:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24.11.06 г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2006 г.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№798
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх. №651/20.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно предложение за взаимно учредяване на право на строеж между “Главболгарстрой”АД, /ГБС/ и община Созопол за реализиране предмет на дейност на АД”Консорциум ГБС – Созопол”
II ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. №663/21.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно актуализация на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2006 год.
По предложение на г-н Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№799
Докладна записка с вх. №651/20.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно предложение за взаимно учредяване на право на строеж между “Главболгарстрой”АД, /ГБС/ и община Созопол за реализиране предмет на дейност на АД”Консорциум ГБС – Созопол” да бъде гледана като втора точка от дневния ред.
I ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. №663/21.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно актуализация на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2006 год.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№800
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол,както следва:

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 16.11.2006г. на Община Созопол с 353 000 лв. по параграфи, както следва: / Приложение № 3 /
Наименование на параграфи било увеличение става
§ 13-01 – данък в/у недвиж.имоти 250 000лв. 5 000лв. 255 000лв.
§ 13-04 – данък при придоб.на имущ. 1250 000лв. 200 000лв. 1450 000лв.
по дар.и възмезден начин
§ 24-04 – прих.от прод.на усл.,стоки 70 000лв. 2 000лв. 72 000лв.
и прод.
§ 24-08 – прих.от лихви по тек.
банк.с/ки 3 000лв. 500лв. 3 500лв.
§ 24-09 – прих.от прод.на усл.,стоки 4 000лв. 500лв. 4 500лв.
§ 27-07 – за битови отпадъци 739 000лв. 59 000лв. 798 000лв.
§ 27-10 – за технически услуги 580 000лв. 20 000лв. 600 000лв.
§ 27-11 – за административни услуги 195 000лв. 10 000лв. 205 000лв.
§ 27- 16 – за туристическа такса 320 000лв. 11 000лв. 331 000лв.
§ 27-29 – други общински такси 100 000лв. 5 000лв. 105 000лв.
§ 36-19 – др.неданъчни пр-ди 134 000лв. 40 000лв. 174 000лв.


2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г. към 16.11. 2006г. за местни дейности с 353 000лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1. Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 117 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 61 700 лв.
в т.ч.:
§ 10-15 – материали 10 800лв
в т.ч. за кметство Присад 1 600лв. 800лв. 2 400лв.
за Созопол 50 000лв. 10 000лв. 60 000 лв.
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 3 500лв.
в т.ч. за кметство с. Извор 2 500лв. 1 500лв. 4 000лв.
за Созопол 165 000лв. 2 000лв. 167 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 17 400лв.
в т.ч. за кметство с. Извор 0лв. 3 500лв. 3 500лв.
за кметство Габър 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
за кметство Присад 11 000лв. 2 900лв. 13 900лв.
за Созопол 30 000лв. 8 000лв. 38 000лв.

§ 10-40 – плат.дан.и такси 20 000лв. 30 000лв. 50 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 34 000лв.
в т.ч. за кметство с Зидарово 8 200лв. 5 000лв. 13 200лв.
за кметство Вършило 0лв. 5 000лв. 5 000лв.
за Созопол 0лв. 24 000лв. 24 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 21 300лв.
/под параграф 52-01/ за компют.и
хардуер/ с.Присад 0лв. 1300лв. 1300лв.

/под параграф 52-03;приложение №1/
за озвучит.техника С-л 0лв. 20 000лв. 20 000лв.

2.2. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 142 000лв.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация “ с 76 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 29 000 лв.
в т.ч.:
§ 10-16 – вода,горива,енергия 2 000лв.
за Созопол 7 000лв. 2 000лв. 9 000лв.

§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 27 000лв.
за кметство Габър 300лв. 2 000лв 2 300лв.
за кметство Индже войвода 500лв. 5 000лв. 5 500лв.
за кметство Крушевец 500лв. 10 000лв. 10 500лв.
за кметство Равна гора 4000лв. 10 000лв. 14 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 47 000 лв.
/под параграф 52-06 ;приложение №1/
за ПСОВ Созопол 50 000лв. 47 000лв. 97 000лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади “ с 24 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 24 000 лв.
в т.ч.: за Созопол 20 000 лв.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 12 000лв. 42 000лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 50 000лв. 8 000лв. 58 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт
в т.ч.за кметство с.Атия 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.

-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие “ с 22 000 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 10 000 лв.
в т.ч.:
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 10 000лв.
за Созопол 20 100лв. 10 000лв 30 100лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 12 000лв.
/под параграф 52- 06/
за Созопол/за Буджака/ 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

- Дейност 622 “Озеленяване” с 20 000 лв.

§ 10-00 – издръжка 20 000лв.
в т.ч. за Созопол:
§ 10-15 – материали 21 000лв. 7 000лв. 28 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 3 684лв. 5 000лв. 8 684лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 47 600лв. 8 000лв. 55 600лв.
2.3. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности “ с 8 000лв.
Група “ Култура “ с 5 000лв.
-Дейност 759 “Други дейности по културата “ с 5 000лв.
било увеличение става

§ 10-00 - издръжка 5 000лв.
в т.ч. за Созопол 5 000лв.
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 46 500лв. 5 000лв. 51 500лв.
Група “ Физическа култура и спорт “ с 3 000лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички “ с 3 000лв.
било увеличение става

§ 43-00 - субсидии за нефин.предпр. 65 500лв. 3 000лв. 68 500лв.
в т.ч. за СК”Буши-до” Черноморец
§ 43-01- за текуща дейност 15 000лв. 3 000лв. 18 000лв.

2.4.Функция“Икономически дейности и услуги “ с 86 000лв .

-Дейност 831 “ Управление , контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата “ с 5 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 5 000лв.
в т.ч. за км-во Росен
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 2 000лв. 5 000лв. 7 000лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 71 000лв .
било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 71 000лв.

§10-30 – текущ ремонт 71 000лв.
в т.ч.
за кметство Атия 32 000лв. 6 000лв. 38 000лв.
за кметство Зидарово 57 200лв. 10 000лв. 67 200лв.
за кметство Извор 24 500лв. 5 000лв. 29 500лв.
за кметство Росен 53 000лв. 10 000лв. 63 000лв.
за кметство Равадиново 65 500лв. 15 000лв. 80 500лв.
за кметство Черноморец 130 800лв. 25 000лв 155 800лв.

-Дейност 898”Други дейности по икономиката” с 10 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 10 000лв.
§ 10-20 – р-д из авънш.услуги 10 000лв.
в т.ч. за Созопол 50 000лв. 10 000 лв. 60 000лв.

3.Общински съвет извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2006г. в частта за местни дейности, както следва:

За кметство Зидарово
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 800 лв.
било увеличение става
§ 10- 00 – издръжка 67200лв. 800лв. 68 000лв.
§ 10-30 – тек.ремонт 67 200лв. 800лв. 68 000лв.

3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда “, дейност 604 “Осветле-ние на улици и площади “ с 800лв.
било намаление става
§ 10-00- издръжка 15300лв. 800лв. 14 500лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 6 000лв. 800лв 5 200лв.

За кметство Извор
3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “, дейност 122 “Общинска администрация “ с 6 200лв.
било увеличение става
§ 10-00- издръжка 16 100лв. 4 900лв. 21 000лв.
намаление
§ 10-15 – материали 5 300лв 2 400лв. 2 900лв.
увеличение
§ 10-30 – тек.ремонт 3 500лв. 7 300лв. 10 800лв.


§ 52-00- придоб.на ДМА 0лв. 1 300лв. 1 300лв.
§ 52-01 – компют.к-ция 0лв. 1 300лв. 1 300лв.

3.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 6 200лв., дейност 603 “В и К” с 6 200лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 7 000лв. 6 200лв. 800лв
§ 10-15 – материали 2 500лв. 2 500лв. 0лв.
§ 10-20 – р.ди за външ.усл. 4 500лв. 3 700лв. 800лв.

За кметство Индже войвода
3.5.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 1 000лв., дейност 603 “В и К” с 1 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 5 800лв. 1 000лв. 6 800лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 5 500лв. 1 000лв. 6 500лв.

3.6. Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги “, дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 1 000 лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 27 000лв. 1 000лв. 26 000лв.
§ 10-30 – тек.ремонт 27 000лв. 1 000лв. 26 000лв.

За кметство Крушевец
3.7. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “, дейност 122 “Общинска администрация “ с 800лв.
било увеличение става
§ 10-00- издръжка 9 000лв. 800лв. 9 800лв.
§ 10-15 – материали 4 000лв 800лв. 4 800лв.

3.8. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 622 “Озеленяване” с 800лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 800лв. 800лв. 1 000лв.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 800лв. 700лв.

За кметство Равадиново

3.9. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “, на дейност 122 “Общинска администрация “ с 2 800лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00- издръжка 7 150лв. 1 900лв. 9 050лв.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 3 000лв. 900 лв. 2 100лв.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 2 800лв. 2 800лв.
§ 52-03 – придоб.на др.оборуд., било увеличение става
машини и съоръж.
/ксерокс, Прил.№1/ 0лв. 900лв. 900лв.

3.10.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 800лв., по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “В и К” с 600лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 600 лв. 600лв. 0лв.
§ 10-15 – материали 600 лв. 600лв. 0лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 200лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 2 800лв. 2 200лв. 600лв.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв 0лв.
§ 10-16 – вода,горива ,ел.енерг. 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 800лв. 200лв. 600лв.

4.При изпълнение на чл.10, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2006 година, предвидените средства в размер на 7% от общата допълваща субсидия в резерва за непредвидени и неотложни разходи, се възстановяват във функция “Отбрана и сигурност”, както следва:

Функция “Отбрана и сигурност” дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”.
било увеличение става
§ 10-00 издръжка 3 454лв. 489лв. 3 943лв.
в т.ч.:
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 3 454лв. 489лв. 3 943лв.

Функция “Разходи неквалифицирани в други функции” дейност 998 “Резерв”.
било намаление става
§ 97-00 489лв. 489лв. 0лв.


5.Въз основа на приетите решения по т.2 и т.3 от докладна записка и заповеди № 1018 / 26.10.2006г. и № 1098 / 15.11.2006г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложени/, Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2006г. на Община Созопол , както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става
Общо капиталови разходи 4 765 788лв. 904 084лв. 5 669 872лв.
От:
целева субсидия 3 223 700лв 0 3 223 700лв.
/в т.ч.за местни дейности / 3 109 700лв. 0 3 109 700лв.
собствени средства 1 042 200лв 116 500лв. 1 158 700лв.
ПУДООС 499 888лв. 697 584лв. 1 197 472лв.
и чл.31 ал.2 ПЗР на ЗДБРБ 0 90 000лв. 90 000лв.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх. №651/20.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно предложение за взаимно учредяване на право на строеж между “Главболгарстрой”АД, /ГБС/ и община Созопол за реализиране предмет на дейност на АД”Консорциум ГБС – Созопол”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№801
1.Дава съгласие ОБЩИНА СОЗОПОЛ И “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД като съсобственици на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер I-768 831 978, находящ се в местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, Бургаска област, целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи: имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, имот № 000799 – друга селищна територия, имот № 000830 – изоставена нива на “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; имот № 000770 – пасище, мера на “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; имот № 000488 – скала на държавата; имот № 000313 – скала на държавата, път, да си УЧРЕДЯТ ВЗАИМНО правото на строеж за изграждането на строителството предвидено в имота, съгласно подробния устройствен план, одобрен със заповед № 979/13.10.2006г. на кмета на Община Созопол.
2. Задължава Кмета на Община Созопол съвместно с ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД като съсобственици да предприемат необходимите действия за приключване на процедурата за промяна на предназначението на имотите, попадащи в УПИ I, местност “Алипу” и местност “Аркутино” в землището на гр.Созопол.
3. Задължава Кмета на Община Созопол и общинската администрация да съгласуват идеен проект при спазване на действащото законодателство, въз основа на който да се изготвят пазарни оценки от лицензиран оценител на цената на правото на строеж и предложеното строителство с цел вземане на окончателно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/
Община Созопол
Поименен списък Приложение № 1
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2006 година
Всичко капиталови разходи Субсидия от РБ Собствени бюджетни средства Други средства, в т.ч.:ПУДООС и § 31,ал.2 от ПЗР на ЗДБ на РБългария за 2006г.


било става било става било става било става
51-00-Осн. ремонт на ДМА 211700 300700 101000 101000 110700 144700 0 55000
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 100700 134700 100700 134700 0 0
Ремонт общ. сграда с.Росен 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сграда с.Габър 12000 12000 12000 12000
Ремонт кметство с. Извор 25000 27200 25000 27200
Ремонт кметство с.Ин.войвода 8000 8000 8000 8000
Ремонт общ. сграда с.Извор 17500 15300 17500 15300
Ремонт общ.сгр.с.Равадиново 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сгр.с.Зидарово 8200 13200 8200 13200
Ремонт покрив общ.сграда Р.гора 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сграда /киносалонС-л/ 0 24000 0 24000
Ремонт общ.сграда Вършило 0 5000 0 5000
ФУНКЦИЯ-03-Образование 111000 166000 101000 101000 10000 10000 0 55000
Ремонт ОУ.с.Атия 25000 48000 25000 25000 0 23000
Ремонт О.У.с.Равадиново 7000 7000 7000 7000
Ремонт О.У.с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
РемонтО.У.с.Равна гора 12000 19000 12000 12000 0 7000
Ремонт ЦДГ с.Извор 15000 15000 15000 15000
Ремонт ЦДГгр.Созопол 2000 2000 2000 2000
Ремонт ОДЗ гр.Созопол 40000 40000 30000 30000 10000 10000
Ремонт ОУ Созопол 0 25000 0 25000
52-00-Придобиване на ДМА 4444788 5259872 3106400 3106400 838500 921000 499888 1232472
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 275900 299400 46400 46400 229500 253000 0 0
52-01 Придобиване на компютри 26000 28600 26000 28600
за общинска администрация 20000 20000 20000 20000
за общински съвет 5000 5000 5000 5000
за общинска адм.с.Черноморец 1000 1000 1000 1000
за кметство Извор 0 1300 0 1300
за кметство Присад 0 1300 0 1300
52-03-Придоб.на дp.оборудване,маш.и съоръж. 23500 44400 23500 44400
климатици за общинска администрация 5000 5000 5000 5000
климатици за кметсво с.Р. гора 1000 1000 1000 1000
климатици за киносалон 12000 12000 12000 12000
моторна резачка 1000 1000 1000 1000
Израб.и монтиране на сцена с.Черноморец 4500 4500 4500 4500
Озвучителна техника 0 20000 0 20000
Придоб.на ксерокс с.Равадиново 0 900 0 900
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 226400 226400 46400 46400 180000 180000
Административна общ. сграда 180000 180000 180000 180000
Реконструкция и модернизация на видеоклуб 46400 46400 46400 46400
ФУНКЦИЯ-03-Образование 96000 131000 45000 45000 51000 51000 0 35000
52-01-Придоб. на компютри 1000 1000 1000 1000
за направление образование 1000 1000 1000 1000

52-06-Изгр.на инфрастр. обекти 45000 80000 45000 45000 0 35000
Отоплителна инстал.О.У.с.Ч-ц 45000 80000 45000 45000 0 35000
52-06 Преустройство съществ.сграда в ЦДГ 50000 50000 50000 50000
с.Крушевец 50000 50000 50000 50000

ФУНКЦИЯ-06 3991888 4748472 3000000 3000000 492000 551000 499888 1197472
Жилищно строит.благоустр.
52-06 Изграж. на инфр.обекти 3991888 4748472 3000000 3000000 492000 551000 499888 1197472
Водоснабдяване с.Атия 20000 20000 20000 20000
Водоснабдяване с.Равадиново 12000 12000 12000 12000
Гробищен парк с.Атия 15000 15000 15000 15000

Канал.и водопр.ул.Лилия с.Ч-ц 15000 15000 15000 15000
Водоснабдяване ул.Батак с.Черноморец 5000 5000 5000 5000
Реконструкция зелена площ в кв.70 гр.Созопол 125000 125000 125000 125000
Рек-ция водопровод кв.72, 75, 76,78/ул.Оборище/гр.Созопол 35000 35000 35000 35000
ПАБ гр.Созопол 30000 30000 30000 30000
Реконструкцияул.осв.Хармани Гробищен парк гр.С-л 38000 38000 38000 38000
Изграждане ПСОВ гр.Созопол 3549888 4294472 3000000 3000000 50000 97000 499888 1197472
ПСОВ-с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
Реконструкция и укрепване на подпорна стена ул.Одеса - до плаж "Хармани" 15000 15000 15000 15000
Изграждане тръбен кладенец с.Вършило 22000 22000 22000 22000
Депо за строителни отпадъци 20000 20000 20000 20000
Подпорна стена ул.Ропотамо 80000 80000 80000 80000
Реконструкция осветление квартал Буджака 0 12000 0 12000
ФУНКЦИЯ-07
Почивно дело и култура 81000 81000 15000 15000 66000 66000 0 0
52-03Придоб.на др.оборудване 15000 15000 15000 15000
климатици за Арх.музей 15000 15000 15000 15000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 66000 66000 66000 66000
Реконструкция градски стадион гр.Созопол 50000 50000 50000 50000
Спортна площ-ка с.Крушевец 16000 16000 16000 16000
53-00Придобиване на НДМА 109300 109300 16300 16300 93000 93000 0 0
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 109300 109300 16300 16300 93000 93000 0 0
53-01-Придобиване на програмни продукти 12300 12300 12300 12300
програмен продукт-АКСТЪР 12300 12300 12300 12300

53-09 Придоб.на други НДМА 97000 97000 4000 4000 93000 93000
ПУП-ПРЗ с.Росен 10000 10000 10000 10000
ПУП-ПРЗ сАтия 10000 10000 10000 10000
ПУП-с.Зидарово 23000 23000 23000 23000
ПУП-с.Равадиново 12000 12000 2000 2000 10000 10000
ПУП-с.Равна гора 10000 10000 10000 10000
ПУП-с.Росен 17000 17000 2000 2000 15000 15000
ПУП-Гробищен парк гр.Созопол 15000 15000 15000 15000
ОУП-Община Созопол 0 0 0 0
Всичко капиталови разходи 4765788 5669872 3223700 3223700 1042200 1158700 499888 1287472


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...