:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 13.12.06 г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2006 г.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№802
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
1. Докладна записка с вх. №711/11.12.06 г. от Веска Костова Караманова, относно преразглеждане на решение №801/24.11.2006 г., по предложение за взаимно учредяване на право на строеж между “Главболгарстрой” АД /ГБС/ и община Созопол за реализиране предмет на дейност на АД “Консорциум ГБС – Созопол”.

1. Докладна записка с вх. №711/11.12.06 г. от Веска Костова Караманова, относно преразглеждане на решение №801/24.11.2006 г., по предложение за взаимно учредяване на право на строеж между “Главболгарстрой” АД /ГБС/ и община Созопол за реализиране предмет на дейност на АД “Консорциум ГБС – Созопол”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№803
І. ОБЩИНА СОЗОПОЛ И “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД като съсобственици на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, Бургаска област, с променено трайно предназначение-съгласно Решение на КЗЗ № 12 от 16.11.2006г. , целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи : от юг-имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, запад – имот № 12295-полски път, № 12296 – залесена нива- частна соб., имот № 000799 – Община Созопол, имот № 000830 – изоставена нива на “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; имот № 000770 – пасище, мера на “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; от изток - имот № 000313 – скала , държавата; от север -имот № 000313 – скала , държавата, и 000488- морски плаж , държавата, да си УЧРЕДЯТ ВЗАИМНО правото на строеж за изграждането, съгласно подробния устройствен план, одобрен със заповед № 979/13.10.2006г. на кмета на Община Созопол и идеен инвестиционен проект на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, одобрен от 07.12.2006г. , приложен към настоящото предложение, на обектите подробно описани по долу в този пункт I (първи), точки 1 (едно) и 2 (две), а именно:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.183 ал.1 от Закон за устройство на територията и чл.9.2 от Договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на дружеството, учредява на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането, съгласно подробния устройствен план, одобрен със заповед № 979/13.10.2006г. на кмета на Община Созопол и идеен инвестиционен проект, съгласуван на 06.12.06г. на следните обекти:
1.1. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование група “АКВАРИУС” в инвестиционния проект, състояща се от 3 /три/ обособени секции (входа), обозначени като вход “А 1”, вход “А 2” и вход “А 3”, цялата със застроена площ от 471,94 кв.м. /четиристотин седемдесет и едно цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 2512,27 кв.м. /две хиляди петстотин и дванадесет цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.2. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование група “БЕЛАТРИКС” в инвестиционния проект, състояща се от 3 /три/ обособени секции (входа), обозначени като вход “Б 1”, вход “Б 2” и вход “Б 3”, цялата със застроена площ от 476,97 кв.м. /четиристотин седемдесет и шест цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 2521,14 кв.м. /две хиляди петстотин двадесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, състояща се сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.3. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ВЕЛА” в инвестиционния проект, състояща се от 3 /три/ обособени секции (входа), обозначени като вход “В 1”, вход “В 2” и вход “В 3”, цялата със застроена площ от 477,10 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем цяло и десет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 2533,80 кв.м. /две хиляди петстотин тридесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.4. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ГАЛАТЕЯ” в инвестиционния проект, състояща се от 4 /четири/ обособени секции (входа), обозначени като вход “Г 1”, вход “Г 2”, вход “Г 3” и вход “Г 4”, цялата със застроена площ от 670,55 кв.м. /шестстотин и седемдесет и седем цяло и десет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 3346,83 кв.м. /три хиляди триста четиридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.5. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ДОРАДО” в инвестиционния проект, състояща се от 3 /три/ обособени секции (входа), обозначени като вход “Д 1”, вход “Д 2” и вход “Д 3”, цялата със застроена площ от 481,17 кв.м. /четиристотин осемдесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 2506,61 кв.м. /две хиляди петстотин и шест цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.6. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ НА КУРОРТИСТИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, обозначена с наименование “ИКАР” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 494,00 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1878,16 кв.м. /хиляда осемстотин седемдесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от 3 /три/ обособени секции, а именно: СЕКЦИЯ “И 1”, представляваща МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, цялата със застроена площ от 143,44 кв.м. /сто четиридесет и три цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 778,10 кв.м. /седемстотин седемдесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен и три надземни етажа и подпокривно пространство; СЕКЦИЯ “И 2”, представляваща МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, цялата със застроена площ от 176,85 кв.м. /сто седемдесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 926,35 кв.м. /деветстотин двадесет и шест цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, състояща се от състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство; СЕКЦИЯ “И 3”, представляваща МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, цялата със застроена площ от 173,71 кв.м. /сто седемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра,/, състояща се един надземен етаж, ведно със застроените в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, без самостоятелните обекти подробно изброени по-долу в точка 2.3., за които “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД ще учреди на ОБЩИНА СОЗОПОЛ право на строеж.
1.7. ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” инвестиционния проект, със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляваща ВХОД /СЕКЦИЯ/ “К 2”, целият със застроена площ от 149,91 кв.м. /сто и четиридесет и девет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 838,18 кв.м. /осемстотин тридесет и осем цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, без самостоятелните обекти подробно изброени по-долу в точка 2.5., за които “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД ще учреди на ОБЩИНА СОЗОПОЛ право на строеж.
1.8. ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” инвестиционния проект, цялата със застроена площ на сградата от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляваща ВХОД /СЕКЦИЯ/ “К 3”, целият със застроена площ от 131,99 кв.м. /сто и тридесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 745,87 кв.м. /седемстотин четиридесет и пет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.9. МАСИВНА СГРАДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОДСЛОН – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, обозначена с наименование “КАРИНА” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 1727,50 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 6771,50 кв.м. /шест хиляди седемстотин седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от сутерен, три надземни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, без самостоятелните обекти, подробно описани в т.2.6.
1.10. МАСИВНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, цялата със застроена площ от 277,44 кв.м. /двеста седемдесет и седем цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 554,88 кв.м. /петстотин петдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен и един надземен етаж, със застроени в нея складови помещения и помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност.
1.11. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, цялата със застроена площ от 379,00 кв.м. /триста седемдесет и девет квадратни метра/, със застроени в нея общи, технически, обслужващи и търговски помещения, ведно с прилежащия към нея открит плувен басейн, целият с площ от 485,75 /четиристотин осемдесет и пет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/.
1.14. СПОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ОБЕКТ, състоящ се от открит плувен басейн, целият с площ от 623,53 /шестстотин двадесет и три цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, и спортни полета /игрища/ с площ от 360,00 /триста и шестдесет квадратни метра/.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на 21642/30942 кв.м.ид.ч./двадесет и едно хиляди шестстотин четиридесет и два кв.м. идеални части от тридесет хиляди деветстотин четиридесет и две кв.м./ от правото на строеж за обектите, подробно изброени в тази т. 1 възлизаща на 1 796 428 лв. /един милион седемстотин деветдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Срещу учреденото съгласно пункт I (първи) точка 1 (едно) от настоящото предложение право на строеж “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София да учреди на основание чл.183, ал.1 от Закон за устройство на територията, на ОБЩИНА СОЗОПОЛ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането, съгласно подробния устройствен план и съгласувания инвестиционен идеен проект, одобрен със заповед № 979/13.10.2006г. на кмета на Община Созопол и одобрен идеен инвестиционен проект, на следните обекти:
2.1. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ЕЛЕКТРА”, състояща се от 2 /две/ обособени секции /входа/, обозначени като вход “Е 1” и вход “Е 2”, цялата със застроена площ от 327.23 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1704.19 кв.м. /хиляда седемстотин и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:
2.1.1. АПАРТАМЕНТ № Е 111 /”Е” сто и единадесет/, находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,14 кв.м. /петдесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 10,06 /десет цяло и шест стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.
2.1.2. АПАРТАМЕНТ № Е 112 /”Е” сто и дванадесет/, находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 111, коридор, апартамент № Е 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 1 и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.
2.1.3. АПАРТАМЕНТ № Е 113 /”Е” сто и тринадесет/, находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,11 кв.м. /тридесет и осем цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,83 /девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.4. АПАРТАМЕНТ № Е 121 /”Е” сто и двадесет и едно/, находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 63,83 кв.м. /шестдесет и три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,84 /осем цяло и осемдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.5. АПАРТАМЕНТ № Е 122 /”Е” сто и двадесет и две/, находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 41,99 кв.м. /четиридесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 121, коридор, апартамент № Е 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 11,63 /единадесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.6. АПАРТАМЕНТ № Е 123 /”Е” сто и двадесет и три/, находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 57,60 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.7. АПАРТАМЕНТ № Е 131 /”Е” сто и тридесет и едно/, находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,49 кв.м. /шестдесет и едно цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 10,69 /десет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.8. АПАРТАМЕНТ № Е 132 /”Е” сто и тридесет и две/, находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,36 кв.м. /четиридесет и две цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 131, коридор, апартамент № Е 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,82 /осем цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/, калкан и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.9. АПАРТАМЕНТ № Е 133 /”Е” сто и тридесет и три/, находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,07 кв.м. /петдесет и девет цяло и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,86 /девет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.10. АПАРТАМЕНТ № Е 141 /”Е” сто и четиридесет и едно/, находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и три тераси, целият със застроена площ от 57,68 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,32 /десет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.11. АПАРТАМЕНТ № Е 142 /”Е” сто и четиридесет и две/, находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 55,45 кв.м. /петдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,47 /девет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1;
2.1.12. АПАРТАМЕНТ № Е 211 /”Е” двеста и единадесет/, находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,43 /девет цяло и четиридесет и три стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.13. АПАРТАМЕНТ № Е 212 /”Е” двеста и дванадесет/, находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 211, коридор, апартамент № Е 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 9,59 /девет цяло и петдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 1 /едно/, коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.14. АПАРТАМЕНТ № Е 213 /”Е” двеста и тринадесет/, находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,62 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 12,65 /дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.15. АПАРТАМЕНТ № Е 221 /”Е” двеста и двадесет и едно/, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,28 кв.м. /осемдесет и шест цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 12,09 /дванадесет цяло и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, зелени площи, калкан и складово помещение № 5 /пет/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.16. АПАРТАМЕНТ № Е 222 /”Е” двеста и двадесет и две/, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 221, коридор, апартамент № Е 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 14,16 /четиринадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.17. АПАРТАМЕНТ № Е 223 /”Е” двеста и двадесет и три/, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,76 /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.18. АПАРТАМЕНТ № Е 231 /”Е” двеста и тридесет и едно/, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,13 кв.м. /осемдесет и шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.19. АПАРТАМЕНТ № Е 232 /”Е” двеста и тридесет и две/, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,51 кв.м. /четиридесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 231, коридор, апартамент № Е 233, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.20. АПАРТАМЕНТ № Е 233 /”Е” двеста и тридесет и три/, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,54 кв.м. /шестдесет и едно цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,92 /осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.21. АПАРТАМЕНТ № Е 241 /”Е” двеста и четиридесет и едно/, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 83,60 кв.м. /осемдесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 242, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.22. АПАРТАМЕНТ № Е 242 /”Е” двеста и четиридесет и две/, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 241, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.1.;
2.1.23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, находящо се във вход “Е 2”, на сутеренен етаж, цялото с площ от 9,29 кв.м. /девет цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.2. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, състояща се от търговски площи, складови помещения и тоалетни, цялата със застроена площ от 92,60 кв.м. /деветдесет и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащия към нея СПОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ОБЕКТ – ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, целият с площ от 80,00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/.
2.3. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се във секция /вход/ “И 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ НА КУРОРТИСТИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, обозначена с наименование “ИКАР” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 494,00 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1878,16 кв.м. /хиляда осемстотин седемдесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, а именно:
2.3.1. АПАРТАМЕНТ № И 211 /”И” двеста и единадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални, и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,81 /десет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.3.;
2.3.2. АПАРТАМЕНТ № И 213 /”И” двеста и тринадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 38,65 кв.м. /тридесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,93 /осем цяло и деветдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.3.;
2.3.3. АПАРТАМЕНТ № И 222 /”И” двеста двадесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 221, коридор, апартамент № И 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.3.;
2.3.4. АПАРТАМЕНТ № И 223 /”И” двеста двадесет и три/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.3.;
2.3.5. АПАРТАМЕНТ № И 242 /”И” двеста четиридесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 241, коридор и стълбище, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с площ от 9,32 /девет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.3.;
2.4. ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ ОТ МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляваща ВХОД /СЕКЦИЯ/ “К 1”, целият със застроена площ от 149,71 кв.м. /сто четиридесет и девет цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 784,45 кв.м. /седемстотин осемдесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, в това число:
2.4.1. АПАРТАМЕНТ № К 111 /”К” сто и единадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,65 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.2. АПАРТАМЕНТ № К 112 /”К” сто и дванадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,47 кв.м. /тридесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 111, коридор, апартамент № К 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,49 /десет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.3. АПАРТАМЕНТ № К 113 /”К” сто и тринадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,13 кв.м. /тридесет и осем цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 10,02 /десет цяло и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.4. АПАРТАМЕНТ № К 121 /”К” сто и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,35 кв.м. /шестдесет и четири цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,96 /осем цяло и деветдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.5. АПАРТАМЕНТ № К 122 /”К” сто и двадесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,48 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 121, коридор, апартамент № К 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 10,67 /десет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.6. АПАРТАМЕНТ № К 123 /”К” сто и двадесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 57,90 кв.м. /петдесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,16 /единадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.7. АПАРТАМЕНТ № К 131 /”К” сто и тридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,87 кв.м. /шестдесет и едно цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,64 /единадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.8. АПАРТАМЕНТ № К 132 /”К” сто и тридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,28 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 131, коридор, апартамент № К 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,83 /осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.9. АПАРТАМЕНТ № К 133 /”К” сто и тридесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,40 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,82 /девет цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.10. АПАРТАМЕНТ № К 141 /”К” сто и четиридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 54,84 кв.м. /петдесет и четири цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,31 /десет цяло и тридесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.4.11. АПАРТАМЕНТ № К 142 /”К” сто и четиридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 58,68 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.4.;
2.5. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - ЖИЛИЩА, находящи се във вход “К 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/:
2.5.1. АПАРТАМЕНТ, обозначен с № К 212 /”К” двеста и дванадесет/, находящ се във вход “К 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,47 кв.м. /тридесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 211, коридор, апартамент № К 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.5.2. АПАРТАМЕНТ № К 221 /”К” двеста и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 60,41 кв.м. /шестдесет и цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,30 /десет цяло и тридесет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.5.3. АПАРТАМЕНТ № К 222 /”К” двеста и двадесет и две/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,27 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 221, коридор, апартамент № К 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,73 /девет цяло и седемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.5.4. АПАРТАМЕНТ № К 223 /”К” двеста и двадесет и три/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 56,39 кв.м. /петдесет и шест цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,87 /осем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, самостоятелен обект – помещение за общо ползване № 1 /едно/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.5.5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ № 1 /едно/, находящо се във вход “К 2”, на сутеренен етаж, цялото с площ от 10,69 кв.м. /десет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, самостоятелен обект – помещение за общо ползване № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.5.6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ № 2 /две/, находящо се във вход “К 2”, на сутеренен етаж, цялото с площ от 11,16 кв.м. /единадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, при граници: самостоятелен обект – помещение за общо ползване № 1 /едно/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.5.;
2.6. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в МАСИВНА СГРАДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОДСЛОН – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, обозначена с наименование “КАРИНА” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 1727,50 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 6771,50 кв.м. /шест хиляди седемстотин седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от сутерен, три надземни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:
2.6.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, обозначен с номер 4.1. /четири точка едно/ в инвестиционния проект, находящ на сутеренен етаж, състоящ се от предверие и две помещения, цялият с площ от 169,52 кв.м. /сто шестдесет и девет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: зелени площи, стълбище, вестибюл, самостоятелен обект номер 2.1. /две точка едно/ - гардероб-посетители и самостоятелен обект номер 2.18. /две точка осемнадесет/ -фитнес зала, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.6.;
2.6.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, обозначен с номер 2.7. /две точка седем/ в инвестиционния проект, находящ на сутеренен етаж, състоящ се от едно помещени, цялият с площ от 22,51 кв.м. /двадесет две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници: самостоятелен обект номер 2.17. /две точка седемнадесет/ - спа център, самостоятелен обект номер 2.4. /две точка четири/ - сауна, самостоятелен обект номер 2.3. /две точка три/ - спа център, и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, описана в горния пункт 2.6.;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на 9300/30942 кв.м. идеални части/ деветхиляди и триста кв.м. от тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два кв.м./ от правото на строеж за обектите, подробно изброени в тази т. 2, възлизаща на 111 826 лв. /сто и единадесет хиляди осемстотин двадесет и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение.
Срещу учреденото от ОБЩИНА СОЗОПОЛ на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, съгласно пункт I (първи) точка 1 (едно) от настоящото предложение, право на строеж, и в допълнение на правото на строеж, което ще бъде учредено от “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, съгласно пункт I (първи) точка 2 (две) от предложението, “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД ще се задължи да построи за ОБЩИНА СОЗОПОЛ, със свои средства, инвестиции и материали, като евентуално поскъпване на строителните материали и труд са за сметка на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, съгласно одобрен работен проект, сградите и обектите, подробно описани в пункт I (първи), точка 2 (две), подточки от 2.1 до 2.6, включително, в завършен вид/ Акт обр.15/, а именно: луксозно изпълнение с топлоизолация, трикамерна пластмасова дограма, масивни входни врати, циментови замазки и гипсови шпакловки, системи за пожароизвестяване, инсталации за кабелна телевизия и телефонни инсталации.
ІІ. Така също срещу учреденото от ОБЩИНА СОЗОПОЛ на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, съгласно пункт I (първи) точка 1 (едно) от настоящото предложение, право на строеж , и в допълнение на правото на строеж, което ще бъде учредено от “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, съгласно пункт I (първи) точка 2 (две) от предложението, “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД ще се задължи да построи за ОБЩИНА СОЗОПОЛ, със свои средства, инвестиции и материали, като евентуално поскъпване на строителните материали и труд са за сметка на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, съгласно одобрен работен проект на общи части от сгради и обекти, включени в описаните в пункт I (първи), точка 2 (две), подточки от 2.1 до 2.6 обекти , включително, в завършен вид, а именно: луксозно изпълнение с топлоизолация, трикамерна пластмасова дограма, масивни входни врати, настилки и облицовки, гипсови шпакловки, системи за пожароизвестяване, инсталации за кабелна телевизия и телефонни инсталации.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на разходите за проектиране и изграждане на обектите, подробно описани в пункт I (първи), точка 2 (две), подточки от 2.1 до 2.6, възлизащи на 1 830 278 лв. /един милион осемстотин и тридесет хиляди двеста седемдесет и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение.
ІV. Строителството на сградите и обектите, подробно описани в пункт I (първи), точка 2 (две), подточки от 2.1 до 2.6, включително, да се реализира в срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на получаване на строителна линия за обекта.
V. При допълнително строителство на сгради или обекти в границите на имота описан в т.1 от настоящето Решение, извън подробно описаните в пункт I (първи) и пункт ІІ(втори), включително, квотите в обектите ще се разпределят съгласно чл.9.2 от Договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на дружеството.
VІ. Общата разгъната застроена площ на обектите за ОБЩИНА СОЗОПОЛ възлиза на 3 541,77 кв.м. /три хиляди петстотин четиридесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, равностойни на 12.489 % от общата разгърната застроена площ на проекта.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

ПП


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...