:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2004Г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30. 01. 2004 г.

I. ОДОБРЯВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1. Докладна записка вх. № 91/ 20.01.04 г, относно одобряване структурата на общинската администрация в Община Созопол

Общински съвет Созопол взе следните

РЕШЕНИЯ:

№ 28. ОбС-Созопол прие в структурата на общинската администрация да има една бройка заместник кмет.

№ 29. Позиция 8 от Дирикция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”, а именно ст. специалист “Връзки с обществеността и медийна политика” към ОбС - Созопол да премине към общ. администрация – Дирекция “ Административно – правно, информационно обслужване, човешки ресурси \". /попр. реш. №62 – 05.01.2004г./


№ 30. Ст. експерт “Организация на туристическкото обслужватне “ от Дирекция ” Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция” да бъде променено в гл. инспектор “Туристически дейности “, а единия щат – ст. специалист “Евроинтеграция и предприсъединителни фондове” да бъде трансформиран в длъжност гл. експерт “Стопански дейности и лицензиране”.


№ 31.Да се обособят структури, които да изпълняват функцията “падарщина“, разпределени за Общината, както следва:
- за Созопол, с. Черноморец , с. Равадиново и с.Атия – 1 щат;
- за селата Росен и Равна гора – 1 щат;
- за селата Извор и Присад – 1 щат;
- за селата Крушевец и Индже войвода – 1 щат ;
- за селата Зидарово, Габър и Вършило – 1 щат.

№ 32 . ОбС - Созопол одобрява структурата на общинската администрация в Община Созопол с така направените промени, считано от 30. 01. 2004 г.

II . ПРИЕМАНЕ НОВА РЕДАКЦИЯ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

1. Докладна записка вх. № 86 от 19.01.2004 г. от Г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол, относно приемане нова редакция на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по предобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

ОбС Созопол взе следните

РЕШЕНИЯ:

№ 33. ОбС Созопол приема нова редакция на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
№ 34 . ОбС Созопол избира тръжна комисия по подготовката и организацията на търговете и конкурсите в състав : общинските съветници – Добри Добрев; Стоьо Недин; Крадсимира Германова и Димо Минков.

III. ДОКЛАДИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

1. Докладна записка вх. № 100 от 20.01.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Общината, относно създаване но Общинска комисия за ред и сигурност- Созопол.

ОбС Созопол взе следните

РЕШЕНИЯ:
№ 35. ОбС Созопол създава Общинска комисия за ред и сигурност в състав от 9/девет/ члена.
№ 36. Утвърждава състава на Общинска комисия за ред и сигурност:
Председател: Представител на ОбС Созопол
Зам. Предсетател: Зам. Кмета на Община Созопол
Членове: 1. Представител на РПУ – Созопол
2. Представител на Съвета по туризъм - Созопол
3. Представител на Съвета по туризъм – с. Черноморец
4. Представител на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий “- Созопол.
5. Представител на местния бизнес
6. Секретаря на КБППМН
7. Представител на Сдружението на таксиметровите превожвачи и водачи “ Аполония – Созопол “

2.Докладна записка, вх. № 93 / 20.01.2004 г., от г-жа Веска Караманова- Кмет на Общината , относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране през месец декември 2003 г. за работещите в Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 37. РАЗХОДИ.
1.Актуализира плана на разходните параграфи в обема на общия размер на бюджета на Община Созопол къз 31.12.2003 г, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Увеличава плана на разходните параграфи за ДМС и осигурителни вноски по функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция “Общи държавни служби” с 13 535 лв, в т.ч. кметство Черноморец - 934 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Общинска администрация” с 12 246 лв, в т.ч. кметство Черноморец – 810 лв, по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 12232 12231 24463 в т.ч.кметство Черноморец 795
§ 0500 – ЗОВ 17482 10 17492 в т.ч. кметство Черноморец 10
§ 0700 – вноски за доп.осигуряване 2869 5 2874
в т.ч. кметство Черноморец 5 Дейност “Общинска администрация ” – дофинансирана с общински приходи – 1247 лв, в т.ч.кметство Черноморец – 124 лв, по параграфи, както следва:
§ 0209 – др.възнагр.и плащания 500 1 232 1732
в т.ч. кметство Черноморец 109
§ 0500 – ЗОВ 810 15 825
в т.ч. кметство Черноморец 15
Дейност “Общински съвет” с 42 лв, по параграфи, както следва:
§ 0209 – др.възнагр. и плащания 100 42 142

Функция “Отбрана и сигурност” със 749 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Други дейности по отбраната” със 749 лв, по параграфи, както
следва:
§ 0209 – др.възнагр. и плащания 100 749 849

Функция “Образование” с 31 813 лв, по дейности, както следва, в т.ч.кметство Черноморец – 5635 лв
Дейност ”ЦДГ” с 8 262 лв, в т.ч. кметство Черноморец – 1562 лв, по параграфи
както следва:
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 20 512 7 705 28 217
в т.ч. кметство Черноморец 1 005
§ 0300 – Осигурителни вноски 67 792 507 68 299
в т.ч. кметство Черноморец 507
§ 0500 – ЗОВ 10 532 50 10 582
в т.ч. кметство Черноморец 50
Дейност “Общообразователни училища” с 22 559 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 4073 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и др. Възнаграждения 49 955 17991 67 946
в т.ч.кметство Черноморец 2115
§ 0300 – Осигурителни вноски 161 827 4413 166 240
в т.ч. кметство Черноморец 1803
§ 0500 – ЗОВ 25 378 155 25 533
в т.ч. кметство Черноморец 155
Дейност “Други дейности по образованието” с 568 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 826 568 1394 Дейност “ПДГ” с 424 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждения 1050 424 1474
Функция “Здравеопазване” с 808 лв, по дейности както следва:
Дейност “Детски ясли” с 338 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 199 198 397
§ 0300 – Осигурителни вноски 1270 110 1380
§ 0500 – ЗОВ 215 30 245
Дейност “Други дейности по здравеопазването” с 470 лв, по параграфи, както
следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждения 470 470 940

Функция “Социално осигуряване и грижи” с 1094 лв, в т. Ч. Кметство Черноморец с 35 лв, по дейности както следва:

Дейност “Домашен соцален патронаж” с 795 лв, по параграфи както следва:
§ 0190 – ДМС и доп. Възнаграждения 795 795 1590
Дейности “Клубове на пенсионера” с 299 лв, в т.ч. к-во Черноморец с 35 лв, по параграфи както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 299 299 598
в т.ч. кметство Черноморец 35

Функция “Жилищно строителство, БКС” с 2256 лв, в т.ч. кметство Черноморец 394 лв, по дейности, както следва:

Дейност “Озеленяване” с 910 лв, в т.ч. кметство Черноморец 67 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 770 770 1540
в т.ч. кметство Черноморец 67
§ 0300 – Осигурителни вноски 5292 100 5392
§ 0500 – ЗОВ 862 40 902

Дейност “Чистота” с 661 лв, в т.ч. кметство Черноморец 153 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 536 535 1071
в т.ч. кметство Черноморец 127
§ 0209 – др. Плащания и възнаграждения 550 100 650
§ 0500 – ЗОВ 827 26 853
в т.ч. кметство Черноморец 26
Дейност “Други дейности по БКС” с 685 лв, в т.ч. кметство Черноморец 174 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждение 449 449 898
в т.ч. кметство Черноморец 93
§ 0300 – Осигурителни вноски 3278 200 3478
в т.ч. кметство Черноморец 65
§ 0500 – ЗОВ 527 36 563
в т.ч. кметство Черноморец 16

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1143 лв по дейности, както следва:
Дейност “Спортни бази за масова физкултура” със 130 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждение 130 130 260

Дейност “Музеи и галерии” с 948 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнагр. 698 698 1396
§ 0300 – осигурителни вноски 4793 150 4943
§ 0305 – ЗОВ 781 100 881

Дейност “Радиовъзел” с 65 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнагреждение 42 42 84
§ 0300 – осигурителни вноски 322 15 337
§ 0500 – ЗОВ 52 8 60

Функция “Икономически дейности и услуги” с 410 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Друти дейности по икономиката” с 410 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждение 411 410 821

Общо увеличение: 51 808 лв

1.2 Намаля плана на разходните параграфи за изплащане на ДМС и осигурителни вноски по функции, дейности и параграфи, както следва

Функция “Общи държавни служби” със 13 535 лв, в т.ч.кметство Черноморец с 934 лв
Дейност “Общинска администрация” със 122 лв в т.ч. кметство Черноморец 810 лв по параграфи , както следва:
било намаление става
§ 0208 – обезщетения на персонала 28 500 246 16 254
в т.ч.кметство Черноморец 810
Дейност “Общинска администрация” – дофинансирана с общински приходи с 1 247 лв, в т.ч.кметство Черноморец с 124 лв,по параграфи, както следва:
§ 0201 – възнагр.за персонал 19 540 1 247 8 293
в т.ч.кметство Черноморец 124
Дейност “Общински съвет” с 42 лв по параграфи,както следва:
§ 0202 – възнагр. По извън тр. Правоотн. 9 700 42 9658

Функция“Отбрана и сигурност” със 749 лв, по дейности както следва:
Дейност “Други дейности по отбранато” със 749 по параграфи както следва:
§ 0202 – Възнагр. По извън тр. Правоотн. 11 200 749 10 451
Функция “Образование” с 31 813 лв, в т. Ч. Кметство Черноморец с 5 635 лв, по дейности както следва:
Дейност “ЦДГ” с 8262 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 1562 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 191 410 6700 184 710
§ 0208 – обезщ. На персонала 12 130 1562 10 568
в т.ч. кметство Черноморец 1562
Дейност “ОУ” с 22 559 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 4073 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 458 368 4830 453 538
в т.ч. кметство Черноморец 1030
§ 0208 – обещ. На персонала 19 162 1500 17 662
в т.ч. кметство Черноморец 1500
§ 1014 – уч. Разходи 5 353 120 5233
в т.ч. кметство Черноморец 120
§ 1015 – материали 15 750 1423 14 327
в т.ч. кметство Черноморец 1423
§ 1016 – вода,горива,енергия 131 319 14 686 116 633
Дейност “Др. По образованието”с 568 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 14 265 568 13 697
Дейност “ПДГ” с 424 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 18 460 374 18 086
§ 0208 – обезщ. На персонала 350 50 300

Функция “Здравеопазване” с 808 лв, по дейности както следва:
Дейност “Други дейности по здравеопазването” с 808 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 13 683 808 12 875

Функция “Социално осигуряване и грижи” с 1094 лв, в т.ч. Черноморец с 35 лв, по дейности както следва:
Дейност “Домашен социален патронаж” с 1059 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 28 149 1059 27 090
Дейност “Клубове на пенсионера” с 35 лв, в т.ч. к-во Черноморец с 35 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 7 961 35 7926
в т.ч.к-во Черноморец 35
Функция “Жилищно строителство, БКС” с 2 256 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 394 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Улично осветление” с 2 256 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 394 лв, по параграфи както следва:
§ 1015 – Материали 44 750 394 44 356
в т.ч. кметство Черноморец 394
§ 1016 – вода, гориво, енергия 150 635 1862 148 773

Функция “Почивно дело, култура ,религиозни дейности” с 1 143 лв по дейности, както следва:
Дейност “Спортна база” със 130 лв по параграфи, както следва:
§ 0101 – заплати 3 437 130 3 307
Дейност “Музеи и галерии” с 1013 лв по параграфи, както следва:
§ 1015 – материали 4 500 1013 3487

Функция “Икономически дейности и услуги” с 410 лв, по параграфи, както следва:
§ 0101 – заплати 12454 410 12044

Общо намаление : 51 808 лв

3.Докладна записка вх. № 80/19.01.2004 г. от Г-н Панайот Рейзи – председател на ОбС –Созопол, относно приемане на доклада за работата на ликвидатора на ОФ “Търговия “- Созопол в ликвидация и освобождаването му от длъжност.
Общинският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 38. Приема доклада на ликвидатора на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация.
№ 39. Освобождава от длъжността “Ликвидатор “ на ОФ”Търговия”- Созопол В ликвидация Вълчо Иванов Чолаков.Не освобождава от отговорност за дейността му по ликвидацията Вълчо Иванов Чолаков.
№ 40. Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация до 31.12.2004 г.
№ 41 Назначава за ликвидатор на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация Марко Господинов Марков, ЕГН 6103119209, л.к. № 104753939, изд. на 13.09.2000 г. от МВР Бургас.

4. Докладна записка вх. №92 / 20.01.2004 г. от г-жа Веска Караманова- Кмет на Община Созопол, относно определяне числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати за 2004 г. на Община Созопол
Общинският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 42. Утвърждава средните месечни брутни работни заплати и числеността на персонала в Община Созопол за 2004 г. както следва:ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Функции и групи Числ. на персонала за делег. от държ. дейности, утв. с реш. №743/29.10.03г. Средни РЗ от 01.01.04 Средни РЗ от 01.07.04 Численост на персонала по решение на ОбС Средни РЗ от 01.01.04 Средни РЗ от 01.07.04 Численост на персонала по решение на ОбС Средни РЗ от 01.01.04 Средни РЗ от 01.07.04
Функция \"Общи държавни служби\" Група \"Изпълнителни и законодателни органи\"
в т.ч. държ. служители


73


8


385.64


555.90


418.62


603.15 26 385.64 418.42
Функция \"Образование\" 218 258.4 280.36 1 375.75 405.52
Функция \"Здравеопазване\" 8 193.36 209.80
Функция \"Соц.осигур., подпомагане и грижи\"
Група \"Работа и служби по соц.осиг., подпомагане и заетостта\" 16 202.40 219.60
в т.ч.
ДСП 12 205.60 223.08
Клуб на пенсионера 4 192.82 209.21
Функция \"Жилищно строит., БКС\" 26 179.61 194.88
Функция \"Поч.дело, култура,религиозни дейности\"
Група \"Физическа дейност и спорт\" 1 207.90 225.57
Група \"Култура\" 4 214.25 232.46 5 214.25 232.46
Функция \"Иконом.дейности и услуги\"
Група \"Др.дейности по икономиката\" 9 206.00 223.51
В т.ч. \"Общински пазари\" 4 238.98 259.29
Група \"Сел.стоп.горско стоп.лов и риболов\"
В т.ч. \"Други дейности по сел.стоп.горско стоп.лов и риболов\"-полски пазачи 5 179.61 194.88


5.Докладна записка вх. № 101 / 20.01.04 г. от Г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол , относно решение за разпореждане с ДМА, собственост на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.

Общинският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 43 На основание на чл. 7, ал.1, б. “П” от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, да бъде проведен търг за продажба на ДМА, включени в активите на “Созопол” ЕООД, както следва:
1. Багер “ЮМЗ”, инв. № 266 ;
2. Мултикар, инв. № 432 ;
3. Контейнеровоз”Шкода Мадара”, инв. №443 ;
4. Лек автомобил “Лада Самара”/катастрофирал/, инв. № 470 ;
5. Контейнеровоз “ГАЗ- 53”, инв. № 661.
Първоначалните тръжни цени на изброените горе автомобили ще бъдат определени на база оценка от лицензиран оценител.

6. Докладна записка вх. № 99/20.01.04 г. от Г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Созопол през 2004 г. , съгласно Наредба № 34 от 1999г на Министерството на транспорта за таксиметров превоз на пътници.


ОбС-Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 44. Броя на таксиметровите автомобили, обслужващи общ. Созопол да бъде 60 бр. , като разрешението им се издава за срок от 12 месеца.
№ 45. Таксата за издаване на разрешението да се определи на 50 лв./ петдесет/ плюс 2 лв. /два/ за разглеждане на документите.
№ 46 Разрешение за извършване на таксиметрова дейност да се издава на шофьори, живеещи в Общ. Созопол, адресно и данъчно рестрирани в Общината.
7. Докладна записка вх.№ 98/ 20.01. 04 г. от г-жа В. Караманова – Кмет на Община Созопол , относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.

Общинският съвет взе следните


РЕШЕНИЯ:

№ 47 На основание чл. 8 ал.3 от Наредба № 2 ОбС Созопол утвърждава общинска транспортна схема на Община Созопол.
/ Приложение №1 /
№ 47. 1 На основание чл.17ал.1 от Наредба №2 ОбС Созопол Обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол / от утвърдената областна транспортна схема / и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол.
№ 47. 2. ОбС Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 2.
№ 47.3. /отм. с реш. №368.1/23.02.2005 г. – ново реш. №368.2/ ОбС Созопол определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътниции оценка на постъпилите предрожения в състав от седем члена :
Председател : Зам. Кмета на Община Созопол
Членове : 1.Юриста на Община Созопол
2.Представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация “ / РОДАИ – Бургас /
3.Представител на териториална данъчна дирекция
4.Представител на националното сдружение на превозвачите
5. Двама представители на Общинския съвет
№ 47. 4. ОбС Созопол утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници/ Проложение № 2 /.
№47. 5. ОбС Созопол утвърждава списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници/ Приложение №3/
№ 47. 6. ОбС Созопол приема регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници / Приложение №4/.
№ 47. 7. ОбС Созопол приема следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници:
- да са български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон не по- късно от 01.07.2003 г. , които притежават ЛИЦЕНЗИЯ за обществен превоз на пътници в страната;/попр. реш. №63/16.03.2004г./
- да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване на несъстоятелност;
- да не са в ликвидация ;
- да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци ;
- да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността ири против стопанството ;
- да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност;
-да притежават финансови и технически възможности и персонал за изпълнение на превозите, за които кандидатстват.
За обстоятелствата посочени в решението участниците в конкурса подават декларация по образец.
№ 47. 8. ОбС Созопол определя цена 100 / сто/ лв за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
№ 47. 9. ОбС Созопол определя депозит за участие в конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лв.
Приложения : 1 Общинска транспортна схема./Приложение №1/
2. Критерии за оценка на участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/Приложение №2 – попр. реш. №64/16.03.2004г./
3. Списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/ Приложение №3 /
4. Регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/ Приложение № 4 /ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Р И Т Е Р И И
За оценка на участниците в конкурс за избор на превозвач по автолиниите от транспортната схема

№ ПОКАЗАТЕЛ ТОЧКИ
1 Възрастов състав на автобусите 15
1.1 До 10 години 15
1.2. За всяка следваща год. по 1 точка по-малко
1.3 Над 25 години 0
2. Екологични качества на автобусите 10
2.1 Оборудвани с ДВГ отговарящи на стандарт EURO 1 или по-висок 10
2.2 Оборудвани с ДВГ отговарящи на БДС 17. 2.4.16-82 за димност в отработилите газове- протокол за измерване на сервиз оторизиран за ГТП 8
3. Собственост на автобусите 10
3.1 Собствени 10
3.2 Финансов лизинг 8
3.3 Наети по договор за наем не по-малко от срока на възлагането, предмет на конкурса и вписани в списъка към лиценза 5

4 Резерв от превозни средства- не по-малък от 20 на сто 5
5. Професионален опит в обществен превоз на пътници по транспортни схеми на водачи 15
5.1 В зависимост от продължителността му 5
5.1.1 Над 5 години 5
5.1.. За всяка година под 5 годишен професионален опит – по 1т. по-малко
5.1.3 При липса на професионален опит -5
5.2 По обслужване на различни видове транспортни схеми:- референции от насрещни общини 10
5.2.1 Областна,общинска 10
5.2.2 Само една от тях 7
6 Наличие на ремонтна и гаражна база 10
6.1 Собствена 10
6.2 Наета-ноталиално заверен договор със срок мин. 5 год. 5
7 Местоседалище на кандидата 20
7.1 Седалище на територията на община Созопол 20
7.2 Седалище извън територията на община Созопол -10
8 Допълнителни услуги на пътниците 5
8.1 Климатик на купето 3
8.2 Мрежа за снабдяване с билети и абонаментни карти 2
9 Най – ниски предлагани цени на превоз по линията – бонус до 5
10. Соц. облекчения за опр. категории пътници-пенсионери,учащи,хора с увреждания-бонус 10
11 Обур. за превоз на инвалиди- съкласно т. 32,т.33,т.34 ш. 35 на пр. №3 към чл. 35 ал.1 на Наредба №2 5
12 Кандидат неизпълняващ клаузи по предходен договор за обществен превоз на пътници да се декласира
13. ОБЩО : 105Приложение № 4

Р Е Г Л А М Е Н Т

За начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в Община Созопол

.1. Всеки кандидат в конкурса за определяне на превозвач има право да представи само едно предложение за всички линии, предмет на конкурса.
2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно предложение.
3.Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
4. Предложение, представено след изтичане на крайния срок не се разглежда от комисията. Не се разглежда и предложение в незапечатан плик.или с нарушена цялост.
5. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите в конкурса се връчват лично срещу подпис или се изпращат с писмо с обратна разписка.
6. Конкурсът се провежда от Комисия , избрана от Общинския съвет и назначена със заповед на Кмета на Общината.
7. При отваряне на предложенията комисията поканва да присъстват кандидатите в конкурса, чиито предложения са приети и регистрирани.
8. Пликовете с предложенията на кандидатите се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява съответствието с придварително обявените условия.
9. След отваряне на пликовете с предложенията, ако комисията установи несъответствие с обявените от Общинския съвет условия, съответния участник не се допуска до участие в конкурса.
10. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите , както и да изисква в определен срок допълнителни доказателства.
11. Предложенията на всички кандидати, които са допуснати за участие в конкурса се оценяват от комисията в закрито заседание.8. Докладна записка вх. № 79 / 19.01.2004 г. от г-н Панайот Рейзи-Председател на ОбС Созопол, относно отмяна на решение № 483 от протокол №32 от 30.07.2003 г. на ОбС Созопол.

ОбС Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ :

№ 48.Отменя решение №483, протокол №32 от 30.07.20003 г. на ОбС Созопол, прието по докладна записка на Кмета на Община Созопол с вх. № 216/ 29.07.2003 г., относно отстъпване на право на строеж върху общински терен за изграждане на ателие.


9. Докладна записка вх. № 96/20.01.2004 г. от г-жа В. Караманова – Кмет но Общината, относно откриване на производство по отчуждаване на имот планоснимачен №272 в кв. 34 по подробния устройствен план на с. Черноморец с площ от 40 кв.м.

ОбС Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 49. На основание чл. 23, във връзка с чл. 24 от ЗОС, Общ. съвет Созопол решава да се открие производство за отчуждаване на част от имот планоснимачен №272, с площ от 40 кв.м. в кв.34 по подробния устройствен план на с. Черноморец , одобрен със Заповед №621 /1982 г. , попадаща в урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала с цел осигуряване на достъп до новоизграденото кметство.

10. Докладна записка вх. №95/20.01.2004 г. от г-жа В. Караманова – Кмет на Общината, относно обявяването на урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала в кв. 34 по плана на с. Черноморец – частна общинска собственост за публична общ. собственост.


ОбС Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 50. На основание чл.6 ал.2 от ЗОС, ОбС Созопол обявява имота – частна общ. собственост с площ от 975кв.м. попадащ в урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала в кв. 34 по подробния устройствен план на с. Черноморец за публична собственост.

11. Докладна записка вх. № 89/20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план за имот планоснимачен № 1700 в кв. 144 по плана на гр. Созопол.

ОбС Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 51. На основание чл. 8 от ЗОС и във връзка с разпоредбите на чл. 128, ал.6 и чл.121,ал.2 от ЗУТ, ОбС Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на работен устройствен план на имот планоснимачен № 1700 и № 1707 в кв. 144 по плана на гр. Созопол.


12. Докладна записка вх. № 88/20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно определяне и одобряване специфични правила и нормативи съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2 от ЗУТ на месността “ Буджака “- земл. Созопол предназначена за развитие като вилна зона

ОбС Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 52. На основание разпоредбите на чл. 3 от Наредба №7 във връзка с чл.13 ал. 2 от ЗУТ и чл. 27 ал. 1 т. 3, чл.28 ал. 5 и чл. 29 от Наредба №7 одобрява следните правила и норми за застрояване за вилна зона “Буджака”- земл. Созопол :
- плътност на застрояване 20 %
- интензивност на застрояване – 0,8
- озеленена площ – мин. 80 %
- височина на застрояване - Н мак. Кота корниз 7,00 м . и кота било 10,00 м.

13. Докладна записка вх.№ 97/ 20.01.2004г. от Г-жа В.Караманова –Кмет на Общината, относно учредяване на временно и безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост в полза на Сдружение Клуб за източни бойни изкуства “Буши-До” – с.Черноморец.

Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ :

№ 53. Общински съвет – гр.Созопол учредява временно и безвъзмездно право на ползване върху нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост /Акт № 168/, 98 кв.м. от първия етаж на масивна двуетажна сграда находяща се в имот пл.№ 249 по плана на с.Черноморец, включващ: спортна зала, кът за отдих и санитарни възли за спортна дейност в полза на Сдружение Клуб по източни бойни изкуства “Буши-До” – с.Черноморец за срок от 5 години, считано от 11.01.2004г.

14. Във връзка с изпълнение на решение № 24/ 12.12.2003г. на Общински съвет Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№54. Разпределя помещенията, предназначени за здравеопазване в новопостроената общинска сграда както следва:
- Два лекарски кабинета за джипита с обща манипулационна;
- Медицински център с два кабинета, манипулационна и лаборатория;
- Две помещения, предназначени за офиси. /попр. явна факт. грешка с реш. №180/15.09.2004г./

15. Докладна записка вх.№ 87/ 19.01.2004г. от Г.н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно приемане на изменение към Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 55. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следното изменение:
Чл.27 придобива следната редакция: “ За участия в заседанията на комисиите съветниците получават възнаграждение в размер на 20/двадесет/ лв. за всяко заседание.
№ 55 . 1. Изплатените до момента възнаграждения следва да се съобразят с настоящата промяна.

16. Докладна записка вх.№ 109/ 23.01.2004г. от Г-жа Д.Колчева – общински съветник, относно приемане на решение за безвъзмездно отдаване на помещение за Туристически информационен център към съвет по туризъм – с.Черноморец.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 56. Общински съвет – Созопол, на основание чл.45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество отдава безвъзмездно общинско имущество от 17 кв.м. от Битов комбинат, ул.”Св.Никола” № 6 – с.Черноморец за Туристически информационен център, който ще се използва от Съвета по туризъм в с.Черноморец за срок от 5/пет/ години.
17. Докладна записка вх.№ 83/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно приемане на допълнение към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 57. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следното допълнение:
Досегашният чл.22 става чл.22А, а чл.22 ще съдържа следния текст:
Чл.22 (1) Недвижими имоти или части от тях – частна общинска собственост се отдават под наем чрез търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем с Кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) Срокът на наемния договор не може да бъде по-дълъг от 3/три/ години, освен ако Общинския съвет реши друго.

18. Докладна записка вх.№ 84/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно избор на представител на Община Созопол за член на Съвета на директорите /СД/ в “Градина” АД – Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 58. Освобождава Димитър Желев като член на СД на “Градина” АД – Созопол.
№ 59. Общински съвет – Созопол избира Божанка Николова Вълкова-Чампарова, ЕГН 7206280573 за член на Съвета на Директорите на “Градина” АД – гр.Созопол.

19. Докладна записка вх.№ 84/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно избор на представител на Община Созопол в Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 60. Общински съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и на основание чл.22, ал.3 и ал.4 от Устава на НСОРБ избира за представители на Община – Созопол в НСОРБ
1. Кмет на Община-Созопол – представител;
2. Заместник кмет на Община-Созопол – зам.представител.

20. Докладна записка вх.№ 102 /20.01.2004г. от Г-жа В.Караманова – Кмент на Община Созопол, относно участие на Община Созопол в проекти по усвояване фондове на ЕС през 2004г.
Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 61. Общински съвет – гр.Созопол дава съгласие Община Созопол да участва в проекти по усвояване на фондове по линия на предприсъединителни финансови инструменти на Европейския съюз /ФАР, САПАРД, ИСПА/, по линия на Европейски програми и инициативни на общността, по линия на държавни фондове и донорски органи в България /Красива България, СИФ/ и по линия на международни донори и фондации през 2004 година, след решение на Общински съвет-Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ:………………..
/П. Рейзи/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...