІ група инвалидност;
4. млади семейства;
5. семейства или лица,които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.
Чл.6. Комисията по чл.18 от наредбата изважда от картотеката с решение:
1. придобилите имоти;
2. включените в индивидуално или групово жилищно строителство или включени в жилищностроителни кооперации;
3. кандидати,които не са попълвали декларация по чл.17 от Наредбата , повече от 2 години.
Чл.7 /1/ Разглеждането на подадените молби и декларации се извършва от комисията в срок до 31 декември на настоящата година;
/2/ Комисията прави обход въз основа на подадени през съответния период молби и съставя Протокол /образец 4/ , в който отразява направените на място констатации;
/3/ Комисията взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищна нужда на отделните семейства/лица/ по групи и подгрупи съгласно чл.5;
/4/ Въз основа на определената към 20 януари поредност по групи и подгрупи,броя и вида на жилищата,които ще се разпределят през годината,комисията изготвя проект на годишен списък на гражданите подали молби през предходната година;
/5/ Проекто-списъка по ал.3 се обявява до 25 януари на определеното за целта място в общината или кметствата. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка;
/6/ Постъпилите възражения и искания се разглеждат в 1-месечен срок от Кмета на общината.След този срок проекто-списъка се внася от Кмета на общината за утвърждаване от Общинския съвет и по същия се извършва настаняването в свободни общински жилища .
Чл.8 /1/ Настоящите правила са приложими и регламентират и реда и начина за установяване и подреждане по групи на лицата,кандидатствуващи за общински поземлени имоти,предназначени за жилищно строителство,върху които Кметът на Общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж,съгласно предвижданията на подробните устройствени планове.
Чл.9 /1/ С решение на Общински съвет може да се създаде ведомствен жилищен фонд за настаняване на служители работещи в общинска администрация,ако те или членовете на техните семейства не притежават собствено жилище в гр.Созопол , не са започнали изграждането на такива,не притежават жилищен или вилен парцел в гр.Созопол;
/2/ Служителите в общинската администрация,които са кандидати за настаняване във ведомствени жилища се картотекират от комисията по чл.18,ал.1 от Наредбата,въз основа на молба и декларация за семейно и имотно състояние, по реда регламентиран по настоящите правила;
/3/ Одобрените от комисията служители се настаняват във ведомствените жилища въз основа на настанителна заповед и договор за наем за срок до 1/една/ година.
Чл.10 /1/ С решение на Общински съвет се създава и резервен фонд на общината.
В него се настаняват под наем лица по реда на чл.45 от Закона за общинската собственост, а именно:
1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване,освидетелствувани по съответния ред;
2. семействата в които са на лице остри социални или здравословни проблеми;
/2/ Комисията установява обстоятелствата и жилищната нужда по настоящите правила;
/3/ Комисията се свиква в срок от 24 часа и извършва оглед на място и изготвя предложение.
Чл.11. Тези правила се издават на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост и влизат в сила от датата на одобрение от Общински съвет-Созопол.
Чл.12 Контролът по изпълнението на тези правила се осъществява от Председателя на комисията.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...