:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2008г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2008 г.


По предложение на Председатела на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 36
Допълва дневния ред с т.6, а именно Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на административна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 37
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1.Докладна записка с вх.№22/10.01.08г.,от Красимира Германова, относно:Избор на представителина Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”
2.Докладна записка с вх.№ 63/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности; и Избиране на представители на Общински съвет Созопол, като членове на комиссия.
3.Докладна записка с вх.№ 54/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол , като членове на комисии съгласно предвиденото в действащите наредби на Община Созопол
4.Докладна записка с вх.№ 55/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
5.Докладна записка с вх.№ 51/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол
6.Докладна записка с вх.№ 16/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекоммуникации
7.Докладна записка с вх.№ 17/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член и председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
8.Докладна записка с вх.№ 19/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисията по чл.34, ал.1, от «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост»
9.Докладна записка с вх.№ 18/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол” АД
10.Докладна записка с вх.№ 27/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
11.Докладна записка с вх.№ 26/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
12.Докладна записка с вх.№ 13/09.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
13. Докладна записка с вх.№ 20/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет – Созопол за член на общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/
14. Докладна записка с вх.№ 21/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на представител от Общински съвет Созопол за член на Областния съвет за регионално развитие
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх.№ 50/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008 г
2. Докладна записка с вх.№ 52/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за местните такси и тарифа за услуги и права , предоставяни от община Созопол съгл.чл.6 ал.1,т.б,в,г,д,е,ж,и,н и ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.Докладна записка с вх.№ 53/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Безвисмездно предоставяне на помещение, собственост на Община Созопол на юридическо лице с нестопанска цел
2.Докладна записка с вх.№ 42/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
3.Докладна записка с вх.№ 41/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
4.Докладна записка с вх.№ 40/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
5.Докладна записка с вх.№ 39/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
6.Докладна записка с вх.№ 38/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
7.Докладна записка с вх.№ 37/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
8.Докладна записка с вх.№ 36/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
9.Докладна записка с вх.№ 35/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
10.Докладна записка с вх.№ 34/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
11.Докладна записка с вх.№ 33/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик на новообразуван имот №134.382 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, одобрен със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
12.Докладна записка с вх.№ 47/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
13.Докладна записка с вх.№ 46/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
14.Докладна записка с вх.№ 45/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
15.Докладна записка с вх.№ 44/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
16.Докладна записка с вх.№ 43/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
17.Докладна записка с вх.№ 652/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-64, кв.9 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
18.Докладна записка с вх.№ 653/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384 , кв.42по плана на с. Росен, Община Созопол
IV. КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
1.Докладна записка с вх.№ 56/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
2.Докладна записка с вх.№ 57/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
3.Докладна записка с вх.№ 58/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
4.Докладна записка с вх.№ 59/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
5.Докладна записка с вх.№ 60/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
6.Докладна записка с вх.№ 61/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.
7.Докладна записка с вх.№ 62/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.
8.Докладна записка с вх.№ 28/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
9.Докладна записка с вх.№ 29/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
10.Докладна записка с вх.№ 30/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
11.Докладна записка с вх.№ 31/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
12.Докладна записка с вх.№ 32/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
13.Докладна записка с вх.№ 02/03.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на проект за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска; и Одобряване по реда на чл.66 във връзка с чл.33 от закона за собствеността продажба от Община Созопол на прилежаща площ към изградена сграда,, попадаща върху имот №000554, собственост на Община Созопол по плана на местността “Куку баир”, землище гр.Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
1.Докладна записка с вх.№ 25/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VI. Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ацминистративна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.

Първа точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№22/10.01.08г.,от Красимира Германова, относно:Избор на представителина Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 38
Общински съвет Созопол избира за представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините ”Тракия” следните лица:
1.Панайот Василев Рейзи - Кмет на Община Созопол - делегат
2.Красимира Иванова Германова -Председател на Общински съвет - зам. делегат
3.Гено Тодоров Пухов - представител на Регионално движение “Тракия” - зам. делегатДокладна записка с вх.№ 63/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности; и Избиране на представители на Общински съвет Созопол, като членове на комисия.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 39
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности на територията на Община Созопол, Общински съвет приема следната редакция в приетата Наредба, като
Изменя чл.7, ал.1, като същия придобива следната редакция:
Желаещите да поставят временни преместваеми обекти за търговси и други обслужващи дейности върху имоти общинска собственост, подават молби до Кмета на Община Созопол, които се разглеждат от комисия. Комисията се състои от 7 /седем/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника и 5 /петима/ представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юристконсулт, представител на общинска собственост, директор на дирекция “УТСКЕУС” и представител на дирекция”ПМДТ”. Комисията се произнася по молбите с решение за издаване на разрешение за поставяне на горепосочените обекти в срок от 30 дни от подаване на молбата. Комисията е длъжна да провежда минимум едно заседание месечно при наличие на подадени през периода молби.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 40
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията следните Общински съветници:
1.Стойо Недин
2.Милко Димов

Докладна записка с вх.№ 54/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол , като членове на комисии съгласно предвиденото в действащите наредби на Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 41
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията, следните общински съветници:
1. Йорданка Сейменова
2. Пенка Щерионова
3. Николина Пехливанова
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 42
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свой представител в комисията общинския съветник: Петя Чапевова

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 749/16.08.2006г., Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по безопасност на движението, следните общински съветници:
1. Милко Димов
2. Константин Гребенаров
3. Здравко Манолакиев

Докладна записка с вх.№ 55/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 44
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:
- чл.10 придобива следната редакция:
(1) Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината, определя размера на местните такси и цени на услуги и права до изготвянето на проекта за Бюджет на Община Созопол;
(2) Извън разпоредбите на ал.1 остават случаите на определяне на размера на такса битови отпадъци и туристическа такса, за които се прилагат разпоредбите на чл.66, ал.3 и чл.93а от Закона за местните данъци и такси.

Докладна записка с вх.№ 51/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 45
На основание чл.1 ал.2 от Закона местните данъци и такси, Общински съвет приема Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г на територията на община Созопол.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
Наредба
от ............................ 2008 г.

за определяне размера на местните данъци през 2008 г.
на територията на община Созопол
Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Созопол
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на общината.
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.
Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.
(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – 0.50 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.60 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.70 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.50 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1.70 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 5 лв.
2. къмпинг ремарке - 10 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
6. над 750 куб. см – 100 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –50 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача –100 лв
.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 8
28


18
20
28
64


20
22
64
147


22
25
190
342


25
26
342
600


26
28
342
600


28
29
331
399


29
31
399
655


31 33 655
909


33 38 909
1381


38 - 1007
1369

Б) с три и повече оси 36 38 640
888

38 40 888
1228

40 - 1228
1817(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер100 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.
3. над 37 kW – 10 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30
61

13 14 61
168

14 15 168
237


15 - 237
536

Б) с три оси 15 17 61
106

17 19 106
217

19 21 217
282

21 23 282
434

23 - 434
675

В) с четири оси 23 25 282
286

25 27 286
446

27 29 446
708

29 - 708
1050Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 100 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.

6. за планер -30 лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.
Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.


Раздел V
Патентен данък
Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази наредба.
Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.
§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от ................................................. .
Приложение № 1 към чл.50.
Зона Населени места
I – ва гр.Созопол
II - ра с.Черноморец
III - та с.Атия, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Извор, с.Индже Войвода, с.Крушевец, с.Присад, с.Равадиново, с.Равна гора, с.Росен


Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Видове патентна дейност I - ва зона II-ра зона III-та зона
1 2 3 4
1.Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи- за стая 1 и 2 звезди 70 50 25
2. Заведения за хранене и развлечения - за място за консумация, вкл.на открити площи, или за обект
а/ресторанти
1-2 звезди 15 5 1
3 звезди 30 10 6
б/заведения за бързо обслужване
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 6 3
в/питейни заведения,с изкл. на посочените в буква "е"
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 6 2
г/кафе сладкарници
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 10 3
д/барове
дневни
2 звезди 30 10 3
3 звезди 52 24 10
нощни
2 звезди 39 14 5
3 звезди 65 36 20
е/бюфети,каравани и павилиони - за обект 300 100 75
3.Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта - за кв.м.нетна търговска площ 17 10 2
4.Платени паркинги-за бр. място за паркиране 90 60 5
5.Дърводелски услуги 500 360 50
6.Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 540 390 40
7.Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали 1500 1000 500
8.Обущарски и шапкарски услуги 90 60 40
9.Металообработващи услуги 750 480 100
10.Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринанрно-фризьорски услуги-за работно място 609 390 60
11.Машинописни и/или копирни услуги - на брой устройство 508 427 180
12.Козметични услуги, поставяне на татуировки - за работно място 630 450 130
13.Маникюр, педикюр - за работно място 338 260 60
14.Часовникарски услуги - 313 180 60
15.Тапицерски услуги 438 360 180
16.Автомивки;ремонт, регулиране и балансиране на гуми 890 650 190
17.Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на МПС 1350 1000 280
18.Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 405 260 100
19.Стъкларски услуги 540 325 100
20.Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 694 462 47
21.Отдаване на видеокасети под наем 1500 1000 300
22.Компаньонки и компаньони 6440 5200 3000
23.Масажистки и масажисти 1680 1300 500
24.Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 5600 4550 2000
25.Фотографски услуги 750 600 200
26.Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 1500 700 100
27.Санитарни възли, наети под аренда 340 290 150
28.Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини 198 122 50
29.Ремонт на чадъри,ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги 98 85 50
30.Заложни къщи 28000 18200 3000
31.Продажба на вестници и списания, българска и преводна литература 188 120 30
32.Ремонт на компютри, компютърна и др.електронна офис техника/копирни апарати, факс апарати, принтери и др./ 995 900 300
33.Игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжение
а/развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон 198 171 100
б/минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла 26 22 8
в/зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд -за маса 140 104 40
34.Фитнес центрове и спортни зали -
за 1 кв.м. 4 3,5 1,5
за един фитнес уред 500 350 300
35.Химическо чистене, пране и гладене - за бр.съоръжение 440 325 133
36.Мелничарски услуги
а/мелници за брашно на л.см. от дължината на млевната линия 18 18 18
б/мелници за фураж - стационарни 600 600 600
37.Услуги с атрактивен характер
а/корабчета - на брой 750 750 750
б/лодки - на брой 450 450 450
в/яхти - на брой 900 900 900
г/джетове-на брой 900 900 900
д/влакчета на място 30 30 30
е/файтони - на място 75 75 75
ж/водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл.надуваеми, водни увеселения - на брой оборудване 150 150 150
з/зимни ски /вкл.ски екипировка/,зимни кънки, сноубордове, шейни - на брой оборудване 150 150 150
и/въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши - на място 150 150 150
к/детски колички и моторчета - на брой 150 150 150
л/стрелбища - на брой 300 300 300
38. Обучение на водачи на МПС - за брой МПС
а/мотопеди и мотоциклети 475 425 200
б/други МПС 950 850 400
39.Услуги "Пътна помощ"- за брой МПС 2000 2000 2000
40.Услуги със земеделска и горска техника - за брой техника
а/комбайн 330 330 330
б/трактори,тракторни ремаркета,самоходни шасита и др.самоходни и самодвижещи се машини 110 110 110
в/прикачни,навесни и стационарни машини 11 11 11

Докладна записка с вх.№ 16/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекоммуникации
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 46
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

Докладна записка с вх.№ 17/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член и председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 47
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 48
Общински съвет Созопол на основание чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Петя Чапевова за Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 49
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

Докладна записка с вх.№ 18/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол” АД

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 50
Избира Петя Чапевова за представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.

Докладна записка с вх.№ 19/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисията по чл.34, ал.1, от «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 51
Избира за членове на комисията по чл.34, ал.1 от “Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”, следните общински съветници:
1. Ангел Гочев
2. Стойо Недин
3. Гено Пухов

Докладна записка с вх.№ 20/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет – Созопол за член на общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 52
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от ЗБППМН избира за член на ОКБППМН – Константин Гребенаров.


Докладна записка с вх.№ 21/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на представител от Общински съвет Созопол за член на Областния съвет за регионално развитие

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 53
Общински съвет Созопол избира за член на Областния съвет за развитие общинския съветник Стойо Недин.

Докладна записка с вх.№ 13/09.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 54
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следната редакция в приетата с Решение № 314/ 11.02.2005г. на Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като
1. изменя чл.56, ал.2, като същия придобива следната редакция:
“ (2) (изменена с Решение № …../…..)Комисията се състои от 7/седем/члена, от които 2/двама/ общински съветника и 5/петима/ представители на общинската администрация, както следва: председател - зам.кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт, представител на общинска собственост, представител на д-ция “ТИХДЕ”и представител на д-ция”ПМДТ”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 55
Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по чл. чл.56, ал.2 от Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Ангел Гочев
2. Гено Пухов


Докладна записка с вх.№ 26/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 56
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост, включващ следните помещения: лекарски кабинет № 2/две/ с площ от 20.27кв.м./двадесет цяло и двадесет и седем стотни кв.м./, 1/2ид.ч./една втора идеална част/ от обща манипулационна, склад за апаратура, санитарни възли, обща чакалня и общ коридор с предверие към WC, находящи се на първи етаж в северното крило на общинска сграда, разположена в рамките на УПИ І, кв. 42, по плана на гр.Созопол, съгласно раздел І от сключен от 16.02.2005г. договор за наем, за срок от 3 /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 100лв./сто лева/, без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател – ЕТ ”ИППМП – Д-р Бончо Градинаров”, ЕИК по БУЛСТАТ 102239943 със седалище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Оборище” № 22, представлявана и управлявана от Д-р Бончо Градинаров.


Докладна записка с вх.№ 27/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 57
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост, включващ следните помещения: лекарски кабинет № 1/едно/ с площ от 21.13кв.м./двадесет и едно цяло и тринадесет стотни кв.м./, 1/2ид.ч./една втора идеална част/ от обща манипулационна, склад за апаратура, санитарни възли, обща чакалня и общ коридор с предверие към WC, находящи се на първи етаж в северното крило на общинска сграда, разположена в рамките на УПИ І, кв. 42, по плана на гр.Созопол, съгласно раздел І от сключен от 16.02.2005г. договор за наем, за срок от 3 /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател – ЕТ ”АПИМП – Д-р Йорданка Кръстева”, ЕИК по БУЛСТАТ 102629683 със седалище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Стара Планина” № 13, вх.”А”, представлявана и управлявана от Д-р Йорданка Кръстева.


Втора точка от дневния ред
Докладна записка с вх.№ 50/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008 г
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 58
Общински съвет Созопол одобрява план – сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2008 година.
П Л А Н С М Е Т К А
на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,
събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и
почистване на териториите предназначени за обществено ползване
на територията на община Созопол за 2008 година

I.ПРИХОДИ 1 734 320
1.Такса за битови отпадъци 1 200 000
2.Други приходи, които са преходен остатък от 2007 г 534 320

II.РАЗХОДИ 1 734 320
1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци – контейнери, кофи и др. 10 000
2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депата или др.инсталации и съоръжения за
обезвреждането им. 700 000
3.Дължим ДДС по обърнато данъчно задължение,
посочено в бюджета като приход по§37-01 със
знак (-). 140 000
4.Проучване, проектиране, изграждане. Поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци
в т.ч. дейност 629 570 000
4.1.Проучване, проектиране и изграждане 70 000
4.2.Поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 100 000
4.3.Дейност 629 поддържане и експлоатация на
„Регионално депо” ТО Созопол 400 000
5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 314 320
5.1.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 244 320
5.2.Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на
щатен персонал и материали по населени места на
Общината за почистване на територията за обществено
ползване. 70 000

Докладна записка с вх.№ 52/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за местните такси и тарифа за услуги и права , предоставяни от община Созопол съгл.чл.6 ал.1,т.б,в,г,д,е,ж,и,н и ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 59
На основание чл.6 ал.1, т.б, в, г, д, е, е, ж и, к и ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол, Общински съвет приема тарифата за местните такси по ЗМДТ и тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от община Созопол.
ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
СЪБИРАНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ


НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА ТАКСА
I.Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, прощади,ул.платна, панаири и терени с др.предназначение
А.За ползване на пазари
1.за продажба с лек автомобил на ден 7.00
2.за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден 10.00
3.за ползване с цел търговия с промишлени стоки 2 пъти таксите по т.1 и т.2
Б.За ползване на тротоари, площадки и др.терени за търг.дейност на открито, вкл.разполагане на маси, столове, маси, витрини се събира такса на кв.м/наден или кв.м.на месец
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница, Автогара, ул.Аполония, Южна алея, пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса 01.01. -31.05 - 1лв/ден - 20 лв/месец 01.10.-31.12. - 1 лв/ден - 20лв/месец 01.06. - 30.09. -2 лв/ден -40лв/месец
2.II-ра зона - останалата част от гради и с.Черноморец 01.01.-31.05-0.70лв/ден -12лв/месец 01.10.-31.12-0.70лв/ден-12лв/месец 01.06.-30.09.-1.40лв/ден-24лв/месец
-за ползване на общ.терени за разполагане на маси, столове и витрини пред зав.за хранене и магази на кв.м.
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница, Автогара, ул.Аполония, Южна алея, пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса 01.01.-31.06.-0.30лв/ден-6.00лв/мес 01.09.-31.12.-0.30 лв/ден-6.00 лв/мес 01.07.-31.08.-0.50лв/ден-10.00лв/мес
2.II-ра зона - останалата част от гради и с.Черноморец 01.01-31.06-0.20лв/ден-4.00лв/месец 01.09.-31.12.-0.20лв/ден-4.00лв/месец 01.07-31.08-0.30лв/ден-8.00лв/месец
3.III-та зона-селата без Черноморец 0.30 лв/ден 4.00 лв/месец
В.Такси на кв.м.за общински терен за монтиране на павилиони, каравани, маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл.56от ЗУТ на кв.м. на месец
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница,ул.Аполония,пл.Хан Крум, базар Меркурий,ул.Републиканска без частта, която влиза във втора зона, Южна алея, Градска градина, ул.Одеса без частта, която влиза във втора зона, ул.Ропотамо до р-т Хоризонт 10.00 лв на кв.м.на месец
2. II-ра зона - Крайбрежен булевард, ул.Одеса в частта си от ул.Първи май до ул.Лазурен бряг, ул.Републиканска в частта си от пл.Черно море по посока изход Созопол до края на улицата 6.00 лв на кв.м. на месец
3.III-та зона останалата част на града и с.Черноморец 5.00 лв на кв.м.на месец
4.IV-та зона за всички останали селища от общината 0.50 лв на кв.м. на месец
За инвалиди, собственици на обекти-наемните цени се намаляват с корекционен коефициент - 0.5
Г.Такси за кв.м.за общински терен за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на гр.Созопол 2.50 лв на кв.м.на месец
За месеците :юни, юли, август и септември -таксите по III. се удвояват за първа, втора и трета зона
Д.Такси за места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на стоки на кв.м. 2.00 лв
Е.Такси за места на панорами, стрелбища, моторни люлки и др.на ден за кв.м. 0.30 лв
Ж.Такси за ползване на тротоари,площади,ул.платна и др. за стр.площадки на кв.м. на месец или на част от месеца
1)за гр.Созопол 1.00 лв
2)за с.Черноморец 0.60 лв
3)за всички останали села 0.30 лв
З.Такси за ползване на тротоари,площади,ул.платна идр.терени за рекламна дейност
1.ползване на маса за раздаване на рекламни материали на кв.м.на ден 10.00 лв
2.реклама върху транспаранти и ленти - на кв.м. на месец 6.00 лв
И.Такси за свободностоящи или монтирани надстройки върху тротоари и тревни площи -едностранни РИЕ
1.рекламни табла и витрини на кв.м.на месец 6.00 лв
2.фирмена указателна табела на кв.м. На месец 5.00 лв
За двустранно РИЕ таксите се удвояват
Реклами за бюджетни организации и организации с хуманитарна цел 0.00 лв
За селищата в общината без Созопол и с.Черноморец 50% намаление
К.Такса за ползване на автомобил за рекламна цел на ден
1. на ден 5.00 лв
2. на месец 100.00 лв
Реклами за бюджетни организации и организации с хуманитарна цел 0.00 лв
За селищата в общината без Созопол и с.Черноморец 50% намаление
II.Такси за детски градини, детски ясли и др.общински социални услуги
1.за ползване на детски ясли 0.00 лв
2.за ползване на детски гради 0.00 лв
3. за домашен социален патронаж действителните разходи за приготвяне и разнос на храната
III.Такси за добив на кариерни материали- лв/куб.м.
1.за речен и кариерен пясък,чакъл и баластра 0.30 лв
2.за ломен, трошен мозаечен камък от седиментни пясъчни и др.скали 0.30 лв
3.за камъни за добиване на павета 0.50 лв
4.за валяци,воденични камъни,точила,брусове 1.50 лв
5.за цокли,корнизи,стъпъла от пясъчници,мрамори и др.от седиментни скали 2.00 лв
6. за цокли,корнизи,стъпъла и др. от гранити, сианити,базалти, диорити,риолите,андезити и др.от твърди еруптивни скали 1.00 лв


IV.Такси за технически услуги
1.За издаване на скица за недвижим имот - гр.Созопол,с.Черноморец,с.Равадиново 10.00 лв
2.За издаване на скица за недвижим имот - осталите села на общината 5.00 лв
3.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване -гр.Созопол, с.Черноморец,с.Равадиново 15.00 лв
4.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-останалите села на общината 7.00 лв
5.За издаване на експресни скици в рамките на 8 ч работен ден за :
-съда 70.00 лв
-проектиране 50.00 лв
6.За презаверяване на скици, от издаването на които за изтекли 6 месеца 10.00 лв
7.За определяне на строителна линия и ниво на строеж
-за сгради - на кв.м. застроена площ 0.20 лв
-за огради - на линеен метър 0.30 лв
-за линейни обекти до 1000 м - на линеен метър 0.15 лв
-за линейни обекти от 1000 до 5000 м - на линеен метър 0.10 лв
-за линейни обекти над 5000 м - на линеен метър 0.05 лв
8.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - за УПИ 10.00 лв
9.За заверяване на преписи от документи и факти и копия планове и документация към тях 5.00 лв
10.За издаване на резрешения за монтаж/поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги - павилиони, кабини, маркизи и др. 50.00 лв
11.За издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др. 20.00 лв
12.За издаване на разрешение за строеж, основен ,ремонт,преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
-за ограда ажурна 20,00 лв
-за ограда масивна 100.00 лв
-за жилищни сгради до 3 етажа 100.00 лв
-за жилищни сгради над 3 етажа - на етаж 40.00 лв
-за нежилищни сгради 200.00 лв
-за селскостопански сгради и стопански сгради 10.00 лв
- инженерна инфраструктура
1)до 20 л.м. 40.00 лв
2)от 20 л.м. до 100 л.м. 80.00 лв
3)от 100 л.м. до 500 л.м. 150.00 лв
4)от 500 л.м. до 1000 л.м. 200.00 лв
5)над 1000 л.м. 300.00 лв
13.Актова за узаконяване Таксите по т.12 в троен размер
V.Административни услуги
1.Издаване на удостоверение за наследници 3.00 лв
2.Издаване на удостоверения за идентичност на имена 2.00 лв
3.Издаване на удостоверения, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 3.00 лв
4.Издаване на дубликати за удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 3.00 лв
5.Издаване на удостоверение за семейно положение 4.00 лв
6.Издаване на удостоверение за родствени връзки 4.00 лв
7.Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес 4.00 лв
8.Такса за сключване на граждански брак
- за гр.Созопол и с.Черноморец - 50.00 лв
- за останалите села на общината 0.00 лв
-за сключване на граждански брак извън определените за ритуала места 100.00 лв
9.Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария 30.00 лв
10.Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност 10.00 лв
11.Удостоверение по чл.13,ал.5 от ППЗСПЗЗ 10.00 лв
12.Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина 10.00 лв
13.Всички други видоме удостоверения по искане на граждани 3.00 лв
14.Преписи от документи 3.00 лв
15.По производства за настаняване под наем
-за гр.Созопол и с.Черноморец 10.00 лв
-за останалите селища от Общината 0.00 лв
16.Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 3.00 лв
VI.Такси за разрешения и лицензии
1.Разрешение за търговия на тютюневи изделия
-магазини,павилиони и др.търговски обекти
а/гр.Созопол
1)първоначална такса 200.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 150.00 лв
-над 20 кв.м. 300.00 лв
б/с.Черноморец
1)първоначална такса 100.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 70.00 лв
-над 20 кв.м. 150.00 лв
в/останалите селища на Общината
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 50.00 лв
-над 20 кв.м. 70.00 лв
-заведения за хранене и развлечения
а/пет звезди
1)първоначална такса 250.00 лв
2)годишна такса 2000.00 лв
б)четири звезди
1)първоначална такса 200.00 лв
2)годишна такса 1500.00 лв
в/три звезди
1)първоначална такса 150.00 лв
2)годишна такса 500.00 лв
г/две и една звезда
1)първоначална такса 100.00 лв
2)годишна такса 150.00 лв
д/без категория
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса 50.00 лв
2.Разрешение за търговия с вина спиртни напитки
-за търговия на едро
а/гр.Созопол -целогодишни обекти
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 300.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 400.00 лв
-над 40 кв.м. 600.00 лв
б/гр.Созопол-сезонни обекти
2)годишна такса
-до 20 кв.м. 600.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 800.00 лв
-над 40 кв.м. 1200.00 лв
-за търговия на дребно в магазини, павилиони и др.търговски обекти
а/гр.Созопол-целогодишни
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 150.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 600.00 лв
-над 40 кв.м. 500.00 лв
б/гр.Созопол-сезонни обекти
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 400.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 600.00 лв
-над 40 кв.м. 800.00 лв
в/останалите селища на общината
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 50.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 70.00 лв
-над 40 кв.м. 100.00 лв
г/сезонни обекти за търговия на дребно - с.Черноморец
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса
-до 20 кв.м. 150.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 200.00 лв
-над 40 кв.м. 300.00 лв
-заведения за хранене и развлечения-годишни такси
а/целогодишни-гр.Созопол и с.Черноморец
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 360.00 лв
б/сезонни-град Созопол
-пет звезди 6000.00 лв
-четири звезди 5000.00 лв
-три звезди 4000.00 лв
-две и една звезда 720.00 лв
в/сезонни с.Черномороц
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 500.00 лв
г/целогодишни - останалите селища на Общината
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 150.00 лв
д/сезонни-останалите селища на Общината
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 300.00 лв
VII.Такси за притежание на куче - за 1г.
-за гр.Созопол и с.Черноморец - на 1бр. 10.00 лв
-за останалите селища на Общината - на 1 бр. 5.00 лв

ТАРИФА НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СЪГЛ.ЧЛ.6,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА УСЛУГАТА
I.Административно и информационно обслужване
1.Заявление за наличие на българско гражданство 4.00 лв
2.Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 4.00 лв
3.Удостоверение за българско гражданство 4.00 лв
4.Заявление за възстановяване или промяна на име/съда/ 4,00 лв
5.Удостоверение за вписване в картотечен регистър за населението 4,00 лв
6.Удостоверение за вписване в картотечния регистър/за чужденци с постоянно пребиваване/ 4,00 лв
7.Повторно издаване на удостоверение за трудово възнаграждение УП-2 10.00 лв
8.Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж/по трудова книжка8 4,00 лв
9.Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж обр.30/при липса на трудова книжка/ 10,00 лв
10.Документ за липса на финасови задължения към Общината, за бъде издадено разрешение за лиценз 2.00 лв
11.Издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината- реш. на ОБ.С №45 от 30.01.2004 г 50.00 лв
12.Заявление -молба от превозвача за издаване на разрешение за таксиметрова дейност - решениена ОбС №45 от 30.01.2004 г 5.00 лв
13.Молба за предоставяне на сергияили поставяне на временни преместваеми обекти за извършване на търговска дейност по чл.56 от ЗУТ 5.00 лв
14.Молба за разрешение за амбулантна търговия 2,00 лв
15.Разрешение за амбулантна търговия 10,00 лв
II.Управление на собствеността
1.Цена на услугата при разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост 2% в/у дан.основа опр.по чл.46 от ЗМДТ на имот общинска собственост
2.Цена на тръжна документация за даване на обекти под наем 20.00 лв
3.Цена на тръжна документация за продажба обекти общинска собственост 0.2% от ст/ста на нач.тръжна цена на обекта не по-малко от 20.00 лв и не повече от 300.00 лв
4.Тръжна документация за отдаване под наем на земеделски земи 20.00 лв
5.Заверка на копия от документи, съхранявани в "Общинска собственост" 2.00 лв за стр.
6.Молба-декларация за закупуване на общ.жилище 10,00 лв
7.Документи за картотекиране и завеждане на преписка относно настаняване в общ.жилище под наем 5,00 лв
8.Документи за картотекиране по чл.2, ал.1,т.1 отЗУЖВГМЖСВ 10,00 лв
III.Селско стопанство
1.Регистрация на земеделска и горска техника
-I група -трактори,тракторни ремаркета и самоходни шасита 10,00 лв
-II група- комбайни и други самоходни и самодвижещи се машини 20,00 лв
-III група - несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати 10,00 лв
2.За задържане на селскостопански животни /капан/
-коне,магарета,говеда 10,00 лв на глава ва ден
-овце,кози,свине 2.00 лв на глава на ден
3.Разрешение за паша в общински земи и гори 2,00 лв
IV. Култура
1.Цени на услуги за художествена галерия
-за граждани 4.00 лв
-за ученици 1.00 лв
-беседа 10.00 лв
2.Цени на Археологически музей Созопол
-за граждани 4.00 лв
-за ученици 1,00 лв
-беседа 20.00 лв
3.Наем зала - Киносалов 50,00 лв/ч
4.Наем зала - Киновидеоклуб 10.00 лв/ч
V.Чистота
1.Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от преместваеми обекти, монтирани върху общински терен
а/гр.Созопол
-сергии 40.00 лв/мес
-магазини, офиси, складове - I,II,III зона 20,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 40.00 лв/мес
б/с.Черноморец
-сергии 20.00 лв/мес
-магазини, офиси, складове 10,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 20.00 лв/мес
в/за останалите села от общината
-сергии 4,00 лв/мес
-магазини,офиси,складове 2,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 4,00 лв/мес
2.Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от поставени маси, щендери, витрини и др.пред магазини, офиси, складове и заведения за обществено хранене върху общински терен
а/гр.Созопол 0.10 лв на ден на кв.м.
б/с.Черноморец 0.10 лв на ден на кв.м.
VI.Други услуги
1.Ксерокс услуги
-едностранно 0,10 лв
-двустранно 0,20 лв
2.Ползване на градски стадион 40,00 лв/час
VII.Технически услуги
А.ТСУ, кадастър, регулация
Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подробните градоустройствени планове
-за търговски и делови сгради, хотели,битови услуги 100,00 лв
-за производствени обекти и складови бази 100,00 лв
-за обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение
а/паркинги, гаражи,автогари, сервизи и др. 100,00 лв
б/бензиностанции и крайпътни обекти 200,00 лв
-за процедиране на частични изменения на ПУП по инициатива на физически и юридически лица 200,00 лв
-за позиции за рекламни, информационни и монументално-документални елементи 50,00 лв
Становище на ОбЕС по ПУП
-до 3 парцела 50,00 лв
-над 3 парцела 70,00 лв
Б.Становище на ОбЕС на архитектурни и сградни инсталационни проекти
1.Проекти за жилищна сграда под 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП
2.Проекти за жилищна сграда над 3 егажа 0,15 лв/кв.м. РЗП
3.Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение 0,23 лв/кв.м.РЗП
Проекти за преустройства 60% от т.1,2,3
Одобряване на проекти
1.Инвестиционни проекти 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. Площ на обекта
2.Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок 30% от т.1
3.Проекти на инвест.проети на инж.инфраструктура и благоустройство 0.2% от ПС
4.Съгласуване на изменения и преустройства на сградни инсталации/за всяка част/ 2,10 лв/лм
5.Съгласуване на трасетата за улични проводи 0,75 лв/лм
6.Инвестиционни проекти за преустройство 60% от т.1
7.Одобряване на екзекутивни проекти 30% от т.1 до т.6
Такса екология обекти -сгради
1.до 100 кв.м. РЗП 100,00 лв
2.от 100до 500 кв.м. РЗП 300,00 лв
3.от 500 до 1000 кв.м. РЗП 500,00 лв
4.над 1000 кв.м. РЗП 2000.00 лв
Такса екология за линейни обекти
1.до 100 лм 100,00 лв
2.от 100 до 500 лм 300,00 лв
3.от 500 до 1000 лм 500.00 лв
4.над 1000 лм 2000.00 лв
Становище по искания за промяна предназначението на зем.земи за неземеделски нужди 20лв/дка
В.Документи за премателна комисия
Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени площи
1.За кабели - ел. и телефон `
2.За водопровод, канализация 2,00 лв/лм
-за водопровод 4,00 лв/лм
-за канализация 10,00 лв/лм
Разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа 300.00 лв
Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване 30,00 лв
Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания 50,00 лв
Г.Трасиране и заснемане
1.Трасиране на елементи на стр.конструкции 5,00 лв на точка
2.Прехвърляне ниво по етажите 5,00 лв на етаж
3.Проверка вертикалност на короните 5,00 лв на колона
4.Заснемане вертикалност на калканите 50,00 лв
5.Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи 0,60 лв/кв.м.
6.Проверка на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти 50,00 лв
7.Повторно тросиране на граници на имоти и огради 1,80 лв/лм
8.Проверка на линия на нива на сгради и съоръжения 60,00 лв
9.Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура 30,00 лв
Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар 100,00 лв
Съгласуване на проекти за организация на движението
1. За постоянни 25,00 лв
2.За временни 7,00 лв
Цена за направление и извозване на земни маси
1.За промишлени и, неопасни отпадъци 6,00 лв/куб.м.
2.За строителни отпадъци и скални материали 4,00лв/куб.м.
3.За мъртвица 4,00 лв/куб.м.
Цена за доставка на земна маса
1.за хумус 100 лв/куб.м.
2.за мъртвица 30 лв/куб.м.
3.за строителни отпадъци 50 лв/куб.м.
Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове 15 лв на ден
Удостоверения за ползване на обекти
1.Строежи четвърта категория
-частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръжения към тях 150,00 лв
-жилищни сгради със средно застрояване, в тч сградни откронения 300,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. Или с капацитет от 100 до 200 места в тчсградни откронения 1250.00 лв
-производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в тч сградни откронения 1000.00 лв
-реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от четвърта категория 150,00 лв
--вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им 75,00 лв
2.Строежи пета категорията
- жилищни и вилни сгради -ниско застрояване, в тч сградни отклонения 150,00 лв
-смесени сгради с ниско застрояване в тч сградни отклонения 225,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за посетители:
до 50 кв.м. 3,00 лв/кв.м.
от 51 до 100 кв.м. 225,00 лв
от 101 до 200 кв.м. 300.00 лв
от 201 до 500 кв.м. 450.00 лв
от 501 до 1000 кв.м. 750,00 лв
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в тч сградни отклонения 700,00 лв
Строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория 120,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 75,00 лв
Заверка на технически паспорт 15,00 лв
Оценка съотвествие на инвестиционни проекти от ЕСУТ
2.Строжи от трета категория
Общински пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци,подпорни стени,тунели,кръстовища,пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др 1000.00 лв
Улици от второстепенна улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях,вкл.мостове,водостоци, подп.стени,тунели, подземни улични мрежи,пътни възли и кръстовища,пешеходни надлези и подлези, 1000.00 лв
улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.
Рибарски яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове 1000.00 лв
Язовири до 30 мил.куб.м. или с височина на язовирната стена до 50 м 800.00 лв
Хидромелиоративни съоръжения, вкл.напоителни и отводнителни канали 800.00 лв
Електропроводи до 10 KV и трансформатори до 400 KVA 1000.00 лв
Кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали и съоръженията към тях в урбанизираните територии вкл.съобщителни /базови/станции 800,00 лв
Второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречествателни станции 800.00 лв
Второстепенни канализационни клонове/улични/ в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения 800.00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за спецализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500,00 лв
Сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени на самостоятелни УПИ с капацитет над 100 паркоместа 800.00 лв
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване 800,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители 1 500,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръженията и складовете към тях 1000.00 лв
Паркове и сгради с площ над 1 ха, вкл. атракц.паркове,паркове за отдих,зоо и ботанически гради, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове 500,00 лв
Реконструкции,преустройства, основни ремонти и смяна на предназначениета на строежите от трета категория 500,00 лв
3.Строежи от четвърта категория
Частни пътища-отворени и неотворени за общ.ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др 300,00 лв
Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях/мостове,водостоци,подп.стени,подземни улични мрежи,кръстовища,улични съор. за осветление,сигнализация идр 500,00 лв
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване 1000.00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужванес РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 1000.00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за спецализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500.00 лв
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места, съоръженията и складовете към тях 800.00 лв
Паркове,градини и озеленени площи до 1 ха, атр.паркове,паркове за отдих, зоо и ботанически градини, аквапаркове,защ.съоръжения, гробищни паркове,сгради за паркинг-гаражи, гаражи за открити паркинги, разп. в УПИ с кап. От 50 до 100 паркоместа 300,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа да четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. 300.00 лв
4.Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 150,00 лв
Смесени сгради с неско застрояване исградните отклонения на инженерната мрежа към тях 350,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за паркиране 500.00 лв
Сгради за паркинг гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа. 150,00 лв
Производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 250,00 лв
Строежи от допълващо застрояване 75,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 150,00 лв

Трета точка от дневния ред
Докладна записка с вх.№ 53/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Безвисмездно предоставяне на помещение, собственост на Община Созопол на юридическо лице с нестопанска цел

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 60
Общински съвет – Созопол, отменя Решение №575/30.11.2005г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 61
Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС прехвърля безвъзмездно право на собственост на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, регистрирано по ф.д.№ 3218/1999г. на БОС, върху следния недвижим имот частна общинска собственост – помещението, с площ от 85 кв.м. със самостоятелен вход във сграда, представляваща секция 2, бл.12, ул.Стара планина, находяща се в УПИ ІІ, кв.71 по план на гр.Созопол. Безвъзмездното прехвърляне да се извърши след представяне на изискуемите по Закон документи за легитимна регистрация на сдружението.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 62
Предоставянето на помещението да се извърши при следните условия:
а/ имота да се ползва само по предназначение: като клуб на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, Созопол;
б/имота да не се преотдава или отдава под наем на трети лица;
в/имота да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му ;


Докладна записка с вх.№ 652/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-64, кв.9 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 63
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-64, кв.9, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 206/31.10.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 861 /осемстотин шестдесет и един лв. /без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 653/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384 , кв.42по плана на с. Росен, Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 64
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-384, кв.42, по плана на с.Росен, Община Созопол .
2.Одобрява експертна оценка № 240/28.11.07г на независим лицензиран оценител в размер на 372 /триста седемдесет и два лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 42/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 65
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 126/сто двадесет и шест/лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 9/699 кв.м.ид.ч., участващаив новообразуван имот №136.002, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Александър Савов Кундурджиев и Юлия Петрова Кундуржиева да заплатят разликата от 9 /девет/ кв.м.ид.части на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №136.002 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.


Докладна записка с вх.№ 41/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 66
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв. или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти от 20/750 кв.м.ид.ч., участваща в новообразуван имот №135.119, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Атанас Вълканов Ангелов и Добра Михайлова Вълканова да заплатят разликата от 20 /двадесет/ кв.м.ид.части на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №135.119 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 40/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 67
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащият - кметство с.Крушевец /община Созопол/ на стойност 42 /четиридесет и два лв./ лв. или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 3/672 кв.м.ид.ч., участваща в новообразуван имот №134.140, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Иванка Тенева Желева и Жельо Стефанов Желев да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 3 /три/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №134.140 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане

Докладна записка с вх.№ 39/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 68
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 169/сто шестдесет и девет лв./, или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти общо от 12/772 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134.136, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Велислав Страшимиров Дяков и Недялка Василева Дякова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 12 /дванадест/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №134.136 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане

Докладна записка с вх.№ 38/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 69
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащият - кметство с.Крушевец /община Созопол/ на стойност 56 /петдесет и шест лв./ лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 4/715 кв.м.ид.ч. на стойност 56 /петдесет и шест лв./ лв., участваща в новообразуван имот №134.425, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Любомир Хипократов Шарапчиев и Евламбия Пантелеева Шарапчиева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 4 /четири/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №134.425 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№ 37/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 70
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол и “неидентифициран собственик” на стойност 338/триста тридесет и осем лев/лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв., с квоти общо от 24/719 кв.м.ид.ч. участващи в новообразуван имот №134.123, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Атанас Венелинов Главчев да заплати в полза на Община Созопол разликата от 7 /седем/ кв.м.ид.части, а за останалите 17 /седемнадесет/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.123 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане

Докладна записка с вх.№ 36/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 71
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв., или при цена на 1/един/ дка – 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти от 20/790 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.093, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Димитър Тодоров Кутев и Анка Иванова Кутева да заплатят разликата от 20 /двадесет/ кв.м.ид.части на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв. на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.093 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.


Докладна записка с вх.№ 35/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - кметство с.Крушевец /община Созопол/ и “неидентифициран собственик” на стойност 3 541/три хиляди петстотин четирдесет и един лев/лв., или при цена на 1 /един/ дка – 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти общо от 253/753 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.018, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Маринов Атанасов да заплати в полза на Община Созопол разликата от 105 /сто и пет/ кв.м.ид.части, а за останалите 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.018 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


Докладна записка с вх.№ 33/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик на новообразуван имот №134.382 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, одобрен със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 73
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв.м. ид.част по 14,079лв. на кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в новообразуван поземлен имот №134.382, зона по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
2. Общински Съвет – Созопол приема за сведение експертна оценка от 04.06.2007г. на независим лицензиран оценител.


Докладна записка с вх.№ 34/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 74
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - кметство с.Крушевец /община Созопол/ и “неидентифициран собственик” на стойност 2 591 /две хиляди петстотин деветдесет и един лв./ лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв., с квоти общо от 184/705 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.017, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Киреза Димов Стамболиев и Радка Димитрова Стамболиева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м.ид.части, а за останалите 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.017 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане

Докладна записка с вх.№ 47/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 75
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 710/седемстотин и десет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 35/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №180, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Елена Стойкова Димитрова и Валентин Борисов Димитров да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 35 /тридесет и пет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №180 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№ 46/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 76
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 1 359/хиляда триста петдесет и девет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/ лв. с квоти общо от 67/567 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №124, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Иванка Георгиева Хардт да заплати в полза на Община Созопол разликата от 67 /шестдесет и седем/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №124 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане

.Докладна записка с вх.№ 45/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 77
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 1 115/хиляда сто и петнадесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 55/597 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №114, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Николина Борисова Сулева да заплати в полза на Община Созопол разликата от 55/петдесет и пет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №114 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане


Докладна записка с вх.№ 44/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 78
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 182/сто осемдесет и два лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 9/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №37, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Илчо Василев Тодоров и Надя Костова Тодорова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 9 /девет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №37 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


Докладна записка с вх.№ 43/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 79
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 3 580 /три хиляди петстотин и осемдесет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 000 /двадесет хиляди лева/ лв. с квоти общо от 179/679 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №102, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Кольо Киров Желев и Керанка Костадинова Желева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 179 /сто седемдесет и девет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №102 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


Четвърта точка от дневния ред
Докладна записка с вх.№ 56/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 80
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1387,50 кв.м. в полза на Данка Ангелова Веселинова ЕГН 7005290939, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІобщ, в кв.18 съгласно АОС №916/16.03.2007г., целият с площ от 925 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ V-“За озел”, север – УПИ V-“За озел”, юг-УПИ VІІобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 97/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2123/две хиляди сто двадесет и три лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 58/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 81
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1020 кв.м. в полза на Недялка Тодорова Милева ЕГН 6701170918, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ ІІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №917/16.03.2007г., целият с площ от 680 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –край на регулация, север – УПИ ІІобщ, юг-УПИ ІVобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 95/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1561/хиляда петстотин шестдесет и един лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 59/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 82
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=795 кв.м. в полза на Христо Огнянов Христов ЕГН 7211100763, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №913/16.03.2007г., целият с площ от 530 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ V”За озел”, север – УПИ VІобщ, юг- УПИ V”За озел”.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 98/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1216/хиляда двеста и шестнадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 60/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 83
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=712,5 кв.м. в полза на Айтен Али Аптула ЕГН 6708010932, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ Хобщ, в кв.36 съгласно АОС №645/07.03.2005г., целият с площ от 475 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ ІХобщ, север – УПИV-330 , юг-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 115/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1090/хиляда и деветдесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


.Докладна записка с вх.№ 61/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 84
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=562,50 кв.м. в полза на Адиле Адемова Мехмедова, ЕГН 7503250534, от с.Крушевец върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ І общ, в кв.8 съгласно АОС №897/02.03.2007г., целият с площ от 375 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ ІІ, югоизток –УПИ ХІІ, югозапад – улица, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 116/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 984/деветстотин осемдесет и четири лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
Докладна записка с вх.№ 62/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 85
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=525 кв.м. в полза на Петя Иванова Дишкова, ЕГН 7605010599, от с.Крушевец върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ Vобщ, в кв.10 съгласно АОС №896/02.03.2007г., целият с площ от 350 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север –улица, изток –улица, юг – УПИ VІ-60, запад-УПИ ІVобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 117/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 919/деветстотин и деветнадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 29/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 86
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1140 кв.м. в полза на Тоня Янкова Статева, ЕГН 8208120576, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ V, в кв.41 съгласно АОС №864/21.12.2006г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ ІV, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 88/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 497/две хиляди четиристотин деветдесет и седем лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 30/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 87
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1102,50 кв.м. в полза на Христо Желязков Христов, ЕГН 8009030443, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ І, в кв.42 съгласно АОС №860/14.12.2006г., целият с площ от 735 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ ІІІ, югоизток –край на регулацията, югозапад – пътека, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 92/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 414/две хиляди четиристотин и четиринадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 32/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 88
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1140 кв.м. в полза на Руска Атанасова Трифонова, ЕГН 5602030710, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІ, в кв.41 съгласно АОС №869/25.01.2007г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ V, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 89/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 497/две хиляди четиристотин деветдесет и седем лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 02/03.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на проект за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска; и Одобряване по реда на чл.66 във връзка с чл.33 от закона за собствеността продажба от Община Созопол на прилежаща площ към изградена сграда,, попадаща върху имот №000554, собственост на Община Созопол по плана на местността “Куку баир”, землище гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 89
На основание чл.131 ал.2 т.1 и т.4 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 90
На основание чл.35 ал.3 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и разпоредбата на чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, и чл.48,ал.1,т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши продажба на 2 дка/два декара/, прилежаща площ към изградена сграда, попадаща в имот №000554 в местността “Куку баир”, землище гр.Созопол .
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 91
Одобрява експертна оценка № 245/17.12.2007г. на независим лицензиран оценител /за цена от 7,875 евро за 1кв.м./, по която да се изкупи общинската част от имота.
В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменението му.
Договорът за продажба да се сключи след влизане в сила на Подробния устройствен план /ПУП/.


Пета точка от дневния ред
Докладна записка с вх.№ 25/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 92
Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Тодор Любомиров Георгиев от гр. Созопол,
ЕГН 8012140507, инвалид първа група страдащ от слепота, анемия, трискупидално клапно протезиране и белодробен инфаркт в дясно за закупени лекарства в размер на 386 /триста осемдесет и шест/ лв и 37 ст.; Отпуска еднократна помощ за оперативно лечение на бял дроб, в размер на 3000лв..Средствата да бъдат изплатени, след представяне на разходно – оправдателен документ.
- Георги Стоянов Фъртунов от с. Вършило, Община Созопол – фронтовак от войната за закупени лекарства в размер на 53 /петдесет и три / лева и 60 ст.
- Денка Станкова Иванова от с. Зидарово, Община Созопол за направена стоматологична операция на сина и Кольо Иванов Михайлов в размер на 220 /двеста и двадесет /лв.
- Златка Стоянова Магриотова от с. Росен, Община Созопол, ЕГН: 3710020915, за закупени лекарства в размер на 118 /сто и осемнадесет/ лева и 39 ст.


Шеста точка от дневния ред
Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ацминистративна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 93
Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Реконструкция на общински път IV 90804 Росен – Равна гора” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2,1. Регионална и местна пътна инфраструктура, Бюджетна линия: BG 161 РО001/2.1. – 02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...