:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15.06.2007 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15.06.2007 Г.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№941
Докладна записка с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година” да влезе в дневния ред на сесията.
По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№942
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. №306/15.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на Решение №597 на Общински съвет Созопол от Заседание № XXIX/30.11.2005година.

- Докладна записка с вх. №313/17.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на имот- частна общинска собственост

- Докладна записка с вх. №340/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно провеждане на референдум в населените места Созопол, Черноморец, Равадиново и Атия срещу изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на село Черноморец, общ.Созопол

- Докладна записка с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година”

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-Докладна записка с вх. № 233/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Черноморец, Община Созопол , в частна общинска собственост
2.Отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, на общинско ръководство на политическа партия”Атака”


-Докладна записка с вх. №287/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-372, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

-Докладна записка с вх. №290/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-80, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол


-Докладна записка с вх. №291/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-77, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол

-Докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана на с. Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №298/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-48 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №318/18.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-215, кв.25 по плана на с. Зидарово, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №342/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна амбулатория (кабинет)

- Докладна записка с вх. №343/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-462, кв.27 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №344/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХ-363, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №345/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-116, кв.6 по плана на с. Извор, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №353/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-585, кв. 61 по плана на с. Зидарово, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ

-Докладна записка с вх. № 143/13.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. № 245/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение на Общ устройствен план за част от землище с.Росен, общ.Созопол / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110,111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108,

- Докладна записка с вх. № 246/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000072 от Картата на възстановената собственост-землище с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равна гора.

- Докладна записка с вх. № 247/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.

- Докладна записка с вх. № 252/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 от Картата на възстановената собственост землище с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Росен.

- Докладна записка с вх. № 253/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №013033 от Картата на възстановената собственост землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равадиново.

- Докладна записка с вх. № 254/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя и нанасяне в КВС на землище гр.Созопол на зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение” в обхват на части от поземлени имоти №№000185, 000473, 000474, 000509, 000496, 013073, 000482, 000490 и 013016 от Картата на възстановената собственост землище гр.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 260/03.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110

- Докладна записка с вх. № 299/14.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ в УПИ ІV-585 в кв.4 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. № 305/15.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.

- Докладна записка с вх. № 314/17.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .

- Докладна записка с вх. № 324/18.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол

- Докладна записка с вх. №355/05.06.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”и с.Черноморец

- Докладна записка с вх. № 359/05.06.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ


- Докладна записка с вх. № 341/31.05.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. №306/15.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на Решение №597 на Общински съвет Созопол от Заседание № XXIX/30.11.2005година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№943

Общински Съвет –Созопол допълва свое Решение №597 от заседание № XXIX/30.11.2005г., като на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 ЗУТ, допуска процедура за изработване на изменение Общ устройствен план на територията на цялата Община Созопол, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
-Докладна записка с вх. №313/17.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на имот - частна общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№944

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за безвъзмездно право на ползване следния недвижим имот, общинска собственост – двуетажна сграда със застроена площ от 80/ осемдесет кв.м./ и помещения описани в раздел І от сключен от 06.07.04г. договор , находящи се в УПИ ІІІ-370, кв.43, по плана на гр. Созопол , за срок от 2 две/ години.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс по договор № 203 от 06.07.2004г. с досегашния наемател - Агенция социално подпомагане,с БУЛСТАТ 121015056, представлявана от Гергана Георгиева Дрянска-Петкова, изпълнителен директор.

-Докладна записка с вх. №340/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно провеждане на референдум в населените места Созопол, Черноморец, Равадиново и Атия срещу изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на село Черноморец, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№945
Общински съвет Созопол – възлага на Кмета на Общината да организира на територията на Община Созопол процедура по организиране и провеждане на подписка против изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през територията на Община Созопол.

-Докладна записка с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година”.
.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№946
На основание чл. 79, т.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Созопол приема “Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015год”.

По предложение на г-н Недин – общински съветник за прекратяване на сесията
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№947
Общински съвет – Созопол не прие предложението на г-н Недин да бъде прекратена сесията .2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


-Докладна записка с вх. № 233/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Черноморец, Община Созопол , в частна общинска собственост
2.Отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, на общинско ръководство на политическа партия”Атака”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№948

1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет одобрява промяна на статута на имот , актуван за Публична общинска собственост с Акт № 164/16.11.2000г, находящ се в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол, представляващ втори етаж от масивна сграда “Старо кметство” с площ от 220/двеста и двадесет/ кв.м. , като го обявява за частна общинска собственост.
2.На основание чл. 14, ал.4 от ЗОС, и във връзка с чл.31, Закон за политическите партии и във вр.с т.1 от настоящето решение, Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем на помещение, находящо се на втори етаж от масивна сграда “Старо кметство”, в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол на общинско ръководство на ПГ”Атака”, с рег. по ф.д.№ 7062/2005г. по описа на СГС по регистър на политически партии.
3. Общински съвет Созопол-реши на основание чл. 32. (1) от Закон за политическите партии, наемът на предоставеното помещение е съгласно Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.0.

-Докладна записка с вх. №287/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-372, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№949

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 30/тридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-372, кв.41, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 70/06.04.07г на независим лицензиран оценител в размер на 645 /шестотин четиридесет и пет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №290/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-80, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№950

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-80, кв.5, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 81/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 261 /двеста шестдесет и един лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №291//10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-77, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№951

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-77, кв.5, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 80/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 261 /двеста шестдесет и един лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


-Докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана на с. Росен, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№952
Общински съвет Созопол отлага докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана
на с. Росен – Община Созопол за следващо разглеждане, след като бъде представен АОС за имота, посочен в докладната..

-Докладна записка с вх. №298/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-48 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№953

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 210/двеста и десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-48, кв.9, по плана на с.Росен, Община Созопол .

2. Одобрява експертна оценка № 68/06.04.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 6845 /шест хиляди осемстотин и четиридесет и пет лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №318/18.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-215, кв.25 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№954

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 13/тринадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-215, кв.25, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 79/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 169 /сто шестдесет и девет лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №342/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна амбулатория (кабинет).

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№955
1.На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост Общински съвет Созопол дава своето съгласие да бъде учредено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория /кабинет/ в УПИ III в кв.67 по плана на с.Черноморец.
2. Одобрява експертна оценка № 84/03.05.2007г.на независим лицензиран оценител в размер на 2 754 /две хиляди седемстотин петдесет и четири/ лв./без ДДС/.
3.Възлага на кмета на Община Созопол да стартира процедурата по обявяване и провеждане на конкурс за учредяване право на строеж в УПИ III в кв.67 по плана на с.Черноморец за изграждане на ветеринарна амбулатория.

-Докладна записка с вх. №343/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-462, кв.27 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№956
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/ двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-462, кв.27, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 118/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 203 /двеста и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №344/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХ-363, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№957
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 100/сто/ кв.м., съсобствеността между Община
Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-363, кв.41, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 122/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 1793 /хиляда седемстотин деветдесет и три лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №345/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-116, кв.6 по плана на с. Извор, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№958

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 35/тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-116, кв.6, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 119/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 342 /триста четиридесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


-Докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№959
Общински съвет Созопол отлага разглеждането на докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол, за разглеждане в следваща сесия, след като се коригира АОС.

-Докладна записка с вх. №353/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-585, кв. 61 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№960
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 50/петдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-585, кв.61, по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 121/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 652 /шестотин петдесет и два лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

-Докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№961

Общински съвет Созопол отлага докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя за разглеждане на следваща сесия на Общинския съвет.


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ


-Докладна записка с вх. № 143/13.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, обл.Бургаска.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№962
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 ал.1 и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, област Бургаска.

-Докладна записка с вх. № 245/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение на Общия устройствен план за част от землище с.Росен, общ.Созопол / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110,111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№963
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.136, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.6 ЗУТ, Общински съвет - Созопол одобрява проекта за частично изменение на Общия устройствен план / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108 за част от землище с.Росен, общ.Созопол.

-Докладна записка с вх. № 246/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000072 от Картата на възстановената собственост землище с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равна гора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№964
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №000072 КВС на с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на улица с осови точки 40-121-122 с ширина 7.50 метра; улица с осови точки 124-123 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 130-128 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 130-125-126 с ширина 9.00 метра и улица с осови точки 122-123-129-128-126 с ширина 7.50 метра.
Образуват се 4 /четири/ нови квартали с номера 43,44,45 и 46. В квартал 43 се образуват 16 /шестнадесет/ нови урегулирани поземлени имота I72, II72, III72, IV72, VI72, VII72, VIII72, IX72 ”За обществено обслужване”, X72, XI72, XII72, XIII72, XIV72, XV72 и XVI72. В квартал 44 се образуват 9 /девет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I72, II72, III72, IV72, V72, VI72, VII72, VIII72 и IX72. В квартал 45 се образуват 5 /пет / урегулирани поземлени имота с номера I72, II72, III72, IV72 и V72. В квартал 46 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот с номер I72 “За трафопост”. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с вх. № 247/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№965
I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Комплексно използване и опазване на водните ресурси,
Решение на проблемите свързани с отвеждането на отпадъчните води от гр.Созопол.

ОДОБРЯВА:

Проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.
Трасето на главен колектор 1 - от осова точка 1 до осова точка 18 е предвидено да премине в поземлени имоти както следва: от осова точка 1 до осова точка 11 в КЕ№48, горски път, собственост на МЗГ, с площ на пътя 1590 кв.м.; от осова точка 11 до осова точка 18 в поземлен имот №035035, залесена територия, собственост на Кметство Созопол, с площ на сервитута 3590 кв.м.
Трасето на тласкател 2 - от осова точка 18 до осова точка 31 е предвидено да премине на 1 метър северно от горски път КЕ№68, собственост на МЗГ, в поземлени имоти както следва: №035035, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 556 кв.м.; №036023, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 800 кв.м.; №036022, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 516 кв.м.; №036004, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 760 кв.м.;КЕ№56 горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.; КЕ№38, горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.
Дължината на частта от колектор 1 е 915 метра, а на частта от тласкател 2 е 635метра.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ

УЧРЕДЯВА

Правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти, собственост на Община Созопол: №035035, залесена територия,с обща площ на сервитута 4146 кв.м; №036023, с площ на сервитута 800 кв.м.; №036022, с площ на сервитута 516 кв.м.; №036004, с площ на сервитута 760 кв.м..

III. На основание чл.16а ЗГ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до НУГ за учредяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от ДГФ, с цел изграждане на техническа инфраструктура представляващи Главен колектор 1 и Тласкател 2, през имоти както следва: КЕ№48, горски път, собственост на МЗГ, с площ на пътя 1590 кв.м.; КЕ№56 горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м. и КЕ№38, горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.

-Докладна записка с вх. № 252/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 от Картата на възстановената собственост землище с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Росен.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№966
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 КВС на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 203-204-202-205-206-207-208-209 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 208-210-211 с ширина 11.50 метра; улица с осови точки 211-213-227-226 с ширина 7.50 метра; улица с осови точки 211-212-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-234-228-229-230-231 с ширина 10.00 метра; улица с осови точки 215-220 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 229-232-233 с ширина 8.00 метра и улица с осови точки 201-202 с ширина 6.00 метра по корекции в зелен цвят.
Образуват се 5 /пет/ нови квартали с номера 65,66,67,68,69. В квартал 65 се образува един нов урегулиран поземлен имот I 109. В квартал 66 се образуват 13 /тринадесет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I 109 “За трафопост”, II 109, III 109, IV 109, V 109, VI 109, VII 109, VIII 109, IX 109, X 109, XI 109, XII 109, и XIII 109. Между урегулирани поземлени имоти VI 109, VIII 109 и X 109 се оформя пешеходна алея с ширина 5.00 метра. В квартал 67 се образуват 28 /двадесет и осем/ урегулирани поземлени имота с номера I 8, II 8, III 8, IV 8, V 8, VI 8, VII 8, VIII 8, IX 8, X 8, XI 8, XII 8, XIII 8, XIV 8, XV 8, XVI 8, XVII 8 “За техническа инфраструктура”, XVIII 8, XIX 8, XX 8, XXI 8, XXII 8, XXIII 8, XXIV 8, XXV 8, XXVI 8, XXVII 8 и XXVIII 8. В квартал 68 се образуват 3 /три/ нови урегулирани поземлени имота с номера I 8, II 8 и III 8. В квартал 69 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот I “За озеленяване”. В квартал 28 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот IX 297,109 “За обществено обслужване” по корекции в зелен цвят. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с вх. № 254/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя и нанасяне в КВС на землище гр.Созопол на зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение” в обхват на части от поземлени имоти №№000185, 000473, 000474, 000509, 000496, 013073, 000482, 000490 и 013016 от Картата на възстановената собственост землище гр.Созопол, обл.Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№967

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
2.Настъпили изменения в устройствените условия
3.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.
С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 1-2-4-5-18 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 4-3-15-16-17 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 3-7-19 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 7-6 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 15-14-13-8 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 8-9 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 8-10 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 13-12 с ширина 6.00 метра и улица с осови точки 14-11 с ширина 6.00 метра.
Образуват се 8 /осем/ квартала с номера 1,2,3,4,5,6,7 и 8. В квартал 1 се образуват 22/двадесет и два/ нови урегулирани поземлени имота с номера I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI и XXII. В квартал 2 се образуват 8 /осем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII. В квартал 3 се образуват 8 /осем / урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII. В квартал 4 се образуват 12 /дванадесет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I“За параклис, магазин, ЗОХ, озеленяване”, II“За трафопост”, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. В квартал 5 се образуват 7 /седем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI и VII. В квартал 6 се образуват 4 /четири/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III и IV. В квартал 7 се образуват 6 /шест/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V и VI. В квартал 8 се образуват 8 /осем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII.
В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на вилни сгради при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00 метра и Кинт 0,8.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с Докладна записка с вх. № 253/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №013033 от Картата на възстановената собственост землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равадиново.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№968

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №013033 от КВС на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 5-100-101-112 с ширина 10.00 метра; улица с осови точки 69-106-107 с ширина 12.00 метра; улица с осови точки 68-108 с ширина 12.00 метра; улица с осови точки 112-110 с ширина 13.50 метра; улица - тупк с осови точки 104-103-112 с ширина 9.00 метра; улица с осови точки 100-103-105-106-109 с ширина 10.00 метра, улица с осови точки 101-102-113-107-108-110-111 с ширина 10.00 метра и улица - тупик с осови точки 113-114 с ширина 9.00 метра.
Образуват се 7 /седем/ нови квартали с номера 37,47,48,38,49,39 и 50. В квартал 37 се образуват 20 /двадесет/ урегулирани поземлени имота с номера VII 117, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 13033, XV 13033, XVI 13033, XVII 13033, XVIII 13033, XIX 13033, XX 13033, XXI 13033, XXII 13033, XXIII 13033, XXIV 13033, XXV 13033 и Iобщ. В квартал 47 се образуват 7 /седем / урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V “За обществено обслужване”, VI 13033,VII 13033. В квартал 48 се образуват 9 /девет/ урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033. В квартал 49 се образуват 14 /четиринадесет/ урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 13033. В квартал 38 се образуват 10 /десет/ урегулирани поземлени имота с номера VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033 “За трафопост”, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 122 и XV 123, по нанесените корекции в зелен цвят. В квартал 39 се образуват 8 /осем/ урегулирани поземлени имота с номера V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033. В квартал 50 се образува 1/един/ урегулиран поземлен имот с номер I “За инфраструктурни дейности”. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.-Докладна записка с вх. № 260/03.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110 .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№969
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 и чл.121, ал.2 ЗУТ, Общински съвет - Созопол съгласува Подробен устройствен план в обхват на част от масиви 105, 106 и 110, землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас.

-Докладна записка с вх. № 299/14.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ в УПИ ІV-585 в кв.4 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№970

На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 ал.1 и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува и допуска представения проект за частично изменение на регулационния и застроителния план в УПИ ІV – 585 в кв.4 по плана на с.Черноморец, област Бургаска.

-Докладна записка с вх. № 305/15.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№971

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.136, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.6 ЗУТ, Общински съвет - Созопол допуска процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви искане и да получи от МЗГ – София цифров модел в ZEM формат на част от от землище с.Черноморец в обхват на част от масиви №5 и №6.

-Докладна записка с вх.. № 314/17.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№972

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за гр.Созопол

1. Скица № 453/16.05.07година
2.Скица № 454/16.05.07година

-Докладна записка с вх. № 324/18.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№973
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.131, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, Общински съвет - Созопол одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол.

-Докладна записка с вх. №355/05.06.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”и с.Черноморец

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№974
Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да стартира процедура по изготвянето на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”, общ.Созопол и с. Черноморец.


-Докладна записка с вх. № 359/05.06.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№975

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за гр.Созопол

1. Скица № 502/31.05.07година
2. Скица №501/31.05.2007година

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- схеми за населени места на територията на Община Созопол
1.Скица №172/28.05.2007година за с.Черноморец
2.Скица №177/05.06.2007година за с.Атия
3. Скица №171/28.05.2007г. с.Черноморец
4. Скица №173/28.05.2007г. с. Черноморец
5. Скица №189/08.06.2007г. с. Черноморец


4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

- Докладна записка с вх. № 341/31.05.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№976

Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ за престой в болница и лечение на Тодорка Атанасова Атанасова с ЕГН 7510110536 от с.Равна гора, общ.Созопол в размер на 99, 11 /деветдесет и девет лв.и 0.11 ст./лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКЯ СЪВЕТ:............................
/П.РЕЙЗИ/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...