:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.06 г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТО И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2006 г.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№716
Приема да влезе към т.2 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№717
Приема да влезе към т.3 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№718
Приема да влезе към т.3 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№719
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №293/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно обсъждане и приемане на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 г. от Общински съвет – Созопол.
- Докладна записка с вх. №288/17.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно участие на Община Созопол в Сдружение на Югоизточните общини.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №291/18.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заплащане на транспортни разноски на служители в Общинска администрация.
- Докладна записка с вх. №349/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №350/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на Тарифата на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №209/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ Х-343 в кв.32 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Пеликан” №4.
- Докладна записка с вх. №218/11.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда “Читалище Д. Николов”, с. Черноморец.
- Докладна записка с вх. №268/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Бузлуджа” №16.
- Докладна записка с вх. №269/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
- Докладна записка с вх. №294/09.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ І -426, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №295/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ Х-426, кв.35 по плана на с. Зидарово, Община Созопол .
- Докладна записка с вх. №296/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изготвени оценки за продажба чрез търг на имот-общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода и с. Вършило, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №329/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №330/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №333/13.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите – Регионална Ветеринарномедицинска служба – гр. Бургас в помещения, собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №336/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 г., ул. “Бузлуджа” №14.
- Докладна записка с вх. №351/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-144, кв.21 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №352/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на допълнително право на строеж по изготвен проект за реконструкция на съществуващ магазин в УПИ VІІІ в кв.27 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №362/19.06.06 г. от Добри Добрев – Общински съветник, относно възлагане на управлението на рибните ресурси във водни обекти – общинска собственост в землището на с. Черноморец, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.
- Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №338/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №342/15.06.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №147/15.03.06 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отпускане на еднократни парични помощи.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№720
Одобрява протестна декларация от общинските съветници при Общински съвет Созопол, относно разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, а именно:
“Изразяваме своето несъгласие срещу предприетите разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, отнасящи се до имоти на територията на военно поделение с отпаднала необходимост в местността Акра, землище с.Черноморец Община Созопол”.


1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №288/17.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно участие на Община Созопол в Сдружение на Югоизточните общини.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№721
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол:
1. Дава своето съгласие Община Созопол, в качеството си на община, включена в състава на общините от Югоизточен планов регион да се присъедини към съучредителите на сдружение за извършване на общественополезна дейност с наименование “Сдружение на Югоизточните общини” /СЮИО/, със седалище: гр. Бургас, адрес на управление ул. “Цар Петър” №1.
2. Избира представители на Община Созопол в общото събрание на СЮИО, а именно:
- Кметът на община Созопол – делегат;
- Председателят на Общински съвет – заместник делегат.

- Докладна записка с вх. №293/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно обсъждане и приемане на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 г. от Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№722
Общински съвет Созопол обсъжда и приема плана за развитие на Община Созопол за периода 2007-2013 г.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №291/18.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заплащане на транспортни разноски на служители в Общинска администрация.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№723
На основание докладна записка с вх.№45/23.01.2006г и във връзка с решение на №643 точка 5”утвърждава списъци по Функции на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от действителните транспортни разходи”, във връзка със Закона за вътрешния одит в публичния сектор чл.14 ал.1 и ал.2 т.2 за формиране на звено за вътрешен одит и писмо вх.№04-00-36 от 26.04.2006г. на Министъра на финансите и заповед за назначаване №18 и №19 от 05.05.2006г. на кмета на Община Созопол ежемесечно да се изплащат транспортни разноски до 90% от стойноста на фактическите разходи на автобусна линия Бургас – Созопол – Бургас за следните служители при Общинска администрация Созопол:
1. Петко Георгиев Лапов-главен вътрешен одитор.
2. Златка Щерионова Мусева-старши вътрешен одитор.

- Докладна записка с вх. №349/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№724
На основание чл.21,ал.2 и чл.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.14 от Закона за нормативните актове, Общински съвет приема допълнения в НОАМТЦУ, със следния текст:
1. /Нова т.3 от ал.5 ,чл.13 /
Лицата по чл.12,ал.1 могат да подадат декларация по чл.13,ал.5,т.2 по образец /Приложение 2/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване през настоящата година, в срока на подаване на задължителната декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ /декларация за придобит имот/ за имоти придобити през настоящата година.
2. Нов &5 от ПЗР на НОАМТЦУ на територията на Община Созопол, т.3,ал.5,чл.13 влиза в сила от 01.01.2006 г. За подалите през периода януари-юни 2006 г. декларации по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ, срокът за подаване на декларациите по т.3, е един месец от влизане в сила на решението и се отнася до имоти с променен статут, върху които няма реализирано строителство.

- Докладна записка с вх. №350/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на Тарифата на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№725
1. Общински съвет Созопол на основание чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ определя цени на услуги за входни такси и беседи за Художествена галерия – Созопол, Археологически музей – Созопол и Етнографска експозициа – Созопол както следва:
IV. Култура
1. Цени на услуги за Художествена галерия
било става
- за граждани – 1,00 лв. за възрастни – 1,00 лв.
- за ученици – 0,50 лв. за деца до 16г. и учащи– 0,50 лв.
- чужденци
организирани туристи – 2,00 лв.
индивидуални туристи – 4,00 лв.
- беседа – 5,00 лв. беседа – 5,00 лв.
2. Цени на услуги за Археологически музей
- за ученици – 0,50 лв. за деца до 16 г. и учащи – 1,00 лв.
- за възрастни – 1,00 лв за възрастни – 3,00 лв.
- чужденци
организирани туристи – 2,00 лв.
индивидуални туристи – 4,00 лв.
- беседа на български език – 10,00 лв. беседа – 5,00 лв.
3. Цени на услуги за Етнографска експозиция

. за деца до 16г. и учащи – 0,50 лв.
за възрастни – 1,00 лв.
беседа – 3,00 лв.

- Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№726
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г.,както следва:
Извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2006г. в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Извор
1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби“ дейност 122 “Общинска администрация “с 5000лв.
било увеличение става
§ 51-00 –основен ремонт 30 000лв. 5 000лв. 35 000лв.

2. Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 5000лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 22 000лв. 5 000лв. 17 000лв.

За кметство Равадиново
3. Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация“ в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00-основен ремонт 0 10 000лв. 10 000лв.

било намаление става
§ 10-30-текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0

За кметство Черноморец
4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги“ дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 30 000 лв.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 46 000лв. 30 000лв. 76 000лв.

5. Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 30 000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 30 000лв. 0
6. Общински съвет Созопол утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006г. на Община Созопол. /Приложение № 1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи 4 512 188 15 000 4 527 188
в т.ч.
от собствени средства 835 000 15 000 850 000

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №209/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ Х-343 в кв.32 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Пеликан” №4.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№727
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-343 в кв.32 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №74/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ Х-343 в кв. 32 по плана на гр.Созопол, представляваща 57/206 кв.м. ид.ч., в размер на 11 115 /единадесет хиляди сто и петнадесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №218/11.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда “Читалище Д. Николов”, с. Черноморец.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№728
Възлага на Кмета на с. Черноморец ежегодно, в срок до 31.05 да извърши провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, представляващ част от първи етаж на масивна двуетажна сграда – имот публична общинска собственост читалище “Димо Николов”, представляващ помещение с площ 180 кв.м, апаратна с площ от 24 кв.м. и сервизни помещения, местонахождение на имота: с Черноморец, кв.18, п-л ХVІІ, със запазване на предназначението и включване клауза в договора за безвъзмездно ползване на същите помещения за мероприятия, организирани от Кметство с. Черноморец и Читалище с. Черноморец, за срок от три месеца, по реда на чл.15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на територията на община Созопол.

- Докладна записка с вх. №268/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Бузлуджа” №16.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№729
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №134/25.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, представляваща 10/260 кв.м. ид.ч., в размер на 1950,00 /хиляда деветстотин и пет/ лв.

- Докладна записка с вх. №269/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№730
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-28 в кв.13 по плана на с.Извор, одобрен със заповед № 343/1972 година.
2.Одобрява експертна оценка №15/16.01.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с.Извор,представляваща 20/900 кв.м. ид.ч.,в размер на 234,00 /двеста тридесет и четири / лв.

- Докладна записка с вх. №294/09.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ І-341, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№731
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 37/ тридесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-341, кв.33 по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 180/11.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 433/четиристотин тридесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №295/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ Х-426, кв.35 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№732
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 135/сто тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-426, кв.35 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 179/11.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 106 /две хиляди сто и шест/ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №296/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изготвени оценки за продажба чрез търг на имот-общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода и с. Вършило, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№733
1.Общински Съвет допълва свое решение № 215.1/24.09.2004г.,като добавя нова т.3, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 155/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 55 373/петдесет и пет хиляди и триста седемдесет и три/лв. с вкл.ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1950 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда, представляващи УПИ ІV, в кв.21 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2.Общински Съвет допълва свое решение № 216/24.09.2004г., като добавя нова т.2, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 154/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 47 213/четиридесет и седем хиляди двеста и тринадесет/лв. с вкл.ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1880 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда, представляващи УПИ ІІІ-347, в кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №329/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,одобрен със заповед №283/1971 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№734
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №136/25.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,представляваща 22/820 кв.м. ид.ч., в размер на 858,00/осемстотин петдесет и осем/ лв.

- Докладна записка с вх. №330/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№735
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №191/17.05.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен,представляваща 210/855 кв.м. ид.ч.,в размер на 8190,00/осем хиляди сто и деветдесет / лв.

- Докладна записка с вх. №333/13.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите – Регионална Ветеринарномедицинска служба – гр. Бургас в помещения, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№736
На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предостави за срок от три години безвъзмездно за управление на Регионална Ветериномедицинска служба – гр.Бургас, структура към Министерство на земеделието и горите, помещение с площ с 13 кв.м. – имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на триетажна масивна сграда “Културен дом”, гр. Созопол кв.29, УПИ ІІ-531, по плана на град Созопол за административна дейност.

- Докладна записка с вх. №336/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 г., ул. “Бузлуджа” №14.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№737
1. Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №221/12.06.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр.Созопол,представляваща 90/425 кв.м. ид.ч., в размер на 17602,00 /седемнадесет хиляди шестстотин и два/ лв.
- Докладна записка с вх. №351/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-144, кв.21 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№738
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 270/двеста и седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІІ-144 , в кв.21, по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 219/12.06..06г на независим лицензиран оценител в размер на 4 225/четири хиляди двеста двадесет и пет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №352/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на допълнително право на строеж по изготвен проект за реконструкция на съществуващ магазин в УПИ VІІІ в кв.27 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№739
1. На основание чл.34,ал.4 и чл.38,ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.42,ал.1,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общинския съвет гр.Созопол съгласува план за УПИ VІІІ, в кв.27 и учредява право на пристрояване към съществуваща търговска сграда- магазин, в полза на ПК”Изгрев”, с.Черноморец , с рег. по ф.д.659/1989 по описа на БОС, дан.№ 1025500489, булстат 102003487, представлявано от председател – Стоян Ралев.
2. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка № 151/02.05.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 041/три хиляди четиридесет и един/лв. по която да се извърши разпореждането с ограниченото вещно право за гореописания имот.

- Докладна записка с вх. №362/19.06.06 г. от Добри Добрев – Общински съветник, относно възлагане на управлението на рибните ресурси във водни обекти – общинска собственост в землището на с. Черноморец, общ. Созопол.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№740
На основание чл.15 а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, възлага на Сдружение на ловците и риболовците „Лебед” – Бургас, управлението на рибните ресурси за осъществяване на обществено-полезна дейност във водни обекти – общинска собственост за срок от 5 години, с годишен наем за Язовир Голяма круша-1 с площ от 187 370 дка, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г. – 150 лв. и за Язовир Голяма круша-2 с площ от 62 253 дка, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г. – 50 лв. и двата в землище с.Черноморец, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№741
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.121, ал.3 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на териториално устройствен план/териториална схема/ на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС ,обн. ДВ бр.75/1997 г. в обхвата на поземлени имоти с № 000831, 000768 и 000978, в местност “Алепу”, Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№742
Общински съвет – Созопол на основание чл.8 от ЗОС и във връзка с чл.81 от ЗГ допуска да започне процедура за предварително проучване на имот №035057 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол с начин на трайно ползване залесена територия с цел преотреждане за изграждане на площадков енергиен обект “Подстанция 110/20 кV”.
В случай, че предложеният терен при извършване на първоначалните проучвания се окаже подходящ за изграждане на “Подстанция 110/20 кV”, Общински съвет Созопол ще вземе окончателно становище след представено писмено предложение на Министъра на енергетиката и икономиката по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №338/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№743
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Милена Иванова Станкова от с. Габър, с ЕГН: 7806060673, майка на Георги Станков Станков, в размер на 661,22 /шестстотин шестдесет и един лв. и 22ст./, необходими за лечение и транспортни разходи.
- Пенка Илиева Петкова от с.Зидарово с ЕГН: 6701200530, инвалид с 53,9% в размер на 716 /седемстотин и шестнадесет лв. 32 ст./, необходими за лечение на ортопедично заболяване.
- Радостина Николова Стоева от с.Атия, с ЕГН: 7203290496, майка на Габриела Димитрова Георгиева на 12 г., с 65,8% инвалидност, в размер на 480 /четиристотин и осемдесет лв./, необходими за операции.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите за транспорт, заплатени такси за прегледи и операции и фактури за закупени лекарства.

- Докладна записка с вх. №342/15.06.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№744
1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
- Киро Иванов Михалев, ЕГН 4203200666, с. Черноморец ул. “Яворов”№14 за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 98.60 лв.
- Огнян Стефанов Иванов, ЕГН 8204050568, с. Равна гора за следоперативно лечение, в размер на 608.45 лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

- Докладна записка с вх. №147/15.03.06 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№745
1. Общински съвет отпуска еднократна парична помощ на Тодора Михалева Богданова, ЕГН-4201250858, с. Атия, кв. „Миньор”, бл.11, в размер на 220,00 лв., необходими за операция на очите.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

ПП

Приложение №1
ПОИМЕНЕН СПИСЪК
НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА, НДМА И ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2006 г.
Всичко капиталови разходи Субсидия от РБ Собствени бюджетни средства Други средства ПУДООС


било става било става било става било става
51-00-Осн. ремонт на ДМА 171000 186000 101000 101000 70000 85000 0
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 60000 75000 60000 75000
Ремонт общ. сграда с.Росен 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сграда с.Габър 12000 12000 12000 12000
Ремонт кметство с. Извор 20000 25000 20000 25000
Ремонт кметство с.Ин.войвода 8000 8000 8000 8000
Ремонт общ. сграда с.Извор 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сгр.с.Равадиново 0 10000 0 10000
ФУНКЦИЯ-03-Образование 111000 111000 101000 101000 10000 10000 0
Ремонт О.У.с.Атия 25000 25000 25000 25000
Ремонт О.У.с.Равадиново 7000 7000 7000 7000
Ремонт О.У.с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
РемонтО.У.с.Равна гора 12000 12000 12000 12000
Ремонт ЦДГ с.Извор 15000 15000 15000 15000
Ремонт ЦДГгр.Созопол 2000 2000 2000 2000
Ремонт ОДЗ гр.Созопол 40000 40000 30000 30000 10000 10000

52-00-Придобиване на ДМА 4151888 4151888 3060000 3060000 592000 592000 499888 499888
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 125000 125000 125000 125000 0
52-01 Придобиване на компютри 26000 26000 26000 26000
за общинска администрация 20000 20000 20000 20000
за общински съвет 5000 5000 5000 5000
за общинска адм.с.Черноморец 1000 1000 1000 1000

52-03-Придобиване на дp.оборудване 19000 19000 19000 19000
климатици за общинска администрация 5000 5000 5000 5000
климатици за кметсво с.Равна гора 1000 1000 1000 1000
климатици за киносалон 12000 12000 12000 12000
моторна резачка 1000 1000 1000 1000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 80000 80000 80000 80000
Административна общ. сграда 80000 80000 80000 80000

ФУНКЦИЯ-03-Образование 91000 91000 45000 45000 46000 46000 0
52-01-Придоб. на компютри 1000 1000 1000 1000
за направление образование 1000 1000 1000 1000

52-06-Изгр.на инфрастр. обекти 45000 45000 45000 45000
Отоплителна инстал.О.У.с.Ч-ц 45000 45000 45000 45000
52-06 Преустройство на съществуваща сграда в ЦДГ 45000 45000 45000 45000
с.Крушевец 45000 45000 45000 45000

ФУНКЦИЯ-06 3864888 3864888 3000000 3000000 365000 365000 499888 499888
Жилищно строит.благоустр.
52-06 Изграж. на инфр.обекти 3864888 3864888 3000000 3000000 365000 365000 499888 499888
Водоснабдяване с.Атия 15000 15000 15000 15000
Водоснабдяване с.Равадиново 12000 12000 12000 12000
Гробищен парк с.Атия 15000 15000 15000 15000

Канал.и водопр.ул.Лилия с.Ч-ц 15000 15000 15000 15000
Водоснабдяване ул.Батак с.Черноморец 5000 5000 5000 5000
Реконструкция зелена площ в кв.70 гр.Созопол 125000 125000 125000 125000
Рек-ция водопровод кв.72, 75, 76,78/ул.Оборище/гр.Созопол 35000 35000 35000 35000
ПАБ гр.Созопол 30000 30000 30000 30000
Реконструкцияул.осв.Хармани Гробищен парк гр.С-л 38000 38000 38000 38000
Изграждане ПСОВ гр.Созопол 3549888 3549888 3000000 3000000 50000 50000 499888 499888
ПСОВ-с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
Реконструкция и укрепване на подпорна стена ул.Одеса - до плаж "Хармани" 15000 15000 15000 15000

ФУНКЦИЯ-07
Почивно дело и култура 65000 71000 15000 15000 50000 56000 0
52-03Придоб.на др.оборудване 15000 15000 15000 15000
климатици за Арх.музей 15000 15000 15000 15000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 50000 56000 50000 56000
Реконструкция градски стадион гр.Созопол 50000 50000 50000 50000
спортна площ-ка с.Крушевец 0 6000 0 6000
53-00Придобиване на НДМА 189300 189300 16300 16300 173 000 173 000 0
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 0
53-01-Придобиване на програмни продукти 12300 12300 12300 12300
програмен продукт-АКСТЪР 12300 12300 12300 12300

53-09 Придоб.на други НДМА 177000 177000 4000 4000 173 000 173000
ПУП-ПРЗ с.Росен 10000 10000 10000 10000
ПУП-ПРЗ сАтия 10000 10000 10000 10000
ПУП-с.Зидарово 23000 23000 23 000 23000
ПУП-с.Равадиново 12000 12000 2000 2000 10000 10000
ПУП-с.Равна гора 10000 10000 10 000 10000
ПУП-с.Росен 17000 17000 2000 2000 15000 15000
ПУП-Гробищен парк гр.Созопол 15000 15000 15 000 15000
ОУП-Община Созопол 80000 80000 80 000 80000

Всичко капиталови разходи 4512188 4527188 3177300 3177300 835000 850000 499888 499888

ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби
52-06-Изгр. на инфрастр.обекти 46400 46400 46400 46400
Реконструкция и модернизация на видеоклуб 46400 46400 46400 46400

върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...