:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВТ СОЗОПОЛ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2007Г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ТРЕТОТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2007 г.

По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ: №12
Общински съвет Созопол приема следния ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
1. Докладна записка с вх. №635/04.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация
2. Докладна записка с вх. №638/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. Докладна записка с вх. №640/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Избор на представител на Общински съвет Созопол в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол
4. Докладна записка с вх. № 637/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1.Докладна записка с вх №634/05.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Актуализиране на приходната и разходна част на бюджета на Община Созопол за 2007г.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
1.Докладна записка с вх №617/28.11.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008г в Община Созопол
2.Докладна записка с вх № 616/28.11.2007 г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007година на Функция “Образование”.

По предложение на г-н Мархолев-Общински съветник: Длъжността “Секретар” да се изписва “Главен Секретар”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 13
Общински съвет не приема предложението длъжността “Секретар”да се изписва “Главен Секретар”

По предложение на г-н Бардуков - общински съветник:Броя на заместник -кметовете да станат четири.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 14
Общински съвет не приема предложението броя на заместник-кметовете да станат четири.


Първа точка от дневния ред
1. Докладна записка с вх. №635/04.12.2007г от Панайот Рейзи - Кмет на община Созопол, относно Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 15
Общински съвет Созопол приема предложението на комисията “Управлението на собствеността”от т.3.1 да премине към т.2.1 Дирекция “Административно-правно,информационно обслужване и човешки ресурси”

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 16

Общински съвет одобрява структурата на община Созопол както следва:
1.Ръководство на общината
1.1 Кмет
1.2 Заместник кметове-3
1.3 Секретар
1.4 Кметове на кметства-10
1.5 Кметстки наместници-2
2.Обща администрация
2.1 Дирекция “Административно-правно,информационно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността”
2.2 Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
2.3 Дирекция “Приходи от местни данъци и такси”
2.3.1 Отдел “Местни данъци и такси”
3.Специализирана администрация
3.1Дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”, включваща:
3.1.1 Отдел”териториално и селищно устройство”
3.1.2 Сектор “Кадастър,регулация и вертикално планиране”
3.2 Дирекция ”Туризъм,икономика и хуманитарна дейност”
3.3 Дирекция “Евроинтеграция и международно сътрудничество”
4.На пряко подчинение на Кмета
4.1 Звено Вътрешен одит
4.2 Финансов контрольор


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 17

Общински съвет одобрява общата численост на общината,както следва 127,5 щата,в това число:67,5 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 60 щата със средства осигурени от общински приходи.

2. Докладна записка с вх. №638/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 18

Общински съвет приема решението както е по докладната с допълнението към нея.
ал.1 “За участие в заседанията на проведените през месец ноември и декември 2007г. комисии съветниците получават възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всяко заседание, на което са присъствали до изчерпване на дневния ред. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на председателя на комисията, съгласувано с Председателя на Общинския съвет
ал.2 “За участие в проведените през месец ноември и декември 2007г. заседания на Общинския съвет съветниците получават дневно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки заседателен ден. За един заседателен ден се счита този ден, в който съветникът е присъствал при разглеждането на не по-малко от половината от дневния ред на заседанието. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на Председателя на Общинския съвет.”

3. Докладна записка с вх. №640/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Избор на представител на Общински съвет Созопол в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 19

Общински съвет приема решението по докладната.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол определя за представител на общинския съвет в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол – Милчо Великов Димов


4. Докладна записка с вх. № 637/05.12.2007г от Красимира Германова-Председател на Общински съвет Созопол,относно Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 20

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет - Красимира Иванова Германова
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от: Пенка Богданова Щерионова-общински съветник


Втора точка от дневния ред:
1.Докладна записка с вх №634/05.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Актуализиране на приходната и разходна част на бюджета на Община Созопол за 2007г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 21

Общински съвет одобрява т.1 от актуализацията на бюджета на община Созопол
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол към 01.12.2007г. с 865 770 лв., по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-01 – данък в/у недвиж.имоти 335 000лв. 80 000лв. 415 000лв.
§ 13-04 – данък при придоб.на имущ. 2 300 000лв. 810 680лв 3 110 680лв.
по дар.и възмезден начин
§ 24-08 – приходи по тек.банкови с/ки 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 27-04 – за ползване на ДСП 30 000лв. 14 000лв. 44 000лв.
§ 27-17 – такса за притежаване на куче 0 1 600лв. 1 600лв.
§ 37-01 – внесен ДДС (-) - 80 000лв. - 170 000лв. - 250 000лв.
§ 40-31 – пр-ди от отстъп.пр.на строеж 0 4 790лв. 4 790лв.
§ 40-04 – приходи от прод.на земя 450 000лв. 430 000лв. 880 000лв.
Увеличение : 1 172 070лв.

било намаление става
§ 24-05 – приходи от нам.на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 24-09 – прих.от лихви по сроч.депоз. 7 000лв. 6 300лв. 700лв.
§ 27-10 – технически услуги 1 100 000лв. 150 000лв. 950 000лв.
§ 27-16 – туристически такси 355 000лв. 50 000лв. 305 000лв.
§ 27-29 – други общински такси 158 850лв. 50 000лв. 108 850лв.
Намаление: 306 300лв.
Общо увеличение на приходите с 865 770лв

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 22

Общински съвет одобрява т.2 от бюджета
2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.към 01.12. 2006г.за местни дейности с 455 510 лв. по функции, дейности и параграфи,както следва:
2.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 28 800лв.
-Дейност 122 “ Общинска администрация ” намаление с 32 800лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 840 195лв. 8 000лв. 848 195лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 66 350лв. 8 000лв. 74 350лв.
-за предст.разходи на Кмета на
Общината 15 000лв. 8 000лв. 23 000лв.

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф.обезщ.и помощи 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш.на общ.съвет 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 583 430лв. 242 800лв. 340 630лв.
било увеличение става
/подпараграф 52-03/ горелка за парно
на Общината /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

/подпараграф 52-04/ за лекотоварен
автомобил – катафалка 0 20 000лв. 20 000лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-06/ за изграждане на
компютърен център в с.Росен –за устойчива
заетост на групи в неравност.положение,
соц.слаби и безработни /Приложение №1/ 0 21 300лв. 21 300лв.


било намаление става подпараграф 52-06/ административна
общ.сграда Созопол/Приложение №1/ 400 000лв. 290 000лв. 110 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДА 118 000лв. 192 000лв. 310 000лв.
за програмен продукт - Дирекция
“ МДТ” Созопол / Приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
за програмен продукт за Фронт-офис 0 2 000лв. 2 000лв.
за изготвяне на ОУП-ОВОС- Созопол 25 000лв. 20 000лв. 45 000лв.
за ПУП с.Равна гора /вкл.в регулация/ 4 000лв. 3 000лв. 7 000лв.
за нивелетен план на с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равадиново 0 23 000лв. 23 000лв.
за технолог.проект улична мрежа с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект за безжична радиомрежа
за пренос на данни за нуж.на Общината 0 36 000лв. 36 000лв.

-Дейност 123 “Общински съвети “ с 4 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 53 770лв. 4 000лв. 57 770лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.
-за представителни разходи на
Председателя на Общински съвет 7 000лв. 4 000лв. 11 000лв.

2.2.Функция “ Образование “ дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ “ намаление с 10 300лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 301 709лв. 17 000лв. 318 709лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 90 000лв. 2 000лв. 92 000лв.
в т.ч.за ЦДГ с.Росен 9 000лв. 2 000лв. 11 000лв.

§ 10-16 – вода,горива,енергия 68 227лв. 10 000лв. 78 227лв.
за ОДЗ “Здравец”Созопол 21 642лв. 5 000лв. 26 642лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 15 000лв. 5 000лв. 20 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 59 000лв. 5 000лв. 64 000лв.
за ОДЗ “Здравец” Созопол 15 000лв. 4 300лв. 19 300лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 8 000лв. 700лв. 8 700лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 67 900лв. 27 300лв. 40 600лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-03/ 3бр.горелки 0 17 700лв. 17 700лв.
в т.ч.за ОДЗ “Здравец”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ Черноморец /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

било намаление става
/подпараграф 52-06/ за преустройство
на съществуваща сграда в ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 45 000лв. 45 000лв. 0
2.3. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж “ с 15 200лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 2 100лв. 1 200лв. 3 300лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 300лв. 1 200лв. 1 500лв.

§ 10-00 – издръжка 62 746лв. 14 000лв. 76 746лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 36 000лв. 13 000лв. 49 000лв.
§ 10-15 – материали 6 700лв. 1 000лв. 7 700лв.

2.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 330 910лв.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация “ с 117 010лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 181 250лв. 5 500лв. 186 750лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 89 900лв. 500лв. 90 400лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 6 300лв. 500лв. 6 800лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 55 000лв. 5 000лв. 60 000лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 5 000лв. 5 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 762 281лв. 111 510лв. 4 873 791лв.
/подпараграф 52-06 ;приложение №1/
в т.ч.
за водоснабдяване с.Вършило 70 000лв. 23 400лв. 93 400лв.
за водоснабдяване с.Индже войвода 70 000лв. 8 110лв. 78 110лв.
за ПСОВ -Созопол 4 231 989лв. 50 000лв. 4 281 989лв.
за водоем -Созопол 0 30 000лв. 30 000лв.
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади “ с 108 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 472 900лв. 101 000лв. 573 900лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 135 000лв. 14 400лв. 149 400лв.
в т.ч.за Созопол 10 000лв. 14 400лв. 24 400лв.

§ 10-20 – р-ди за външни услуги 233 500лв. 86 600лв. 320 100лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 13 000лв. 13 000лв.
за кметство с.Зидарово 8 500лв. 3 800лв. 12 300лв.
за кметство с.Индже-войвода 2 000лв. 800лв. 2 800лв.
за кметство с.Крушевец 8 000лв. 3 800лв. 11 800лв.
за кметство с.Росен 5 000лв. 4 100лв. 9 100лв.
за кметство с.Равна гора 3 000лв. 5 100лв. 8 100лв.
за кметство с.Черноморец 85 000лв. 6 000лв. 91 000лв.
за Созопол 108 500лв. 50 000лв. 158 500лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 180 700лв. 7 000лв. 187 700лв.
/подпараграф 52-06/ реконструкция
улично осветление кв.”Буджака” С-л 100 000лв. 7 000лв. 107 000лв.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие “ с 100 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 –издръжка 215 503лв. 72 000лв. 287 503лв.
в т.ч.
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 141 950лв. 72 000лв. 213 950лв.
в т.ч.за кметство Зидарово 2 000лв. 10 200лв. 12 200лв.
за Созопол 115 062лв. 51 300лв. 166 362лв.
за зимно поддържане на пътищата 7 500лв. 10 500лв. 18 000лв.
в т.ч.за кметство Атия 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Вършило 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Габър 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Зидарово 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Извор 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Индже войвода 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Крушевец 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Присад 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Росен 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равадиново 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равна гора 500лв. 500лв. 1 000лв.
за Созопол 2 000лв. 5 000лв. 7 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 206 000лв. 28 500лв. 234 500лв.
/подпараграф 52-06/ за път ІV
с.Равна гора –с. Извор/Приложение №1/ 0 11 500лв. 11 500лв.
паркинг в кв.44 по плана на гр.Созопол 100 000лв. 17 000лв. 117 000лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” с 5 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 174 532лв. 5 000лв. 179 532лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 72 680лв. 5 000лв. 77 680лв.
за Созопол 36 700лв. 5 000лв. 41 700лв.
-Дейност 623 “Чистота” с 400лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 300лв. 400лв. 700лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х-р на възнаграждения 0 400лв. 400лв.
за Созопол 0 400лв. 400лв.

2.5. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности “ с 38 000лв.
Група “Физическа култура и спорт “ с 22 000 лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички “ с 22 000лв.
било увеличение става
§ 43-00 – субсидии за неф.предпр. 82 000лв. 22 000лв. 104 000лв.
в т.ч.
за гребен клуб Созопол 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
за футболен клуб Созопол 25 000лв. 6 000лв. 31 000лв.
за клуб “БУШИ-ДО” Черноморец 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.
Група “Култура” с 16 000лв.
-Дейност 740 “Музеи и художествени галерии” с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 684лв. 6 000лв. 22 684лв.
в.т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт худ. галерия С-л 260лв. 6 000лв. 6 260лв.

-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 124 850лв. 10 000лв. 134 850лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 113 160лв. 10 000лв. 123 160лв.
за Созопол 65 000лв. 10 000лв. 75 000лв.
2.6.Функция“Икономически дейности и услуги “ с 110 500лв.
-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 108 500лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 398 560лв. 58 500лв. 1 457 060лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 1 366 950лв. 58 500лв. 1 425 450лв.
за кметство Вършило 30 000лв. 1 900лв. 31 900лв.
за кметство Крушевец 126 000лв. 19 000лв. 145 000лв.
за кметство Черноморец 154 300лв. 20 000лв. 174 300лв.
за кметство Равадиново 80 000лв. 7 600лв. 87 600лв.
за Созопол 400 000лв. 10 000лв. 410 000лв.

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 155 000лв. 50 000лв. 205 000лв.

в т.ч
ремонт път ІV 98012 /Маринка-Звездец/-с.Извор/Прил.№1
0 50 000лв. 50 000лв.
-Дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 2 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 1 430лв. 2 000лв. 3 430лв.
в т.ч.
за Созопол
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 0 2 000лв. 2 000лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 23

Общински съвет одобрява т.3 от бюджета
3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. на делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи към 01.12.2007г. в размер на 410 260лв., по функции, дейности и параграфи,както следва:
3.1.Функция “ Общи държавни служби “ с 80 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация” с 80 000лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащания 4 000лв. 80 000лв. 84 000лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с хар-р на възн. 3 000лв. 80 000лв. 83 000лв.
за Созопол 3 000лв. 75 600лв. 78 600лв.
за кметство Черноморец 0 4 400лв. 4 400лв.
3.2.Функция “Образование “ с 276 260лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “ с 276 260лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 138 060лв. 138 060лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 19 000лв. 19 000лв.
за ОУ Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за ОУ Черноморец 0 4 000лв. 4 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 0 115 260лв. 115 260лв.
за ОУ Созопол 0 5 660лв. 5 660лв.
за ОУ Атия 0 7 000лв. 7 000лв.
за ОУ Зидарово 0 25 600лв. 25 600лв.
за ОУ Равна гора 0 14 000лв. 14 000лв.
за ОУ Росен 0 9 000лв. 9 000лв.
за ОУ Крушевец 0 8 000лв. 8 000лв.
за НУ Равадиново 0 8 000лв. 8 000лв.
за ОУ Черноморец 0 38 000лв. 38 000лв.

§ 10-62 – разходи за застраховки 0 1 800лв. 1 800лв.
§ 10-98 – други некласифиц. 0 2 000лв. 2 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0 112 000лв. 112 000лв.
в т.
ремонт ОУ Созопол /Приложение №1/ 0 112 000лв. 112 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 26 200лв. 26 200лв.
/подпараграф 52-03/Приложение №1/ 0 14 200лв. 14 200лв.
в т.ч.за климатик за физкул.салон
за ОУ с.Росен 0 2 400лв. 2 400лв.
за 1бр.горелка за ОУ Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за 1бр.горелка за ОУ с.Черноморец 0 5 900лв. 5 900лв.
/подпараграф 52-06/ Приложение №1 0 12 000лв. 12 000лв.
проект за плувен басейн ОУ Созопол 0 12 000лв. 12 000лв.
3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 54 000 лв.
-Дейност 738 “Читалища” с 24 000лв.
било увеличение става § 45-00 –субсидии за орг.с нест.цел 0 23 000лв. 23 000лв.
в т.ч.
за Читалище Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за Читалище с.Черноморец 0 8 000лв. 8 000лв.
за Читалище с. Равна гора 0 1000лв. 1000лв.
-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер”с
30 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/подпараграф 52-05/ витрини за
АМ Созопол /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 24

Общински съвет одобрява т. 4 от бюджета.
4.Общински съвет извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и “РДНО – Созопол” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности
За кметство Габър
4.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 16 500лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 17 800лв. 16 500лв. 1 300лв.
/подпараграф 52-06/ изгр.на ограда
на кметството /Приложение №1/ 16 500лв. 16 500лв. 0
4.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 16 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.
За кметство Зидарово
4.3.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 23 950лв. 1 500лв. 22 450лв.
в т.ч.
10-98 – др.некласиф.в др.параг. 2 850лв. 1 500лв. 1 350лв.
4.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 400лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 400лв. 6 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 300лв. 1 400лв. 3 900лв.
4.5.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2 900лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.
За кметство Черноморец
4.6.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 2 200лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 12 380лв. 2 200лв. 14 580лв.
/подпараграф 52-03/климатици
за Читалище / Приложение №1/ 2 380лв. 2 200лв. 4 580лв.
4.7.Намалява плана на разходите във функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 5 200лв., по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “В и К “ с 2 200лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 37 500лв. 2 200лв. 35 300лв.
/ подпараграф52-06/Приложение №1
в т.ч.
канализация ул.”Лилия” 10 000лв. 1 400лв. 8 600лв.
канализация ул.”Оборище” 20 000лв. 800лв. 19 200лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 35 530лв. 3 000лв. 32 530лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.
4.8.Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 759 “Други дейности по културата “ с 3 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.
За Созопол –“ Регионално депо за неопасни отпадъци “
4.9.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
/подпараграф 52-03/ в т.ч.
климатици - 10бр.за “РДНО – С-л” 0 7 000лв. 7 000лв.
климатик – 1бр. за РДНО - С-л” 0 1 000лв. 1 000лв.

/подпараграф 52-05/ метална
каса за” РДНО – Созопол” 0 1 000лв. 1 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 115 594лв. 9 000лв. 106 594лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 63 104лв. 9 000лв. 54 104лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 25

Общински съвет одобрява т.5
5.Въз основа на приетите решения по т.2,т.3 и т.4 от докладна записка Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол , както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 880 249лв. 279 610лв. 7 159 859лв.
От:
- целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.
- собствени средства 1 821 630лв. 111 410лв. 1 933 040лв.
- собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 0 168 200лв. 168 200лв.
-други източници 1 716 719лв. 0 1 716 719лв.
в т.ч
ПУДООС 1 424 781лв. 0 1 424 781лв


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 26

Общински съвет одобрява т.6
6.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на СМБЗ в делегираните от държавата дейности във функция “Образование” съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 21 август 2007г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни заплати на персонала в средното образование, считано от 01.11.2007г, както следва:
- Целодневни детски градини и ОДЗ 366,77лв. 432,79лв.
- Предучилищна полуд.подготовка 420,78лв. 496,52лв.
- Общообразователни училища 399,54лв. 471,45лв.
- Други дейн. по образованието 367,40лв. 433,53лв.


Трета точка от дневния ред:
1.Докладна записка с вх №617/28.11.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008г в Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 27

Общински съвет отменя решение №1012/14.09.2007г


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 28

Общински съвет одобрява решението:
Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и по-
мощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детски
те заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учеб-
ната 2007/2008 год.

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол
ППГ - 1 група - 15 деца
І клас - 2 паралелки – 43 ученика
ІІ клас - 2 паралелка - 43 ученика
ІІІ клас - 2 паралелки - 43 ученика
ІV клас - 2 паралелки – 42 ученика
V клас - 1 паралелки – 31 ученика
VІ клас - 2 паралелки - 39 ученика
VІІ клас - 2 паралелки – 43 ученика
VІІІ клас - 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
Педагогически персонал :
-учители – 22,5 бр.
-възпитатели – 2 бр.
Непедагогически персонал - 5 бр.
ПИГ – 1 групи в начален курс
1 групи в среден курс
СИП:
изобразително изкуство - 2 клас- 1 група
английски език - 7 клас –1 група
библиотека - 2 часа
екология -5 клас- 1 група
-6 клас- 1 група
приложна физика -7 клас- 2 групи
информационни технологии -3 клас- 4 групи
химия и опазване на ОС - 8 клас– 1 група
Спортни секции:
Хандбал - 7-8 клас – 1 група
баскетбол - 5 клас-момчета - 1 група
7 клас-момичета- 1 група
футбол - 5 клас - 1 група

НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

На основание чл.11 ал.1 и т.2 ал.2:
І клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 9 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІV клас - 0.5 паралелка – 7 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
І + ІІ клас – маломерна
ІІІ + ІV клас – маломерна

Педагогически персонал:
учители - 2 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 0.5 бр.
ПИГ - 1 група


ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 1 паралелка – 18 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка- 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка - 17 ученика
V клас – 0.5паралелка -18 ученика
VІ клас - 0.5 паралелка - 12 ученика
VІІ клас - 0.5 паралелка- 7 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 4 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 25 ученика
V + VІІІ клас - 22 ученика
VІ + VІІ клас - 19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал- 3.5 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – 4 групи математика – 8 часа

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

І клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІІ клас –0.5 паралелка – 3 ученика
ІІІ клас –0.5 паралелка - 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 12 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка- 11 ученика
VІ клас –0.5 паралелка –11 ученика
VІІ клас –0.5 паралелка – 8 ученика
VІІІ клас- 0.5 паралелка - 6 ученика
Образува се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 17 ученика-маломерна
VІ + VІІ клас – 19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател- 1 бр.
Непедагогически персонал – 2.5 бр.
ПИГ – 1 група – начален курс

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

ППГ - 1 група - 13 деца
І клас – 1 паралелка – 18 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 20 ученика
V клас – 1 паралелка – 23 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
VІІ клас – 1 паралелка – 18 ученика-маломерна
VІІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика- маломерна
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитатели – 4 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 4 групи: 2 в начален курс
2 в среден курс
СИП – фолклор на етносите – 4 клас – 2 часа

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ППГ - 1 група - 17 деца
І клас- 0.5 паралелка - 9 ученика
ІІ клас – 1 паралелка - 13 ученика-маломерна
ІІІ клас- 0.5 паралелка - 4 ученика
ІV клас – 1 паралелка -12 ученика-маломерна
V клас – 0.5 паралелка - 8 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка - 9 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка - 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІІ клас – 13 ученика-маломерна
V + VІ клас – 22 ученика
VІІ + VІІІ клас –20 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател – 1 бр. в прогимназиален етап
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група в среден курс

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

ПДГ - 1 група - 16 деца
І клас – 0.5 паралелка – 2 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
ІІІ клас – 0 паралелка – 0 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка – 9 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка – 12 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІ клас – 12 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 21 ученика
VІ + VІІ клас – 22 ученика
Педагогически персонал:
учители - 7.5 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ППГ - 1 група - 16 деца
І клас – 1 паралелка – 24 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 23 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика-маломерна
V клас – 1 паралелка – 15 ученика-маломерна
VІ клас – 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
VІІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
VІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 12.5 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – математика – 3 клас – 2 часа
4 клас – 2 часа
бълг.език и литература – 4 клас – 2 часа
вокална група - 5 клас – 2 часа
религия - 3 клас –2 часа


2.Докладна записка с вх № 616/28.11.2007 г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007година на Функция “Образование”.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 29

Общински съвет приема предложението на комисията за допълнение:
Допълва решение №1013/ 14.09.2007 г. в частта:
Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата си и обратно за 2007 г., като добавя към ОУ – с. Крушевец името на Златина Неделчева Веримезова – Иванова- учител – Бургас – Крушевец- Бургас”


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...