:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2006 Г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2006 г.Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№804
Приема да влезе като допълнителна точка в дневния ред докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.

Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№805
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №713/11.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на Отчет за хода на ликвидацията на ОФ „Търговия Созопол”-в ликвидация и вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията й.
- Докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи.
- Докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.
- Докладна записка с вх. №672/27.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно възлагане на правомощия на кмет на Община Созопол във връзка с управление и стопанисване на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите.
- Докладна записка с вх. №683/01.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решение №789/31.10.06 г.
- Докладна записка с вх. №687/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане до Държавна комисия за енергийно и водно регулиране за присъединяването на Община Созопол към обособена територия за разпределение на природен газ.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №631/15.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол и тарифата към нея.
- Докладна записка с вх. №637/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на община Созопол пред социално инвестиционен фонд /СИФ/ към министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ за обект: “Преустройство на съществуваща здравна служба в детска градина” УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец.
- Докладна записка с вх. №699/07.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г.
- Докладна записка с вх. №704/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №573/17.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договори за наем на имоти частна общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №576/18.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №577/18.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с. Габър, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени , включени в новообразувани квартали м.”Мисаря”, по план на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №658/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на право на пристрояване с триетажен обем към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост , с площ от 29, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв. 111, по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №659/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-245, кв.24 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №667/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с. Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №668/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-392, кв.36 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №669/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №670/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №689/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-79, кв.21 по плана на с.Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №705/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-212, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №706/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-176, кв.17 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №626/13.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
- Докладна записка с вх. №647/20.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно персонални промени в списъка на пътуващите учители за учебната 2006-2007 год. в училищата и детските градини.
- Докладна записка с вх. №688/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
- Докладна записка с вх. №708/08.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №710/08.12.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №713/11.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на Отчет за хода на ликвидацията на ОФ „Търговия Созопол”-в ликвидация и вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията й.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№806
1. Удължава срока на ликвидация на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация до 31.12.2007 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора до 31.12.2007 г.
3. Разрешава на ликвидатора да сключи споразумения с третите лица-ползватели на търговски обекти, собственост на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация, неосвободени въпреки изтеклия срок на наемните им договори.
4. Разрешава на ликвидатора да сключва договори за нуждите на ликвидацията, при условията на конкурс или търг в рамките на удължения срок на ликвидацията, като при сключване на договорите ликвидатора да състави комисия от 7 члена в състав:
- Председателят на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
- Председателят на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
- Председателят на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
- Заместник Кмета на община Созопол.
- Юрист общинска собственост към община Созопол.
- Служител от Дирекция “Местни данъци и такси” към община Созопол.

- Докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№807
Докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи, отпада от дневния ред на 47-мото заседание на Общински съвет – Созопол.

- Докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№808
Отлага докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи за доразглеждане и доуточняване на следващо заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №672/27.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно възлагане на правомощия на кмет на Община Созопол във връзка с управление и стопанисване на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№809
На основание чл.22, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол определя правомощия на Кмета на Община Созопол по възлагане на експлоатация и поддръжка на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите на дружества, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води по смисъла Наредба №4 от 14.09.2004 г. на МРРБ.

- Докладна записка с вх. №683/01.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решение №789/31.10.06 г.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№810
1.Общински съвет – Созопол променя свое Решение№789, т.1 от Заседание №43, проведено на 31.10.2006 г. със следния текст:
“Отпуска еднократна помощ в размер на 259,60/двеста петдесет и девет/лева и 60 ст.на Христо Димитров Джангозов от с.Крушевец с ЕГН: 3509080741,която да се изплати на упълномощеното за целта лице срещу представяне на разходооправдателни документи .”

- Докладна записка с вх. №687/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане до Държавна комисия за енергийно и водно регулиране за присъединяването на Община Созопол към обособена територия за разпределение на природен газ.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№811
1. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43, ал.10 от Закона за енергетиката, Общински съвет - Созопол приема да бъде депозирано искане до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за присъединяване на територията на Община Созопол към обособената територия за разпределение на природен газ на лицензията на “Бургасгаз” ЕАД.
2. Общински съвет – Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да изготви и депозира искането по т.1 пред ДКЕВР в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №631/15.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол и тарифата към нея.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№812
1.Допълва Наредбата за ОАМТЦУТ:
Нов раздел VIII на ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ТАКСИ, Такса за притежание на кучета
Чл.38а.(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината,на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(2) Освобождавет се от такса собствениците на кучета по чл.175,ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.38б.В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл.38в.(1)Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март.За кучета,придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината,включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
2.Допълва Тарифа за местните такси по ЗМДТ /Приложение №6/, приета с Решение №297.1, Протокол №17/28.12.2004 г. на Общински съвет Созопол, в сила от 01.01.2007 г.:

Наименование на таксите
Раздел VIII

Такса за кучета
- за гр.Созопол и с.Черноморец 10лв за едно куче за 1 година
- за останалите нас.места от общината 5лв за едно куче за 1 година


3.Утвърждава формуляр на Дкларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче /Приложение1/.

- Докладна записка с вх. №637/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на община Созопол пред социално инвестиционен фонд /СИФ/ към министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ за обект: “Преустройство на съществуваща здравна служба в детска градина” УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец.Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№813
1. Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол пред Социално инвестиционен фонд /СИФ/ към Министерството на труда и социалната политика с приоритетния за Община Созопол от социално – битов характер проект “Преустройство на съществуващата здравна служба в детска градина.”УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец
2. Общински съвет Созопол одобрява участието на Община Созопол за финансирането на проекта със собствен принос от 5% не финансово участие и 15% финансово участие, възлизащо на 44 605.00 лв.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подаде необходимите документи във връзка с изискванията на Социално инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика.

- Докладна записка с вх. №699/07.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№814
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2006г. в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1. Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 4 500лв.
Група “ Физическа култура и спорт” с 4 500лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички с 4 500лв.
било увеличение става
§ 45-00 –субсидии за неф.предпр. 68 500лв. 4 500лв. 73 000лв.
в т.ч. за СК “Буши-до”Черноморец 18 000лв. 2 000лв. 20 000лв.
за ФК “Созопол” Созопол 20 000лв. 2 500лв. 22 500лв.
2. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” с 5 500лв.
- Дейност 122 “ Общинска администрация” с 5 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 495 260лв. 5 500лв. 500 760лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 60 000лв. 5 500лв. 65 500лв.
3. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда “ с 10 000лв.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие “ с 10 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 42 870лв. 10 000лв. 32 870лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
4. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006 г. на Община Созопол /Приложение №2/, настъпила в резултат на служебна актуализация на бюджета със заповед №1141от 28.11.2006г. /приложена/ на Кмета на Община Созопол, както следва:
било увеличение става/лв./
Общо капиталови разходи 5 669 872лв. 291 938лв. 5 961 810лв.
От:
целева субсидия 3 223 700лв. 0лв. 3 223 700лв.
/в т.ч.за местни дейности/ 3 109 700лв. 0лв. 3 109 700лв.
собствени средства 1 158 700лв. 0лв. 1 158 700лв.
ПУДООС 1 197 472лв. 0лв. 1 197 472лв.
чл.31 ал.2отПЗР на ЗДБРБ 90 000лв. 0лв. 90 000лв.
чл.33 ал.1и ал.2 от ПМС №14
от 31.01.2006г. 0лв. 291 938лв. 291 938лв.

- Докладна записка с вх. №704/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№815
Общински съвет – Созопол одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода от 01.01.2006 г. до 08.12.2006 г. Разходите са в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, представляващи:
- 294 лв./двеста деветдесет и четири лева/ - дневни пари за 25 /двадесет и пет/ дни, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата и
-126 лв./сто двадесет и шест лева/ - за две нощувки, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата.

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №573/17.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договори за наем на имоти частна общинска собственост.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№816
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост и въз основа на подадена молба вх.№ 26-00-1142/11.09.06г. от “БТК” ЕАД, Регионално управление ”Далекосъобщения”- гр. Бургас, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да бъде удължен срока за 2 /две/ години, на договори за отдаване под наем на следните части от недвижими имоти, частна общинска собственост :
- Гр.Созопол, 3 помещения – офис и склад с обща площ от 112 кв.м., находящи се на първи етаж в сграда “Културен дом“, в УПИ ІІ, кв.32 по плана на гр. Созопол, с Акт за ОС № 406/12.02.2003 г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- С. Атия, 42 кв.м. в самостоятелна едноетажна сграда, цялата с площ от 76 кв.м., находяща се, в с.Атия, с Акт за ОС №107/01.11.1999 г. по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Черноморец, 1 помещения с площ от 21 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда Кметство с.Черноморец, в УПИ ІІ, кв.34 по плана на селото, с Акт за ОС №170/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с.Присад, 1 помещения с площ от 9 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда Кметство с. Присад, им.пл.№77, кв.21 по плана на с. Присад, с Акт за ОС№178/19.02.2001 г., по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Индже войвода, 1 помещения с площ от 25 кв.м. находящо се на първи етаж в сграда, УПИ ІІ , кв.43 по плана на с.Индже войвода, с Акт за ОС № 176/ 19.02.2001г. по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Габър, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда “Кметство с.Габър”, УПИ V, кв. 17 по плана на с.Габър, с Акт за ОС №173/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с. Извор, 1 помещение с площ от 23 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на Кметство с.Извор, УПИ V, кв.15 по плана на селото, с Акт за ОС № 174/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Равадиново, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на “Кметство”, УПИ ХІ, кв.23, по плана на с. Равадиново, с акт с ОС №804/20.04.2006 г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с. Росен, 1 помещения с площ, от 60 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда Кметство с. Росен, в им.пл.№ 325, в кв.30 , с Акт за ОС №182/15.01.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
2.Възлага на Кмета на гр.Созопол да сключи анекс с “БТК” ЕАД , Регионално управление ”Далекосъобщения” – гр. Бургас, представлявана от Димитър Арнаудов, мениджър на регионален център – гр. Бургас, в качеството им на наематели на помещенията.”

- Докладна записка с вх. №576/18.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№817
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 700/седемстотин/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 222/12.06.06г на независим лицензиран оценител в размер на 9 173/ девет хиляди сто седемдесет и три лв/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №577/18.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с. Габър, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№818
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 155/сто петдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с.Габър, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 281/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 516 / хиляда петстотин шестнадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени , включени в новообразувани квартали м.”Мисаря”, по план на гр. Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№819
Отлага докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени, включени в новообразувани квартали м. “Мисаря”, по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет, за доуточняване.

- Докладна записка с вх. №658/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на право на пристрояване с триетажен обем към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост , с площ от 29, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв. 111, по плана на гр. Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№820
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,ал.4 и чл.38,ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.42,ал.1,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общинския съвет гр.Созопол съгласува за проект УПИ VІІІ, в кв.27 и учредява право на пристрояване в полза на Стамат Маринов с ЕГН 7007170866, Яни Хрусанов с ЕГН 5501040561 и Микаела Майкъл Джон Бък с ЕГН 9205200598 към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост , със застроена площ от 29,50 кв.м. и РЗП на пристройка от 88, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв 111, по плана на гр.Созопол.
2. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка № 371/09.11.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 49,61/четиридесет и девет лв. и 61 ст/ на квадратен метър, или 4 391/четири хиляди триста деветдесет и един лв/по която да се извърши разпореждането с ограниченото вещно право за гореописания имот.

- Докладна записка с вх. №659/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-245, кв.24 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№821
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 3/три/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-245 , в кв. 24, по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 370/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 93/двеста деветдесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №667/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с. Присад, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№822
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж в полза на Петко Стоянов Качаков, ЕГН 6309010465, от с.Присад върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ ХІV, в кв.17, целият с площ от 300/триста/ кв.м., по плана на с.Присад, Община Созопол, при граници – север –УПИ ХV-24, изток –УПИ ХІІ-25, УПИ ІІ-24, запад – УПИ ХІ, юг-улица, УПИ ХІІІ.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 373/17.11.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 399/триста деветдесет и девет лв./лв. въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

- Докладна записка с вх. №668/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-392, кв.36 по плана на гр. Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№823
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 11/ единадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-392, кв.36, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 365/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 151/две хиляди сто петдесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №669/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№824
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 369/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 587/ петстотин осемдесет и седем /лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №670/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№825
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 368/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 352/ триста петдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №689/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-79, кв.21 по плана на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№826
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 310/триста и десет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІХ-79 , в кв.21, по плана на с.Присад, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 363/09.11..06г на независим лицензиран оценител в размер на 3 031/три хиляди тридесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №705/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-212, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№827
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот Х-212, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 389/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 391/триста деветдесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №706/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-176, кв.17 по плана на с. Вършило, Община Созопол.


Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№828
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/ двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-176, кв.17, по плана на с.Вършило, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 388/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 293/двеста деветдесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №626/13.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№829
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Станчо Михалев Стоянов от с. Росен, ЕГН:6404170660, в размер на 270.89 /двеста и седемдесет/ лева и 80 ст.за закупени лекарства.
- Златка Иванова Тюлева от с.Зидарово, ЕГН:5407210471, в размер на 189,87 /сто осемдесет и девет лева/ 87 ст., за закупени лекарства след направена гинекологична операция.
- Дона Христова Русева от с.Зидарово, ЕГН:3603250675, в размер на 350.00 /триста и петдесет лева/ за покриване на разходите по направена операция на очите.
- Мария Димова Майсторова от с. Зидарово, ЕГН:3404100501, в размер на 350 /триста и петдесет лева/ за направена операция на очите.c
- Панайот Димов Панайотов от с.Зидарово, ЕГН:4302270488 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Златка Стоева Димитрова от с.Зидарово, ЕГН:3805200496 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Гинка Илиева Станкова от с. Габър, ЕГН:6305200678 в размер на 150,40 /сто и петдесет/ лева и 40 ст., за закупени строителни материали за ремонт на жилище, пострадало от наводнението през месец юли.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.

- Докладна записка с вх. №647/20.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно персонални промени в списъка на пътуващите учители за учебната 2006-2007 год. в училищата и детските градини.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№830
Общински съвет утвърждава следните персонални промени в списъка и маршрута на пътуващите учители до края на 2006 г., както следва:
ОДЗ”Здравец”-гр.Созопол
1. Милена Иванова Костова-учител-Созопол-Равадиново-Созопол
НУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Равадиново
1. Златина Василева Вълканова-Роева-директор-Бургас-Равадиново-Бургас
ОУ”Христо Смирненски”-с.Атия
1. Елена Цвяткова Николова-учител ПГ-Черноморец-Атия-Черноморец
ОУ”Христо Ботев”-с.Росен
1. Светлана Андреева-учител-Бургас-Росен-Бургас
2. Гинка Тодорова-учител-Бургас-Росен-Бургас
3. Ангелина Едрева-учител-Бургас-Росен-Бургас
4. Ваня Алтънджиян-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
5. Надежда Петканова-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
ОУ”Отец Паисий”-с.Равна гора
1. Димитринка Георгиева-учител-Бургас-Равна гора-Бургас
ОУ”Христо Ботев”-с.Зидарово
1. Николина Димова Петрова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
2. Марин Стойков Сакалиев-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
3. Петър Маринов Маринов-външен лектор-Бургас-Зидарово-Бургас.

- Докладна записка с вх. №688/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№831
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Никола Христов Георгиев от с. Росен, ЕГН:5107120485 в размер на 254,52 /двеста петдесет и четири/ лева и 52 ст., за закупени лекарства след операция.
- Пенка Иванова Палазова от с. Зидарово, ЕГН:5305270478, в размер на 326,53 /триста двадесет и шест/ лева и 53 ст., за закупени лекарства след направена операция.
-Донка Георгиева Тодорова от с.Зидарово, ЕГН:4209070493, в размер на 77 /седемдесет и седем/ лева и 35 ст. за закупени лекарства.
2. ОбС Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на.:
- Никола Ефтимов Николов от с. Габър, ЕГН:5306230741 в размер на 169,59 лв. /сто шейсет и девет лв., 0,50/ лева за закупуване на дърва.
- Пенка Петкова Чолакова от гр.Созопол, ЕГН:5607020519 за възстановяване на щетите от наводнението през месец юли.в размер на 150.00/сто и петдесет /лева.
- Анка Пенчева Драгнева от гр.Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Виолета Мартинова Арабаджиева от гр. Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от проливните дъждове в размер на 150/сто и петдесет/лева.
- Георги Панайотов Кю чуков от гр.Созопол,,ЕГН:2610050489 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Борис Димитров Гаров от гр. Созопол, ЕГН:4804100489 за възстановяване щетите от наводнението в размер на 300 /триста/ лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.

- Докладна записка с вх. №708/08.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№832
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Христина Маркова Борисова с ЕГН 4311115355 – гр.Созопол, ул. ”Лилия” №1 за закупуване на лекарства в размер на 204,90 /двеста и четири лв., 0,90/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

- Докладна записка с вх. №710/08.12.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№833
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Мария Иванова Иванова с ЕГН 8606040558 от с.Равна гора, общ.Созопол за лечение на анемия и бъбречно заболяване в размер на 65.56 /шестдесет и пет лв. 0.56 ст./лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

- Докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№834
Не приема предложението за решение по докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/ПППРИЛОЖЕНИЕ №1
Община.................................
...............................................
вх.№................./...................г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче1.от.................................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/........................................................
Постоянен адрес/седалище.........................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
2.чрез.............................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/
ЕГН/ЛНЧ или осиг.№ за чужд гражданин/..................................................................
Постоянен адрес:.........................................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
Пълномощно :№.............заверено на.............................от.........................................
/нотариус/
3.Настоящата декларация се подава на следното основание/отбележете с “х”/:
- придобиване на куче
- освобождаване от такса
4.Освобождаване от такса /отбележете с “х”/:
- кучета на инвалиди
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
- кучета,използвани за опитни цели
- кучета, използвани от БЧК
- кастрирани кучета
- ловни кучета
5.Декларирам,че притежавам куче:
- порода..............................................................................................................

- документ..........................................................................................................

- други данни.....................................................................................................
Дата:................................ Декларатор:..............................За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл.313 от НК

Община Созопол
Поименен списък Приложение № 2
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2006 година
Всичко капиталови разходи Субсидия от РБ Собствени бюджетни средства Други средства, в т.ч.:ПУДООС;§ 31,ал.2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2006г.и чл.33 ал.1 и ал.2 от ПМС 14/31.01.2006г.


било става било става било става било става
51-00-Осн. ремонт на ДМА 300700 300700 101000 101000 144700 144700 55000 55000
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 134700 134700 134700 134700 0 0
Ремонт общ. сграда с.Росен 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сграда с.Габър 12000 12000 12000 12000
Ремонт кметство с. Извор 27200 27200 27200 27200
Ремонт кметство с.Ин.войвода 8000 8000 8000 8000
Ремонт общ. сграда с.Извор 15300 15300 15300 15300
Ремонт общ.сгр.с.Равадиново 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сгр.с.Зидарово 13200 13200 13200 13200
Ремонт покрив общ.сграда Р.гора 10000 10000 10000 10000
Ремонт общ.сграда /киносалонС-л/ 24000 24000 24000 24000
Ремонт общ.сграда Вършило 5000 5000 5000 5000
ФУНКЦИЯ-03-Образование 166000 166000 101000 101000 10000 10000 55000 55000
Ремонт ОУ.с.Атия 48000 48000 25000 25000 23000 23000
Ремонт О.У.с.Равадиново 7000 7000 7000 7000
Ремонт О.У.с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
РемонтО.У.с.Равна гора 19000 19000 12000 12000 7000 7000
Ремонт ЦДГ с.Извор 15000 15000 15000 15000
Ремонт ЦДГгр.Созопол 2000 2000 2000 2000
Ремонт ОДЗ гр.Созопол 40000 40000 30000 30000 10000 10000
Ремонт ОУ Созопол 25000 25000 25000 25000
52-00-Придобиване на ДМА 5259872 5551810 3106400 3106400 921000 921000 1232472 1524410
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 299400 299400 46400 46400 253000 253000 0 0
52-01 Придобиване на компютри 28600 28600 28600 28600
за общинска администрация 20000 20000 20000 20000
за общински съвет 5000 5000 5000 5000
за общинска адм.с.Черноморец 1000 1000 1000 1000
за кметство Извор 1300 1300 1300 1300
за кметство Присад 1300 1300 1300 1300
52-03-Придоб.на дp.оборудване,маш.и съоръж. 44400 44400 44400 44400
климатици за общинска администрация 5000 5000 5000 5000
климатици за кметсво с.Р. гора 1000 1000 1000 1000
климатици за киносалон 12000 12000 12000 12000
моторна резачка 1000 1000 1000 1000
Израб.и монтиране на сцена с.Черноморец 4500 4500 4500 4500
Озвучителна техника 20000 20000 20000 20000
Придоб.на ксерокс с.Равадиново 900 900 900 900
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 226400 226400 46400 46400 180000 180000
Административна общ. сграда 180000 180000 180000 180000
Реконструкция и модернизация на видеоклуб 46400 46400 46400 46400
ФУНКЦИЯ "Отбрана и сигурност" 5200 0 291938 0 291938
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 0 291938 0 291938
За възстанов.преливника на яз."Фокуда" с.Равадиново 0 32804 0 32804
За възстановяване на разрушена подпорна стена на плаж Хармани гр.Созопол 0 33694 0 33694
За изграждане на дъждовна канализация за УПИ VІ567, V568, и ІV569 в кв.43 гр.Созопол 0 38398 0 38398
За възстанов.на водосток и корекция на дере в с.Росен 0 81844 0 81844
За възстанов.преливника на яз."Синята вода" в землището на с.Равадиново 0 105198 0 105198
ФУНКЦИЯ-03-Образование 131000 131000 45000 45000 51000 51000 35000 35000
52-01-Придоб. на компютри 1000 1000 1000 1000
за направление образование 1000 1000 1000 1000

52-06-Изгр.на инфрастр. обекти 80000 80000 45000 45000 35000 35000
Отоплителна инстал.О.У.с.Ч-ц 80000 80000 45000 45000 35000 35000
52-06 Преустройство съществ.сграда в ЦДГ 50000 50000 50000 50000
с.Крушевец 50000 50000 50000 50000

ФУНКЦИЯ-06 4748472 4748472 3000000 3000000 551000 551000 1197472 1197472
Жилищно строит.благоустр.
52-06 Изграж. на инфр.обекти 4748472 4748472 3000000 3000000 551000 551000 1197472 1197472
Водоснабдяване с.Атия 20000 20000 20000 20000
Водоснабдяване с.Равадиново 12000 12000 12000 12000
Гробищен парк с.Атия 15000 15000 15000 15000

Канал.и водопр.ул.Лилия с.Ч-ц 15000 15000 15000 15000
Водоснабдяване ул.Батак с.Черноморец 5000 5000 5000 5000
Реконструкция зелена площ в кв.70 гр.Созопол 125000 125000 125000 125000
Рек-ция водопровод кв.72, 75, 76,78/ул.Оборище/гр.Созопол 35000 35000 35000 35000
ПАБ гр.Созопол 30000 30000 30000 30000
Реконструкцияул.осв.Хармани Гробищен парк гр.С-л 38000 38000 38000 38000
Изграждане ПСОВ гр.Созопол 4294472 4294472 3000000 3000000 97000 97000 1197472 1197472
ПСОВ-с.Черноморец 10000 10000 10000 10000
Реконструкция и укрепване на подпорна стена ул.Одеса - до плаж "Хармани" 15000 15000 15000 15000
Изграждане тръбен кладенец с.Вършило 22000 22000 22000 22000
Депо за строителни отпадъци 20000 20000 20000 20000
Подпорна стена ул.Ропотамо 80000 80000 80000 80000
Реконструкция осветление квартал Буджака 12000 12000 12000 12000
ФУНКЦИЯ-07
Почивно дело и култура 81000 81000 15000 15000 66000 66000 0 0
52-03Придоб.на др.оборудване 15000 15000 15000 15000
климатици за Арх.музей 15000 15000 15000 15000

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 66000 66000 66000 66000
Реконструкция градски стадион гр.Созопол 50000 50000 50000 50000
Спортна площ-ка с.Крушевец 16000 16000 16000 16000
53-00Придобиване на НДМА 109300 109300 16300 16300 93000 93000 0 0
ФУНКЦИЯ-01-Общи държавни служби 109300 109300 16300 16300 93000 93000 0 0
53-01-Придобиване на програмни продукти 12300 12300 12300 12300
програмен продукт-АКСТЪР 12300 12300 12300 12300

53-09 Придоб.на други НДМА 97000 97000 4000 4000 93000 93000
ПУП-ПРЗ с.Росен 10000 10000 10000 10000
ПУП-ПРЗ сАтия 10000 10000 10000 10000
ПУП-с.Зидарово 23000 23000 23000 23000
ПУП-с.Равадиново 12000 12000 2000 2000 10000 10000
ПУП-с.Равна гора 10000 10000 10000 10000
ПУП-с.Росен 17000 17000 2000 2000 15000 15000
ПУП-Гробищен парк гр.Созопол 15000 15000 15000 15000
ОУП-Община Созопол 0 0 0 0
Всичко капиталови разходи 5669872 5961810 3223700 3223700 1158700 1158700 1287472 1579410


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...