:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 21.07.2008 г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 21.07.2008 г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 271

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№521/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№522/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№523/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
4. Докладна записка с вх.№527/25.06.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ «СКАТ» да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
5. Докладна записка с вх.№510/16.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане разхода на гориво при доставка на храна на патронираните лица от ДСП – гр.Созопол до с.Равадиново
6. Докладна записка с вх.№530/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
7. Докладна записка с вх.№532/30.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните данъци и такси и Тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгласно чл.6, ал.д и ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
8. Докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
9. Докладна записка с вх.№503/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4 землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас.
10. Докладна записка с вх.№502/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№501/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№531/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № ІІ-60/06.04.2006г на БОС по адм.д. № 1226/2006г. и решение № 9904/12.10.2006г. на ВАС по адм.д. № 5872/2006г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти на м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
13. Докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
14. Докладна записка с вх.№542/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.,от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, включена в новообразувания УПИ- VІ-564,565,566,567 ,в кв.43 по плана на гр.Созопол съгласно приетия с протокол № 9І14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/ за частна общинска собственост ; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 3.Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/;
15. Докладна записка с вх.№544/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №139, по плана на местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№545/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-192, кв.39 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№546/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-106, кв.4 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№547/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XV-306, кв.31 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№548/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XX-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№549/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на анекс за продължаване срок за сключен договор за наем на недвижим имот – частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№554/07.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №-137, по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх.№558/09.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от имот, публична Общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
23. Докладна записка с вх.№498/11.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изключване на земи и гори от Общински горски фонд при промяна предназначението им за изграждане на “Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали”.
24. Докладна записка с вх.№536/02.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе, местност «Аркутино», землище гр.Созопол, обл.Бургаска за обект: «Изграждане на външно ел. захранване 20кV на вилно селище “Лилиите” през поземлени имоти – ОГФ, собственост на Община Созопол”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
25. Докладна записка с вх.№466/29.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ
VI. Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария.
VII. Докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№521/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 272

На основание чл.21 , ал.2 от ЗМСМА изменя чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол като в края на изречението думите “до изготвяне на проекта за бюджет на Община Созопол” се заличават.

Докладна записка с вх.№522/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 273

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, а именно :
В раздел седми “ Административно-наказателни разпоредби”:
- в чл.29а, ал.2 определената такса “преместване” от 36.00лв. се променя на 50.00 /Петдесет/ лева.
- в чл.29 а , ал.3 таксата от 18.00лв. става 25.00 /Двадесет и пет/ лева.

Докладна записка с вх.№523/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 274

На основание чл.6, ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол,Общински съвет приема допълнения към Тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от Община Созопол както следва:
I.Тарифата за цени на услуги и права
Към т.VI. се създава нова т.3. със следното съдържание :
“Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа:”
3.1. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на леки автомобили и ванове :
- за 1 час – 2,00 лв;
- за денонощие – 6,00 лв.
3.2. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на лекотоварни автомобили и автобуси :
- за 1 час – 4,00 лв;
- за денонощие – 12,00 лв.
Към т.VI. се създава нова т.4. със следното съдържание:
“Разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол:”
– 32лв. на място на месец, без включен ДДС

Докладна записка с вх.№527/25.06.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ «СКАТ» да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 275

Общински съвет – Созопол на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол, до края на календарната 2008г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№510/16.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане разхода на гориво при доставка на храна на патронираните лица от ДСП – гр.Созопол до с.Равадиново.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 276

Извършените разходи на гориво от автомобила към ДСП – Созопол при доставка на храна по маршрут – от гр.Созопол до с.Равадиново и обратно да е за сметка на Община Созопол.

Докладна записка е с вх.№530/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 277

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2008г. в частта за местни дейности със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение със 171 000лв.
- Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение със 171 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 315 000лв. 70 000лв. 385 000лв.
в т.ч.
изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня към физкултурен салон
с.Равна гора. 0 70 000лв. 70 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 096 150лв. 101 000лв. 2 197 150лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – скенер за
деловодство “Фронт-офис” Созопол 0 1 000лв. 1 000лв.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда /Приложение№1/ 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
1.1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 598 000лв.
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение със 100 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 851 113лв. 100 000лв. 951 113лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – водоснабдяване
с.Вършило/Приложение №1/ 60 000лв. 100 000лв. 160 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 628 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
1.1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 245 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 245 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 258 370лв. 150 000лв. 1 408 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 200 740лв. 150 000лв. 1 350 740лв.
§ 51-00 – основен ремонт 520 000лв. 95 000лв. 615 000лв.
в т.ч.
ремонт път ІV 98012 с.Извор 100 000лв. 95 000лв. 195 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 278

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности със 17 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение със 17 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 348 000лв. 17 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 65 000лв. 17 000лв. 82 000лв
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 279

3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. за местни дейности със 165 000лв. по функции дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 115 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 18 000лв. 46 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 17 000лв. 47 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – шадраван 20 000лв. 17 000лв. 37 000лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 80 000лв. 80 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на парк в квартал №7, УПИ-1 по плана
на с.Черноморец/Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.
3.2.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 50 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 50 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 280

4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Равадиново
4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 60 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 60 000лв. 60 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново /Приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.

4.2.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 60 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
Кметство с.Атия
4.3.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
ремонт общ.сграда с.Атия 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 7 500лв. 7 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане за кметство с.Атия 0 7 500лв. 7 500лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 281

5. Въз основа на приетите решения по т.1.1.1.; т.1.1.2.; т.2.; т.3.1.; т.4.1.; т.4.3. и заповеди №Z-695 от 26.05.2008г., №Z-854 от 19.06.2008г. и №Z-902 от 26.06.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложени/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 232 531лв. 134 148лв. 7 366 679лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 2 000лв. 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 6 329 680лв. 158 000лв. 6 171 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 270 751лв. 290 148лв. 560 899лв.

Докладна записка с вх.№532/30.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните данъци и такси и Тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгласно чл.6, ал.1, т.д и ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 282

На основание чл.6 ал.1,т.д и ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол, Общински съвет приема промени и допълнения към Тарифата за местните такси по ЗМДТ и Тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от община Созопол, съгл. Приложение №1.
Приложение №1
І.ПО ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЪБИРАНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛНАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА БИЛО ДА СТАНЕ
VІ.Други услуги
5./нова/ Реклама и публикация в общински вестник "Созопол"
-вътрешна страница, едноцветно 0,00 лв 1.00лв/кв.см.
-първа страница, 0,00 лв 2.00 лв/кв.см.
- цветна страница 0,00 лв 1.50 лв/кв.см.
VI.Такси за технически услуги
1.За издаване на скица за недвижим имот - гр.Созопол,с.Черноморец,с.Равадиново 10.00 лв 10,00 лв
2.За издаване на скица за недвижим имот - осталите села на общината 5.00 лв 10,00 лв
3.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване -гр.Созопол, с.Черноморец,с.Равадиново 15.00 лв 15,00 лв
4.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-останалите села на общината 7.00 лв 15,00 лв
5.За издаване на експресни скици в рамките на 8 ч работен ден за :
-съда 70.00 лв 100,00 лв
-проектиране 50.00 лв 80,00 лв
6.За презаверяване на скици, от издаването на които за изтекли 6 месеца 10.00 лв 15,00 лв
7.За определяне на строителна линия и ниво на строеж
-за сгради - на кв.м. застроена площ 0.20 лв 0,50 лв
-за огради - на линеен метър 0.30 лв 0,70 лв
-за линейни обекти до 1000 м - на линеен метър 0.15 лв 0,25 лв
-за линейни обекти от 1000 до 5000 м - на линеен метър 0.10 лв 0,15 лв
-за линейни обекти над 5000 м - на линеен метър 0.05 лв 0,10 лв
8.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - за УПИ 10.00 лв 30,00 лв
9.За заверяване на преписи от документи и факти и копия планове и документация към тях 5.00 лв 15,00 лв
10.За издаване на резрешения за монтаж/поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги - павилиони, кабини, маркизи и др. 50.00 лв 100,00 лв
11.За издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др. 20.00 лв 50,00 лв
12.За издаване на разрешение за строеж, основен ,ремонт,преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
-за ограда ажурна 20,00 лв 50,00 лв
-за ограда масивна 100.00 лв 150,00 лв
-за жилищни сгради до 3 етажа 100.00 лв 700,00 лв
-за жилищни сгради над 3 етажа - на етаж 40.00 лв 300,00 лв
-за нежилищни сгради 200.00 лв 1 400,00 лв
-за селскостопански сгради и стопански сгради 10.00 лв 50,00 лв
- инженерна инфраструктура
1)до 20 л.м. 40.00 лв 280,00 лв
2)от 20 л.м. до 100 л.м. 80.00 лв 560,00 лв
3)от 100 л.м. до 500 л.м. 150.00 лв 1 050,00 лв
4)от 500 л.м. до 1000 л.м. 200.00 лв 1 400,00 лв
5)над 1000 л.м. 300.00 лв 2 100,00 лв
13.Актове за узаконяване Таксите по т.12 в троен размер Таксите по т.12 в двоен размер
II.По тарифата за цени на услуги и права БИЛО ДА СТАНЕ
VII.Технически услуги
А.ТСУ, кадастър, регулация
Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подробните градоустройствени планове
-за търговски и делови сгради, хотели,битови услуги 100,00 лв 300,00 лв
-за производствени обекти и складови бази 100,00 лв 300,00 лв
-за обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение
а/паркинги, гаражи,автогари, сервизи и др. 100,00 лв 300,00 лв
б/бензиностанции и крайпътни обекти 200,00 лв 900,00 лв
-за процедиране на частични изменения на ПУП по инициатива на физически и юридически лица 200,00 лв 700,00 лв
-за позиции за рекламни, информационни и монументално-документални елементи 50,00 лв 150,00 лв
Становище на ОбЕС по ПУП
-до 3 парцела 50,00 лв 200,00 лв
-над 3 парцела 70,00 лв 350,00 лв
Б.Становище на ОбЕС на архитектурни и сградни инсталационни проекти
1.Проекти за жилищна сграда под 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП 1,00 лв/кв.м. РЗП
2.Проекти за жилищна сграда над 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП 1,20 лв/кв.м. РЗП
3.Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение 0,23 лв/кв.м.РЗП 1,80 лв/кв.м. РЗП
4.Линейни обекти инженерна инфраструктура 0,00 лв 2,00 лв/л.м.
Проекти за преустройства 60% от т.1,2,3 60% от т.1,2,3,4
Одобряване на проекти
1.Инвестиционни проекти 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. площ на обекта 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. площ на обекта
2.Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок 30% от т.1 30% от т.1
3.Проекти на инвест.проети на инж.инфраструктура и благоустройство 0.2% от ПС 0.2% от ПС
4.Съгласуване на изменения и преустройства на сградни инсталации/за всяка част/ 2,10 лв/лм 2,10 лв/лм
5.Съгласуване на трасетата за улични проводи 0,75 лв/лм 4,50 лв/лм
6.Инвестиционни проекти за преустройство 60% от т.1 60% от т.1
7.Одобряване на екзекутивни проекти 30% от т.1 до т.6 30% от т.1 до т.6
Такса екология обекти -сгради/ отменя се/
1.до 100 кв.м. РЗП 100,00 лв 0,00 лв
2.от 100до 500 кв.м. РЗП 300,00 лв 0,00 лв
3.от 500 до 1000 кв.м. РЗП 500,00 лв 0,00 лв
4.над 1000 кв.м. РЗП 2000.00 лв 0,00 лв
Такса екология за линейни обекти 0,00 лв
1.до 100 л.м. 100,00 лв 0,00 лв
2.от 100 до 500 л.м. 300,00 лв 0,00 лв
3.от 500 до 1000 л.м. 500.00 лв 0,00 лв
4.над 1000 л.м. 2000.00 лв 0,00 лв
Услуга "Ползване на общинска инфраструктура"/нова/
При издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ, лицето на което се издава разрешението заплаща цена на услуга " ползване на общинска инфраструктура" както следва:
1. за сгради 0,00 лв 2 лв/кв.м. РЗП
2.за линейни обекти 0,00 лв 2 лв/л.м.
3.Цената на услугата се заплаща еднократно преди издаване на разрешението за строеж
4. При извършване на преустройство и ремонт цената на услугата е в размер на 50% от таксите по т.1
Становище по искания за промяна предназначението на зем.земи за неземеделски нужди 20лв/дка 150,00 лв/дка
В.Документи за приемална комисия
Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени площи
1.За кабели - ел. и телефон 1,00лв/лм 3,00 лв/лм
2.За водопровод, канализация 2,00 лв/лм 6.00 лв/лм
-за водопровод 4,00 лв/лм 12,00 лв/лм
-за канализация 10,00 лв/лм 30,00 лв/лм
Разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа 300.00 лв 300,00 лв
Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване 30,00 лв 60,00 лв
Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания 50,00 лв 150,00 лв
Г.Трасиране и заснемане
1.Трасиране на елементи на стр.конструкции 5,00 лв на точка 15,00 лв на точка
2.Прехвърляне ниво по етажите 5,00 лв на етаж 15,00 лв на етаж
3.Проверка вертикалност на короните 5,00 лв на колона 15,00 лв на колона
4.Заснемане вертикалност на калканите 50,00 лв 150,00 лв.
5.Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи 0,60 лв/кв.м. 1,80 лв/кв.м.
6.Проверка на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти 50,00 лв 150,00 лв
7.Повторно трасиране на граници на имоти и огради 1,80 лв/лм 5,40 лв/лм
8.Проверка на линия на нива на сгради и съоръжения 60,00 лв 180,00 лв
9.Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура 30,00 лв 90,00 лв
Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар 100,00 лв 200,00 лв
Съгласуване на проекти за организация на движението
1. За постоянни 25,00 лв 50,00 лв
2.За временни 7,00 лв 30,00 лв
Цена за направление и извозване на земни маси
1.За промишлени и, неопасни отпадъци 6,00 лв/куб.м. 6,00 лв/куб.м.
2.За строителни отпадъци и скални материали 4,00лв/куб.м. 4,00лв/куб.м.
3.За мъртвица 4,00 лв/куб.м. 4,00 лв/куб.м.
Цена за доставка на земна маса
1.за хумус 100 лв/куб.м. 100 лв/куб.м.
2.за мъртвица 30 лв/куб.м. 30 лв/куб.м.
3.за строителни отпадъци 50 лв/куб.м. 50 лв/куб.м.
Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове 15 лв на ден 50 лв на ден
Удостоверения за ползване на обекти
1.Строежи четвърта категория
-частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръжения към тях 150,00 лв 600,00 лв
-жилищни сгради със средно застрояване, в тч сградни отклонения 300,00 лв 1 200,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. Или с капацитет от 100 до 200 места в т ч сградни отклонения 1250.00 лв 5 000,00 лв
-производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т ч сградни отклонения 1000.00 лв 4 000,00 лв
-реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от четвърта категория 150,00 лв 600,00 лв
--вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им 75,00 лв 300,00 лв
2.Строежи пета категорията
- жилищни и вилни сгради -ниско застрояване, в т ч сградни отклонения 150,00 лв 600,00 лв
-смесени сгради с ниско застрояване в т ч сградни отклонения 225,00 лв 900,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за посетители:
до 50 кв.м. 3,00 лв/кв.м. 12,00 лв/кв.м.
от 51 до 100 кв.м. 225,00 лв 900,00 лв
от 101 до 200 кв.м. 300.00 лв 1 200,00 лв
от 201 до 500 кв.м. 450.00 лв 1 800,00 лв
от 501 до 1000 кв.м. 750,00 лв 3 000,00 лв
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в тч сградни отклонения 700,00 лв 2 800,00 лв
Строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория 120,00 лв 480,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 75,00 лв 300,00 лв
Заверка на технически паспорт 15,00 лв 0,00 лв
Оценка съответствие на инвестиционни проекти от ЕСУТ
2.Строежи от трета категория
Общински пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци,подпорни стени,тунели,кръстовища,пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др 1000.00 лв 3 000,00 лв
Улици от второстепенна улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях,вкл.мостове,водостоци, подп.стени,тунели, подземни улични мрежи,пътни възли и кръстовища,пешеходни надлези и подлези, 1000.00 лв 3 000,00 лв
улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.
Рибарски яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове 1000.00 лв 3 000,00 лв
Язовири до 30 мил.куб.м. или с височина на язовирната стена до 50 м 800.00 лв 2 400,00 лв
Хидромелиоративни съоръжения, вкл.напоителни и отводнителни канали 800.00 лв 2 400,00 лв
Електропроводи до 10 KV и трансформатори до 400 KVA 1000.00 лв 3 000,00 лв
Кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали и съоръженията към тях в урбанизираните територии вкл.съобщителни /базови/станции 800,00 лв 2 400,00 лв
Второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции 800.00 лв 2 400,00 лв
Второстепенни канализационни клонове/улични/ в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения 800.00 лв 2 400,00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500,00 лв 1 500,00 лв
Сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени на самостоятелни УПИ с капацитет над 100 паркоместа 800.00 лв 2 400,00 лв
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване 800,00 лв 2 400,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители 1 500,00 лв 4 500,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръженията и складовете към тях 1000.00 лв 3 000,00 лв
Паркове и сгради с площ над 1 ха, вкл. атракц.паркове,паркове за отдих,зоо и ботанически гради, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове 500,00 лв 1 500,00 лв
Реконструкции,преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от трета категория 500,00 лв 1 500,00 лв
3.Строежи от четвърта категория
Частни пътища-отворени и неотворени за общ.ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др 300,00 лв 1 200,00 лв
Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях/мостове,водостоци,подп.стени,подземни улични мрежи,кръстовища,улични съор. за осветление,сигнализация идр 500,00 лв 2 000,00 лв
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване 1000.00 лв 4 000,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 1000.00 лв 4 000,00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500.00 лв 2 000,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места, съоръженията и складовете към тях 800.00 лв 3 200,00 лв
Паркове,градини и озеленени площи до 1 ха, атр.паркове,паркове за отдих, зоо и ботанически градини, аквапаркове,защ.съоръжения, гробищни паркове,сгради за паркинг-гаражи, гаражи за открити паркинги, разп. в УПИ с кап. От 50 до 100 паркоместа 300,00 лв 1 200,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа да четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. 300.00 лв 1 200,00 лв
4.Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 150,00 лв 900,00 лв
Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 350,00 лв 2 100,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за паркиране 500.00 лв 3 000,00 лв
Сгради за паркинг гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа. 150,00 лв 750,00 лв
Производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 250,00 лв 1 000,00 лв
Строежи от допълващо застрояване 75,00 лв 300,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 150,00 лв 1 050,00 лв


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 283

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх.№502/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 284

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 6 001/ шест хиляди и един/лв. или при цена на 1 /един/ дка — 10 002 /десет хиляди и два лева/, с квоти общо от 600/2742 кв.м.ид.ч., от имот №91 м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 с Закона за собствеността, одобрява лицето Минчо Трендафилов Петков да заплати в полза на Община Созопол част от имот №91 с площ от 600 /шестотин кв.м.ид.части от поземленият имот по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№501/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 285

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 4 001/ шест хиляди и един/лв. или при цена на 1 /един/ дка — 10 002 /десет хиляди и два лева/, с квоти общо от 400/1073 кв.м.ид.ч., от имот №95 м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 с Закона за собствеността, одобрява лицето Балю Стоянов Балев да заплати в полза на Община Созопол част от имот №95 с площ от 400 /четиристотин кв.м.ид.части от поземленият имот по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№531/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № ІІ-60/06.04.2006г на БОС по адм.д. № 1226/2006г. и решение № 9904/12.10.2006г. на ВАС по адм.д. № 5872/2006г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти на м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 286

1. Общински съвет Созопол на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с § 31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна оценка на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 31 799 /тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева / лв., или при цена на 1 / един / дка – 74 998 / седемдесет и четири хиляди деветстотин и осем лева / лв. с квота от 424/472 кв.м.ид.ч. на стойност 31 799 / тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева / лв., участваща в новообразуван имот № 34, м. “Митков мост”,землище с.Черноморец, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол , на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал1, т.2 от Закона за Общинската собственост и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Мария Станкова Желязкова да придобие право на собственост върху новообразуван поземлен имот №34 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 472 /четиристотин седемдесет и два/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 287

Общински съвет Созопол Не приема Решението предложено с докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.

Докладна записка с вх.№542/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.,от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, включена в новообразувания УПИ- VІ-564,565,566,567 ,в кв.43 по плана на гр.Созопол съгласно приетия с протокол № 9І14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/ за частна общинска собственост ; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 3.Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 288

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 392/триста дветдсет и два/кв.м., представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, съгласно приетия с протокол № 9 от 14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; за частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 289

ІІ.На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г, Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. „ИНИ”ЕАД, регистрирано по фирмено дело № 6968/1996г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра на търговските дружества с парт.№ 31904, т.363, стр.192, със седалище и адрес на управление - гр.София, ул.”Ивайло” № 16, БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор Иван Николов Илиев, ЕГН 4803156328, лк № 601605497/16.01.2008г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес - гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5, наричан накратко Купувач, от друга страна
и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 59/06.03.2008г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от Кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.43 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 392/триста дветдсет и два/кв.м., представляващо бивша част от УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, включено в новообразувания УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 , приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271, за цена от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от от 209 558 лева /двеста и девет хиляди петстотин петдесет и осем лв./, представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 4 819.83(четири хиляди осемстотин и деветнадесет лв. и осемдесет и три ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 4 191.16(четири хиляди сто деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 43 713.80 /четирдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет ст./, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на плана за регулация, приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол и след обявяването имота за частна общинска собственост.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

Предварителен продавач:……… Предварителен купувач:.........


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 290

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да сключи окончателен договор за продажба.

Докладна записка с вх.№544/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №139, по плана на местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 291

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 354/триста петдесет и четири/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №139 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 75/11.04.08г на независим лицензиран оценител в размер на 5089 /пет хиляди и осемдесет и девет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№545/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-192, кв.39 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 292

1. Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 74 / седемдесет и четири / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ II-192, кв.39, по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 107/16.05.08 г на независим лицензиран оценител в размер на 2532 / две хиляди петстотин тридесет и два / лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007 г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№546/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-106, кв.4 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 293

1.Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 17 /седемнадесет / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ IV-106, кв.4, по плана на с. Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 76 / 11.04.08 г на независим лицензиран оценител в размер на 582/петстотин осемдесет и два / лв., без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№547/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XV-306, кв.31 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 294

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 125/сто двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХV-306, кв.31, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 120/23.06.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1069 /хиляда и шестдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№548/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XX-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 295

1.Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 30 / тридесет / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХ – 207, кв.29 , по плана на с. Извор, Община Созопол.
2.Одобрява експертна оценка № 119/23.06.08 на независим лицензиран оценител в размер на 513 / петстотин и тринадесет / лв. без ДДС / съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007 г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№549/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на анекс за продължаване срок за сключен договор за наем на недвижим имот – частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 296

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за наем № 93/ 15.03.05г., между Община Созопол и Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот- едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 139/сто тридесет и девет/кв.м., имот с № 53 по не одобрен кадастрален план на с.Атия, ползващ се от населението на с.Атия за “Клуб на пенсионера”, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена 100/сто/лева, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с наемодателите - Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова, собственици на наемния имот, с който срока на Договор за наем № 93/ 15.03.05г. да бъде продължен за срок от 3/три/години.

Докладна записка с вх.№554/07.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №-137, по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 297

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 173/сто седемдесет и три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №137 в местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 118/23.06.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2072,50 /две хиляди и седемдесет и два лв. и петдесет ст./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Докладна записка с вх.№558/09.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от имот, публична Общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 298

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по АОС № 993/14.05.2008 г. представляващ 400 / четиристотин / кв.м. от Поземлен имот с кад.№ 67800.16.79, целият с площ 53009 кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Соленки” за монтиране на телекомуникационно съоръжение.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 299
Упълномощава Кмета на Община Созопол да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила на Решение на Общински съвет и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило търга.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№498/11.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изключване на земи и гори от Общински горски фонд при промяна предназначението им за изграждане на “Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 300

На основание чл.14 а , ал.2 от Закона за горите допуска да се проведе процедура за изключване на земи и гори от общински горски фонд с площ 12,427дка, представляващи ПИ № 81178.48.24, землище с.Черноморец, община Созопол по предложения координатен регистър за изграждане на ” Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали ” .

Докладна записка с вх.№536/02.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе, местност «Аркутино», землище гр.Созопол, обл.Бургаска за обект: «Изграждане на външно ел. захранване 20кV на вилно селище “Лилиите” през поземлени имоти – ОГФ, собственост на Община Созопол”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 301

І. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 и чл.128, ал.2, изр.3 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: “Изграждане на външно ел.захранване 20кV за вилно селище “Лилиите”, в УПИ І-981, местност “Аркутино” землище гр.Созопол” и сервитути в имоти общинска собственост, както следва: сервитут с площ от 0.023/дка/ за имот №000899, целият с площ от 2.426/дка/; сервитут с площ от 0.504/дка/ за имот №000926, целият с площ от 7.179/дка/; сервитут с площ от 0.104/дка/ за имот №000901, целият с площ от 0.999/дка/; сервитут с площ от 0.380/дка за имот №000947, целият с площ от 3.084/дка/ и сервитут с площ 0.051/дка/ за имот №000981, целият с площ от 12.360/дка/.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№466/29.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 302

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Мара Станкова Христова от с.Габър – за извършена операция при която се е наложило пластика с платно в размер на 150/сто и петдесет/лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 303

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Надка Николова Дженезова от с.Зидарово – за извършена операция на долен крайник и необходимите консумативи за това в размер на – 471,60 /четиристотин седемдесет и един лв. и 60ст/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 304

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Велико Добрев Жеков от с.Атия – за празнуване на абитуриентски бал, в размер на 500/петстотин/лв. Сумата да бъде изплатена след представяне на документ за завършен 12 клас.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 305

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да подпише повторно безсрочно споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието, туризма, спорта и евроинтеграцията с Община “Йозефварош” – град Будапеща, Унгария.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 306

1. На основание чл.59, чл.21, ал.1, т.12 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да участва като партньор по проект, съвместно с Община Приморско и Община Царево в рамките на Приоритетна ос І “Добро управление”, Приоритет 1.4.”Администрацията – партньор на бизнеса” по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК)
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подпише споразумение за сътрудничество с Община Приморско и Община Царево, както и да подготви и подаде цялата необходима документация в процеса на подготовка и представяне на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...