:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12.03.2004 Г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12. 03. 2004 г.І. Отчет на Бюджет 2003 г.

1. Докладна записка вх. № 179/27.02.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет на бюджет 2003 г.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№65. Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Созопол за 2003 г. по прихода в размер на 4 857 921, разхода в размер на 4 415 059 и наличност на 31.12.2003 г. – 442 862 лв.

ІІ. Приемане на Бюджет 2004 г.

1. Докладна записка вх. № 180/27.02.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на проекто-бюджет 2004 г.

На основание чл.21, ал.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 г., Общински съвет Созопол

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 66. Приема бюджета на Община Созопол за 2004 г. както следва:
1. По приходите в размер на 5 142 533 лв./ съгласно приложения №1.1./
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 2 074 505 лв. /съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г./, в т.ч.:
1.1.1.1. Държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ в размер на 1 885 419 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавните дейности в размер на 48 600 лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък 140 486 лв.
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 3 068 028 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 481 052 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 234 000 лв.;
1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 32 400 лв.;
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 18 200 лв.;
1.1.2.5. Преходен остатък в размер на 302 376 лв.
1.2. По разходите в размер на 5 142 533 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения 1.2.
1.2.1. Държавни дейности в размер на 2 292 008 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни приходи 2 074 505 лв.;
1.2.1.2. От местни приходи 210 503 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 2 857 525 лв.
1.3. Инвестиционна програма в размер на 530 000 лв., от които 81 000 лв. - от целева субсидия и 449 000 лв. – от собствени средства - съгласно приложен поименен списък
2. Приема разчета за някои разходи, както следва:
2.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 80 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
2.2. Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи по решение на общински съвет, които не са на основание на Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
2.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 30 000лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 500 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв.;
- за всички останали села в общината – по 300 лв.
2.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 26 000 лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв;
2.5. Утвърждава 90 бр. обслужвани лица в Домашен социален патронаж.
3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
3.2. Представителни разходи в размер на 11 700 лв., както следва:
- за Община Созопол – 6 000 лв.;
- за Общински съвет Созопол – 3 000 лв.;
- за Кметство Черноморец – 500 лв.;
- за всички останали кметства – по 200 лв.
4. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90 % от действителните разходи, съгл. Приложения № 12,13 и 14.
Това са пътните за здравните служби, училищата.
5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:
5.1. Утвърждава разчета на субсидиите за читалищата в Община Созопол, както следва:
- гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. дофинансиране - 10 000 лв.;
- с.Черноморец – 13 700 лв., в т.ч. дофинансиране - 5 000 лв.;
- с.Атия – 5 109 лв., в т.ч. преходен остатък от 2003 г. – 390 лв.;
- с.Зидарово – 4 500 лв.;
- с.Извор – 4 600 лв.;
- с.Индже войвода – 2 100 лв.;
- с.Крушевец – 4 400лв.;
- с.Присад – 2 500лв.;
- с.Росен – 4 400 лв.;
- с.Равна гора – 4 600лв.;
- с.Равадиново – 4 600 лв.
5.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината, както следва:
- Футболен клуб – 8 000 лв.;
- Гребен клуб – 8 000 лв.;
- Клуб”БУШИ-ДО” по карате-Черноморец – 6 000 лв.;
- “Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 2 000 лв.
5.3. Утвърждава средства в размер на 4 000 лв. за масови състезания.
6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия;
7. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 ал. 1 от ЗОБ/
7.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средства за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
7.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности
7.3. да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от дарения;
7.4. да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
8. Възлага на кмета да:
8.1. Определи конкретни правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
8.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

ІІІ. Утвърждаване на търговската схема.

3. Докладна записка вх. № 94/20.01.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти в гр. Созопол и с. Черноморец.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 67. Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.2 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените към докладна записка № 08-00-14/20.01.2004 г. на Кмета на Община Созопол схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти за гр. Созопол и с. Черноморец.

ІV. Докладни на постоянно действащи комисии.

4.Докладна записка вх. №202/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.04.2004 г.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№68. Приложение №1
Раздел ІІ
1. Първа зона – ЦГЧ / от р-т “ Вятърна мелница “,ул. “Аполония”, пл. “Хан Крум”, базар “Меркурий”, Градска градина, Южна алея , ул. “Републиканска “ ул. “Одеса”,ул. “Ропотамо “до дискотека “Хоризонт” – 10 лв. на кв.м.
2. Втора зона – Крайбрежен булевард – 6 лв. на кв.м.
3. Останалата част на града и с. Черноморец – 5 лв. на кв. м.
4. Четвърта зона – за всички останали селища на Общината - 0,50 лв. на кв.м. на месец
/Приложение №1/
Приложение №2
Раздел ІV – Култура
1.Цени на услуги за художествена галерия :
- за граждани – 1 лв.
- за ученици - 0,50 лв.
- за чужденци
орган. туристи – 2 лв.
инд. туристи - 4 лв.
- беседа - 5 лв.
2. Цени на услуги на Археологически музей – Созопол
- за ученици - 0,50 лв.
- за възрастни – 1,00 лв.
- за чужденци
орган. туристи – 2 лв.
инд. туристи - 4 лв.
- беседа на български език – 10 лв.
Раздел VІ – Чистота
Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от преместваеми обекти монтирани върху общински и частни терени.
Сергии – 20 лв. на месец
Първа, втора и трета зона – магазини, офиси, складове – 10 лв. на месец
Заведения за обществено хранене – 20 лв. на м.
С. Черноморец
- сергии – 10 лв.м.
- магазини, офиси , складове – 5 лв. м.
- заведения за общ. хранене – 10 лв. м.
/Приложение №2/
На основание чл. 93 А ал. 1 от ЗМДТ от докладната се оттегля частта в приложение № 1 , раздел IV – “Туристически такси”

5. Докладна записка вх. №201/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне базисни наемни цени на кв.м. за месец на общински терени, частна общинска собственост, предоставени от Общината за монтиране на павилиони, каравани , маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл. 56 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 69

1. Първа зона – ЦГЧ / от р-т “ Вятърна мелница “,ул. “Аполония”, пл. “Хан Крум”, базар “Меркурий”, Градска градина,
Южна алея , ул. “Републиканска “ ул. “Одеса”,ул. “Ропотамо “до дискотека “Хоризонт” – 10 лв. на кв.м.
1. Втора зона – Крайбрежен булевард – 6 лв. на кв.м.
2. Останалата част на града и с. Черноморец – 5 лв. на кв. м.
3. Четвърта зона – за всички останали селища на Общината - 0,50 лв. на кв.м. на месец
За инвалиди собственици на обекти – наемните цени се намаляват с корекционен коефициент 0,5.
За месеците юни, юли, август и септември – цените се удвояват за първа , втора и трета зона.
6. Докладна записка № 186/02.03.04г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване споразумение с Министерството на финансите.


Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 70. Дава съгласие да бъде сключено споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл.237 ал.3 и ал.4 от ДПК между Кмета на Община Созопол и Главния данъчен директор. Приложение: Проект на акт за споразумение.

7. Докладна записка вх. № 194/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект.


Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 71. На основание чл. 14, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23 от Наредбата за РУПРОИ на Общински съвет – Созопол, да бъде сключен анекс за срок от 3 г., определен от Общински съвет, по договор за отдаване под наем на търговски обект – ресторант “Перун” /таверна “Аполония”/, с площ на застройката от 175 кв.м. и прилежащ терен от 1265 кв.м.., подписан на 16.07.2001г. между ЕТ “МН – Янчев – Пламен Янчев” в качеството си на Наемател и Кмета на Община Созопол, в качеството си на Наемодател и завишава годишната наемна цена с 2500 лв.


8. Докладна записка вх. № 195/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект.Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 72. На основание чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23 от Наредбата за РУПРОИ на Общински съвет – Созопол, да бъде сключен анекс за срок от 3 г., определен от Общински съвет, към договор за отдаване под наем на паркингово пространство в Нов град - Созопол, сключен на 04.06.2001г. между Община Созопол в качеството си на Наемодател и ЕТ “Чочо – Стойчо Трендафилов” в качеството си на Наемател и и завишава годишната наемна цена с 2500 лв.


9. Докладна записка вх. № 188/02.03.2004 г. от Стоьо Недин – общински съветник в ОбС- Созопол, относно вземане на решение за изготвяне на анализ на състоянието на туризма в Община Созопол.


Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 73
1. Определя Работна група в състав : постоянната комисия по туризъм към Общинския съвет и членове на общинската администрация, пряко свързани с обслужване на туризма в общината, посочени от Кмета на Общината;
2. Задължава Кмета на Общината в срок от един месец да ортанизира и ръководи работни срещи между работната група и представители на Съвета по туризъм, ресторантьори, хотелиери, търговци на дребно, наемодатели, туристически агенти, полиция, неправителствени организации, политически партии на които срещи да се постави и обсъди необходимостта от определяне на нова ясна концепция и стратегия за развитието на туризма в Общината;
3. Задължава Кмета на Общината да изготви доклад след проведените срещи и да запознае общинските съветници;
4. Задължава Кмета на Общината до края на месец април да проведе конкурс за избор на консултантска фирма, която да направи задълбочен анализ на състоянието на туризма в Созопол и Общината.


10. Докладна записка вх. № 216/09.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждане на терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Черноморец”.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 74. Общински съвет – Созопол отрежда терен за проектиране и изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води – Черноморец, представляващ имот № 00005, с площ 5,921 дка, с начин на трайно ползване – дере, местност “Акра”, землище с. Черноморец частна общинска собственост, /Акт №321/.

11. Докладна записка вх. № 215/09.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждане на терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Созопол”.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 75

1. Общински съвет – Созопол, отрежда терен за проектиране и изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води – гр. Созопол, в имот № 036022, /образуван от имот № 036017/ с площ 20 дка. с начин на трайно ползване – залесена територия, местност “Света Марина”, землище – гр. Созопол, частна общинска собственост /акт № 463/
2. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на община Созопол да извърши необходимите действия по осъществяване на процедурите по Закона за горите, с цел промяна на предназначението на имот № 036022, местност “Света Марина”, землище – гр. Созопол, за изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води.

12. Докладна записка вх. № 204/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане процедура за промяна плана за регулация и застрояване на УПИ І “За индивидуално комплексно жилищно строителство и КОО” в в кв. 70 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 76

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.2 и 3 от ЗУТ дава съгласие да се промени плана за регулация и застрояване на УПИ І “За индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.70 по плана на гр.Созопол като същият се преотреди “За детска площадка, озеленяване, трафопост и паркинг” в кв.70 по плана на гр.Созопол.
2. Да не се допуска масивно строителство в терена и регулационните линии на УПИ VII общ., VI общ., V общ., IV общ., III общ., VIII общ., IX общ., X общ. и УПИ І в кв. 70., да не се променят и изцяло да съвпадат със ПРЗ, одобрени със заповед на кмета на Община Созопол.

13. Докладна записка вх. № 203/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждането на допълнителен терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Черноморец”.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 77.Общински съвет Созопол отрежда допълнителен терен от 5,247дка, представляващ имот 00001 местност ”Акра” в землище на с.Черноморец, собственост на кметство Черноморец, за нуждите на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Черноморец.

14. Докладна записка вх. № 198/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V – 694 в кв. 51 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 78. Не допуска изменение на плана за регулация и застрояванена урегулиран поземлен имот V – 694 в кв.51 по плана на гр. Созопол.

15. Докладна записка вх. № 197/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлени имоти, в които Общината се явява съсобственик.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 79. Общински съвет-Созопол на основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество разрешава на кмета на община Созопол да прекратява съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулирани поземлени имоти находящи се на територията на общината с изключение на имотите попадащи в землищата на гр.Созопол, с.Черноморец и с. Равадиново.
Договорите за прекратяване на съсобствеността да се сключват при следните условия:
1.Съсобствеността да се прекратява чрез продажба на общинската част от урегулирания поземлен имот
2.Площта на общинската част от урегулирания поземлен имот /УПИ/ да е до една трета от площта на УПИ
3.Цената на имота-общинска собственост да се определи от лицензиран оценител


16. Докладна записка вх. № 218/01.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол, относно оправомощаване на ликвидатора на ОФ “Търговия Созопол” в ликвидация да сключи договори за наем на търговските обекти собственост на фирмата за предстоящия туристичиски сезон.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№80

1. Да се разреши на ликвидатора да сключи договори за наем на търговските обекти, собственост на фирмата за предстоящия туристически сезон при условията на преговори с потенциални наематели.
2.Миналогодишните наематели на търговските обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите на общо основание при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата /включващи ток и вода/ до 01.04.04 г.
3.Договорите за наем за сезон 2004 да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително.
4.В сформираната комисия да бъдат поканени Председателите на комисиите ЗУТ и ЗОР.

17. Докладна записка вх. № 214/08.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол, относно избор на представител от ОбС – Созопол за член на общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№81. Общински съвет Созопол на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл. 6 от ЗБППМН, избира за член на ОКБППМН
Иван Канев Милков18. Докладна записка вх. № 200/04.03.2004 г от г-н Панайот Рейзи Председател на ОбС – Созопол, относно предоставяне на помещение в сградата на Кметство – с. Зидарово за младежки клуб.


Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 82. Общински съвет – Созопол, на основание чл.2, ал.1 от ППЗОС, чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество учредява безвъзмездно право на ползване върху помещение, находящо се на първия етаж на масивна двуетажна сграда – “Кметство” – с.Зидарово, общ.Созопол, кв.17, пл.211, АОС № 468/01.03.2004г. за Младежки клуб.

19. Докладна записка вх. № 199/02.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи Председател на ОбС – Созопол, относно избиране на временна комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите на законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземане на решения от предходния Общински съвет и Общинска администрация.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 83

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.1, чл.22 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Созопол във вр. с чл.22 от ЗМСМА създава Временна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници с цел осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация със следните правомощия:
- Да има временен характер;
- Да има констативен и аналитичен характер;
- Да разгледа всички входящи и изходящи материали на Общински съвет - Созопол с мандат 1999-2003г.;
- Да разгледа всички договори за изпълнение, сключени от Общината в периода 01.11.1999г.до 01.11.2003г.;
- Да разгледа всички договори, сключени от общинскте фирми в същия период;
- Да проследи коректното изпълнение от общинската администрация на взетите решения от Общинския съвет.
2. Избира за членове на Временната комисия:
- Стоьо Недин - СДС
- Дияна Колчева - ССД
- Тихомир Янакиев - БСП
3. Определя срок на работа на Временната комисия – 6 /шест/ месеца.
4. Задължава комисията на всеки два месеца да прави отчет за работата си пред Общински съвет-Созопол.
5. Задължава Кмета на Общината, Председателя на ОбС и ръководителите на общинските фирми, да предоставят цялата необходима на комисията информация и документи във връзка с нейната работа.

20. Докладна записка № 189 /02.03.04 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на Обществен съвет.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№ 84.

1. Общественият съвет да се състои от 5 (пет) члена.
2. Членовете на обществения съвет да са представители на следните организации:
- Обединен ромски съюз;
- Дружество на инвалидите;
- Клуб на пенсионера;
- Църковно настоятелство;
- Представител на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.

3. Общественият съвет заседава веднъж на три месеца и работи при условията на чл.53 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
4. На основание чл.35 от ЗСП, чл.52 ал.2 от ППЗСП, Общински съвет – Созопол да възложи на Кметовете на кметства да създадат във всяко кметство на територията на Община Созопол временна комисия от 3 (три) члена, избрани от цитираните организации, като помощни органи на Обществения съвет в срок до 25.03.2004 г.


21. Докладна записка вх. № 183/01.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол, относно предложение за включване към строителните граници на Созопол на площи от 5200 кв.м. и 800 кв.м., находящи се северно от строителните граници на кв. 1, 2, 3, 43 и 44 по ПУП/ЗРП/ на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№85
На основание разпоредбите на чл. 128 ал.6 и във връзка с чл.121 ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет Созопол съгласува предложението за изготвяне на план за регулация в кв. 1,2,3,43 и 44 по ЗРП /ПУП/ на гр. Созопол за площи от 6000 /шест хиляди/ кв. м. по картата на възстановената собственост по реда на ЗСПЗЗ за землището на града.
/попр. реш. №86 – 24.03.2004 г./


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ:………………..
/П. Рейзи/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...