:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.04.2004 Г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30. 04. 2004 г.

І. Приемане на “Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол”.

1. Докладна записка вх. №316/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№88
Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол:
88.1. В Глава трета, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, в Раздел първи, “Общи ръзпоредби”, чл.5:
- в т.1, в края на изречението се добавя: “от 14 часа до 16 часа и от 22 часа до 08 часа, а в почивните и в празничните дни от 14 часа до 16 часа, и от 21 часа до 09 часа;
-създава се т.4: “Пребиваването извън домовете на лица под 14 години без придружител след 21 часа до 06 часа за периода от 01 октомври до 31 март и след 22 часа до 06 часа за периода от 01 юни до 30 септември.”
88.2 В Глава трета раздел втори, в чл.6 се създава ал.2: “Длъжностните лица, родителите и настойниците се задължават да упражняват контрол и надзор върху малолетните и непълнолетните, които живеят при тях.”
- ал.2 става ал.3;
- ал.3 става ал.4
- в чл.12, се създава ал.3 и ал.4, които гласят:
- ал.3 – “Забранява се използването на тротоарите и уличните платна в случаите, описани в ал.1, за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност;
- ал.4 – “Забранява се рязането на дърва – ръчно или машинно – за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност.
88.3 В Глава трета, Раздел пети:
- чл.20, в края на изречението се поставя запетая и се добавя: “както и да отстраняват замърсяванията, причинени от тях”.
88.4 . В Раздел шести:
- чл.27 се прехвърля в РАЗДЕЛ ПЕТИ и става чл.25.
- останалата част от РАЗДЕЛ ШЕСТИ се отменя.
88.5 РАЗДЕЛ СЕДМИ става РАЗДЕЛ ШЕСТИ.
88.6 РАЗДЕЛ ОСМИ става РАЗДЕЛ СЕДМИ и в него
-в чл.32 се създават ал.2, ал.3 и ал.4 със следното съдържание:
- ал.2: ”За допуснати нарушения от отговорните лица за упражняване контрол и надзор над малолетни и непълнолетни и при недостатъчно и ефективно възпитание да се налага на същите глоба в размер от 20 лв. до 100 лв.;
- ал.3: ”За родител, настойник или длъжностно лице, упражняващо надзор върху живущи с него деца, проявил системно неупражняване контрол и нехайство при възпитанието им, да се налага глоба в размер от 100лв. до 500 лв.;
- ал.4: “За нарушителите на чл.7, ал.3, се налага глоба в размер:
- за първо нарушение – глоба от 1500 до 2000 лв.
- за второ нарушение – глоба от 2000 до 2500 лв.
- за трето нарушение – затваряне на обекта.
-в чл. 33
- В ал 1, думата “повторно” се заменя със “системно”
- създава се ал.2: “Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.”
88.7 В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ СЪЗДАВА §5: “Неразделна част от тази Наредба е Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.”

ІІ. Приемане на “Наредба за реда за провеждане за търговска и туристическа дейност на територията на община Созопол”.


2. Докладна записка вх. №315/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Изменения и допълнения в Наредбата за реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№89
Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол:
В ГЛАВА ТРЕТА:
- създава се чл.16 А, който гласи: “Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти при започване на търговската си дейност, поставят на видно за клиентите място информация за максималния капацитет на обекта и за условията за достъп на деца в тях, заедно с план-схема за аварийно напускане на обекта”.
- чл.25, ал.2 – “Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях, се извършва от: сутрин от 6,00 ч. до 10,00 ч. и след обяд от 16,00 ч. до 18,30 ч., при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите”.

ІІІ. Доклади на постоянно действащите комисии.

3. Докладна записка вх. №317/20.04.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Одобряване на Проект “Външен гравитачен водопровод от водохващането в местността “Трите извора” до съществуващ напорен водоем” – с.Вършило.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№90
90.1. Одобрява Проект “Външен гравитачен водопровод от водохващането в местността “Трите извора” до съществуващ напорен водоем” – с.Вършило, за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда кък МОСВ;
90.2. Одобрява проект “Водоснабдяване на селата Вършило и Индже войвода, Община Созопол по програма “Сапард”
90.3. Избира Комисия от трима общински съветници за контрол изпълнението на проекта в състав:
- Петър Георгиев;
- Милко Димов;
- Добри Добрев.
90.4. Задължава Кмета на Община Созопол в седемдневен срок да подготви и предостави в Общински съвет всички необходими документи, касаещи кандидатстването пред ПУДООС за отпускането на безвъзмездната помощ.

4. Докладна записка вх. №309/20.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2004 год. и определяне на размера им.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№91
Общински съвет допълва списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи със специалист в Дирекция “УТКСЕУС”, който има право на транспортни разноски.

5. Докладна записка вх. №283/16.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№92
92.І. Общински съвет Созопол дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ на:
92.І.1. Анна Николова Ганева – в размер на 300 /триста/ лева, от с. Зидарово ЕГН 8310260459, за извършване на офталмологична операция./попр. реш. №119/19.05.2004г./
92.І.2. Анастасия Дечева Вълкова, сумата от 258 /двеста петдосет и осем/ лева ЕГН 4402040513, гр. Созопол ул. “Димитър Ташев” 1, за закупуване на лекарства за лечение на рак на гърдата и диабет.
92.І.3. Стоян Костадинов Стоянов - сумата 117 /сто и седемнадесет/ лева от гр. Созопол ул. “Мусала” 95, за закупуване на лекарства след получаване на миокарден инфаркт.
92.І.4. Христо Георгиев Карамихалев – сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева, ЕГН 4308020444, ул.Лазурен бряг 12 , за закупуване на лекарства след прекаран исхемичен инсулт.
92.ІІ. Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

6. Докладна записка вх. №257/01.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи, Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ за операция на Ана Николова Ганева.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№93
Отпуска еднократна парична помощ на Ана Николова Ганева в размер на 600 лв.

7. Докладна записка №321/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ “За хотелски комплекс и ресторант” в кв. 85 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№94
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ”За хотелски комплекс и ресторант” в кв.85 по плана на грСозопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
8. Докладна записка №320/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-1020 в кв. 85 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№95
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-1020 в кв.85 по плана на грСозопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

9. Докладна записка №310/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№96
На основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти за гр.Созопол и землището, с.Черноморец и населените места на територията на Община Созопол.

10. Докладна записка вх. №301/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно Сключване на предварителен договор на основание чл.17.ал.5 от ЗУТ.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№97
На основание чл.17.ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.34.ал 1, чл.35.ал.2 и ал.5 от ЗОС и чл.30.ал.1.т.1 и т.2, чл.35, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет одобрява предложеният предварителен договор за замяна и продажба на 1/3 идеална част от неуригулиран общински поземлен имот, пл. №1707, кв.144 по плана на гр. Созопол”.

11. Докладна записка вх. №314/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№98
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прие следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1. В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, Раздел II, чл.35, ал.4 се изменя така: ”Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по реда на чл.36 от Закона за собствеността, в които общината притежава до една трета идеална част от имота, а в старата част на гр.Созопол до 100 кв.м.се извършва от кмета на общината въз основа на решение на Общинския съвет”.

12. Докладна записка вх. №295/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно Одобряване на проект за изменение плана за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на гр.Созопол.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№99
Одобрява изменението на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на град Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 година.
В тях се образуват нови урегулирани поземлени имоти и същите се отреждат за жилищни нужди, за обществено жилищно строителство и за озеленяване. В новообразуваните поземлени имоти, отредени за жилищни нужди и за обществено жилищно строителство в част от тях се ситуират нови едноетажни застроителни обеми.
Изменението да се проведе по червените линии и щрихи и по нанесените корекции в зелен и лилав цвят на приложения проект за ПУП и ПРЗ.

13. Докладна записка №294/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлени имоти ІІІ-611, ХІ-607 и VІ-676 в кв. 4 по плана на с. Черноморец.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№100
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулирани поземлени имоти ІІІ-611,ХІ-607 и VІ-676 в кв.4 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед № 621/1981 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитираните имоти да се определи от лицензиран оценител.

14. Докладна записка №293/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлени имоти V-25 в кв. 2 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№101
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-25 в кв.2 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

15. Докладна записка №292/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ в кв.39 по плана на с. Черноморец.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№102
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ в кв.39 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед № 621/1981 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

16. Докладна записка №291/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем чрез конкурс 24 /двадесет и четири/ търговски павилиона – частна общинска собственост, находящи се на ул. “Димитър Благоев”, с. Черноморец, община Созопол, за срок от 3 /три/ години.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№103

На основание чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.22 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Созопол решава да бъдат отдадени под наем чрез конкурс 24 /двадесет и четири/ търговски павилиона-частна общинска собственост, находящи се на ул.”Димитър Благоев”с.Черноморец, общ.Созопол, за срок до 30.09.04 г.

17. Докладна записка №290/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№104
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № 1680/1965 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

18. Докладна записка №289/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-186 в кв.17 по плана на с. Черноморец.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№105
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-186 в кв.17 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

19. Докладна записка №277/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти ІІ-266 и ХІІІ”За магазин и трафопост в кв.22 по плана на гр.Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№106
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ІІ-266 в кв.22 по плана на гр.Созопол.

20. Докладна записка №276/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти ХІІ-265 и ХІІІ”За магазин и трафопост в кв.22 по плана на гр.СозополОбщински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№107
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХІІ-265 в кв.22 по плана на гр.Созопол..

21. Докладна записка вх. №313/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Избор на нов член на Временната комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№108
108.1. На основание чл. 22, ал.1 и чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол освобождава Тихомир Янакиев от участието му във Временната комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация.
108.2. Избира за нов член на Временната комисия Николай Райков.

22. Докладна записка вх. №308/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на сгради публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№109
109.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, променя статута на недвижими имоти, актувани за Публична общинска собственост, представляващи полумасивна сграда със застроена площ от 264 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №34, с АОС №308/08.04.2002 г. и двуетажна сграда – Битов комбинат със застроена площ от 359 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №35 с АОС №181/31.03.2001 г., като обявява същите за частна общинска собственост.
109.2. Възлага на Кмета на Община Созопол незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за деактуването на имотите от публична общинска собственост и актуването им като частна общинска собственост.
109.3. За срок от 10 /десет/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, предоставя за безвъзмездно ползване на ДБТ “Зора” – Бургас, помещение /бивш “фронт-офис/ на втория етаж от двуетажна сграда – Битов комбинат, находящ се на ул. “Аполония” №35, АОС №181/31.03.2001 г.

23. Докладна записка вх. №307/20.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно сключване на договор между Община Созопол и Районна дирекция на вътрешните работи – Бургас за осъществяване охраната, опазване на обществения ред и борбата с престъпността на територията но Община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№110
ОбС – Созопол одобрява сключването на договор между Кмета на община Созопол и Директора на РДВР Бургас за назначаването на трима старши-полицаи сержанти нужни за охрана и опазване на обществания ред на територията на община Созопол, със срок на действие три /3/ години.

24. Докладна записка вх. №282/16.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно предложение за създаване на Общинска комисия по безопасността на движението.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№111
111.1. Общински съвет – Созопол създава Общинска комисия по безопасността на движението от 11 / единадесет / души

111.2. Съставът на Общинска комисия по безопасността на движението да бъде в следния вид :
І . Председател – Костадин Мархолев - Заместник Кмет на Община Созопол;
ІІ . Секретар – Петър Георгиев – дежурен при ОбСС;
Членове:
1 . Златко Николов – общински съветник;
2 . Димитринка Трифонова – общински съветник;
3 . подп . Динко Динев – представител от РПУ – Созопол;
4 . к-н Иво Гочев – Автоконтрольор от РПУ – Созопол;
5 . Валентин Андонов – Секретар на Община Созопол;
6 . Венцислав Делииванов – Управител на фирма ЕООД “ Созопол “;
7 . инж. Цоню Дянков – Старши експерт “Транспорт и Земеделие “ в Община Созопол;
8 . Ирена Петкова – Главен юристконсулт на Община Созопол;
9 . инж . Златан Атанасов – Началник отдел “ ТСУ “ в Община Созопол.
111.3. Общински съвет Созопол приема правилника за дейността на Общинската комисия по безопасността на движението – Созопол.

25. Докладна записка вх. № 266/07.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на Общински съвет по Наркотичните вещества /ОбСНВ/

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№112
112.1. Създава Общински съвет по Наркотичните вещества.
112.2. Определя представители в комисията, както следва:
1. Представители на Общината:
- Зам. кмет – в ролята на Председател на ОбСНВ;
- представител на общинска администрация – в ролята на Секретар на ОбСНВ.
2. Представител на Районен център по здравеопазване;
3. Представител на Районната хигиенно-епидемиологична инспекция;
4. Представител на отбраната;
5. Представител на МВР;
6. Представител на отдел “Закрила на детето” към Общинската служба за социално подпомагане;
7. Представител на Общинската служба за борба с противообществените прояви.

26. Докладна записка вх.№256/01.04.2004 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно избор на представител на община Созопол за член на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ /АБЧО/.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№113
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА, избира за представители на Община Созопол в АБЧО:
1. Кметът на община Созопол – делегат;
2. Председателят на Общински съвет – зам. делегат.

27. Докладна записка №303/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно предложение за създаване на акционелно дружество с “Черноморска лизингова компания” ЕООД.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№114
114.1. Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “Алепу вилидж” АД.
2. Седалище – гр. Созопол.
3. Адрес на управление – ул. “Гларус” №4.
4. Капитал, след като бъде направена оценка от Съда, разпределен на толкова броя акции с право на глас, от които съответният брой обикновенни акции, и съответният брой привилегировани акции, собствени и записани от Община Созопол.
5. При учредяването Община Созопол прави непарична вноска в капитала /апорт/ на следните недвижими земеделски имоти – частна общинска собственост, а именно:
- №000807 с площ 5,875 дка.
- №000802 с площ 3,794 дка.
- №000767 с площ 17,613 дка.
- №000830 с площ 3,93 дка.
всичките, находящи се в местността “Алепу”, по картата на възстановената собственост в землището на гр. Созопол. Непаричната вноска се извършва по реда на чл. 72-73 от Търговският закон, като независимо от оценката на вноската, Община Созопол следва да придобие 34 /тридесет и четири/ %, или съответният брой привилегировани акции от капитала.
6. Съучредител на Дружеството е “Черноморска лизингова компания” ЕООД – гр. Варна, което прави в същото парични вноски общо в размер на толкова лв., или 66% от капитала.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на Директорите в състав от трима души, единият от които да бъде представител на Общински съвет – Созопол.
8. Избира Красимира Иванова Германова, ЕГН – 6610220659, за представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Дружеството.
114.2. Не приема Устава, предложен от вносителя.
114.3. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, приложен към протокола на Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет.
114.3. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения.

28. Докладна записка вх. № 278/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№115
115.1. На основание чл.2 ал.1 от ППЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придоби- ване,управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години:
115.1.1. Помещение 13 кв.м-имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на триетажна масивна сграда “Културен дом”. Местонахождение на имота гр. Созопол кв.29, УПИ ІІ-531, по плана на град Созопол
- за офис за кабелна телевизия
Приложение: АОС № 464/01.03.2004 год.
115.1.2. Помещение 17 кв.м-имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на масивна административно сграда, със застроена площ 220 кв.м-офиси /Кметство - с.Черноморец/ местонахождение на имота с.Черноморец кв.34,п-л І І
- за офис.
Приложение АОС № 163/ 16.11.2000 год.
115.1.3. Три помещения по 14 кв.м –имот частна общинска собственост, находящи се в сградата на кметство с.Присад, местонахождение на имота с.Присад кв.21,п-л 77
- за офис
Приложение АОС № 467/01.03.2004 год.
115.1.4. Помещение 9 кв.м-част от фургон общинска собственост. Местонахождение на фургона с. Зидарово кв.17, в съседство с о.т.138-146. /за преместваеми обекти не се прилага правен анализ/
- за ателие за услуги.
115.1.5.Помещение 9 кв.м-част от фургон общинска собственост. Местонахождение на фургона с.Зидарово кв.17,в съседство с О.Т. 138-146
/за преместваеми обекти не се прилага правен анализ/
- за търговски обект.
115.1.6.Помещения-2 броя по 13 кв.м-имот, частна общинска собственост, находящи се на първи етаж на масивна двуетажта сграда -
“Кметство”, местонахождение на имота с.Зидарово кв.17,пл.211
- за търговски обект.
Приложение АОС № 469 /01.03.2004 год.
115.2. На основание чл.2 ал.1 от ППЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти общинска собственост, за срок до 30.09.2004г :
115.2.1.Част от първи етаж на масивна двуетажна сграда-имот, публична общинска собственост /ЗОХ р-т”Орфей”/, търговска площ 81 кв.м и сервизни помещения 31 кв.м, прилежаща незастроена площ 145 кв.м,местонахождение на имота: град Созопол кв.18,п-л ХVІІ
-за заведение за обществвено хранене
Приложение:АОС № 108/21.12.1999 год.

29. Докладна записка вх. № 312/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№116
116.1. На основание чл.8 ал1 , чл.12, ал.4 от ЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти публична общинска собственост за срок до 3/години/:
116.1.1. Паркинг – 1850 кв.м. обособяващ се между осови точки № 64 и т.2 по плана на гр.Созопол – 80 паркингови места. Местонахождение на имота – гр.Созопол, ул. Крайбрежна.
Приложение: АОС № 185/15.05.2001год.
116.1.2. Паркинг – 290 кв.м. обособен в част от площадно пространство “Хан Крум” – 20 паркингови места. Местонахождение на имота гр.Созопол, част от пл. Хан Крум. Доп. условия- паркинга се освобождава за периода 20.08–10.09.
Приложение АОС № 186/ 15.05.2001 год.
116.2. На основание чл.8 ал1 , чл.14, ал.1от ЗОС, чл.3 ал.1от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез търг следният недвижим имоти частна общинска собственост за срок до 3/години/.
116.2.1. Паркинг-1000кв.м. обособяващ се между осови точки 415 и т.414 и край на регулацията. Местонахождение на имота –в близост до Старото училище, гр.Созопол, кв.3 по плана на гр.Созопол – 60 паркингови места.
Приложение АОС № 483/20.04.2004 год.
30. Докладна записка №264/07.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно учредяване право на ползване върху част от училищната сграда /столова/ в с. Атия

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№117
На основание чл.12, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване , управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с &3, чл.1 о т Закона на народните читалища, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на читалище в с. Атия върху част от сутеренния етаж (столова) на училищната сграда, която в момента не се ползва и могат да се обособят самостоятелни помещения, до предоставяне на друго подходящо помещение.
Училищната сграда е актувана с акт за публична общинска собственост №307/28.03.02г.

31. Докладна записка вх. №81/19.01.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за правния статут и използването на приземния етаж на сградата на художествената галерия – гр. Созопол, находяща се на ул. “Кирил и Методий” № 78.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№118
118.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, променя статута на недвижим имот, представляващ приземен етаж от масивна сграда – художествена галерия гр. Созопол, находяща се на ул. “Кирил и Методий” №78 и актувана за публична общинска собственост с АОС №310/30.10.2001 г., като обявява същия за частна общинска собственост.
Възлага на Кмета на Община Созопол незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за деактуването на имота от публична общинска собственост и актуването му като частна общинска собственост.
118.2. За срок от десет години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, предоставя за безвъзмездно ползване на фондация с наименование “Аполония – Созопол”, вписана в регистъра на БОС с решение, постановено по ф.д. № 645/2000 г. по описа на БОС, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ приземен етаж от масивна сграда – художествена галерия 1, гр. Созопол, построена в урегулиран поземлен имот № ХІІІ-195 в кв. 3 по плана на гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий” №78, с функционално предназначение – бизнесинкубатор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ:………………..

/П. Рейзи/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№119
гр.Созопол, 19.05.2004г.

Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 7 от проведеното на 30.04.2004г. заседание на Общински съвет-Созопол


Със свое Решение № 92/30.04.2004г. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъдат отпуснати еднократни помощи на лицата Анна Николова Ганева, Анастасия Дачева Вълкова, Стоян Костадинов Стоянов и Христо Георгиев Карамихалев. Общински съвет – Созопол е гласувал своето Решение въз основа на Докладна записка с вх.№ 283/16.04.2004г. от Г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, от която е видно, че лицето Анна Николова Ганева не фигурира в списъка на изброените лица, а на нейно място е изписано името на Анка Тодорова Кирова с ЕГН 8006090475.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в Протокол № 7 от 30.04.2004г. и на основание чл.54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Созопол


Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 92.І.1 /30.04.2004г. от Протокол № 7 от проведеното на 30.04.2004г. заседание на Общински съвет-Созопол, а именно вместо “ Анна Николова Ганева – в размер на 300 /триста/ лева, от с. Зидарово ЕГН 8310260459, за извършване на офталмологична операция” да се чете:
“Анка Тодорова Кирова - ЕГН 8006090475, с.Росен, ул.”Хан Аспарух” №24, сумата от 141 / сто четиридесет и един/ лева за закупуване на лекарства, необходими за следоперативно лечение на тумор на дясната гърда”.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:........................
/П.Рейзи/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...