:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12.09.2008 г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12.09.2008 г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 307

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007г. ДО 30.06.2008г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№590/30.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Получено уведомление от страна на “Черноморска лизингова компания” ЕООД, съгласно чл.14 от Устав на “Алепу Вилидж” АД.
2. Докладна записка с вх.№616/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решение №257/02.06.08г. за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на трансформаторен пост /БКТП/.
3. Докладна записка с вх.№617/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решения № 288, 289, 290/21.07.08г. промяна на предназначението на част от имот публична общинска собственост, одобряване на процедура по изменение на регулация и сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
4. Докладна записка с вх.№618/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/.
5. Докладна записка с вх.№628/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – Общинска собственост.
6. Докладна записка с вх.№629/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
7. Докладна записка с вх.№669/05.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Котелниковски Муниципален район, Волгоградска област, Федерация Русия.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
8. Докладна записка с вх.№598/06.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и горите.
9. Докладна записка с вх.№619/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
10. Докладна записка с вх.№620/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
11. Докладна записка с вх.№627/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във функция “Здравеопазване” и делегираната от държавата дейност 469”Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
12. Докладна записка с вх.№668/04.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2008/2009 год. извън определените по единни разходни стандарти за издръжката на учениците в училищата на територията на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
13. Докладна записка с вх.№657/27.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на плана за регулация на общински терен, представляващ УПИ IV отреден за “КОО”, в кв.18, по плана на гр.Созопол
14. Докладна записка с вх.№592/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№623/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по влязла в сила кадастрална карта/
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16. Докладна записка с вх.№624/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, индивидуализиран съгласно одобрен по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС и с Решение №…/……от Общински съвет и представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, за частна общинска собственост.
17. Докладна записка с вх.№625/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, неразделна част от проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/
18. Докладна записка с вх.№593/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
19. Докладна записка с вх.№610/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№664/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
21. Докладна записка с вх.№614/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№611/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на съсобственик “Главболгарстрой” АД, за изграждане на три броя трансформаторни постове /БКТП/ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ-І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу”, землище на гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх.№622/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от община Созопол акции в “Алепу Вилидж” АД.
24. Докладна записка с вх.№626/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти-частна общинска собственост находящи се в с.Вършило, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№638/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на Общински поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№639/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIІобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№640/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Xобщ, в кв. 36, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№641/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№642/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ IIIобщ, в кв. 18, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
30. Докладна записка с вх.№643/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 41, целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх.№644/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв.41 целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
32. Докладна записка с вх.№645/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Іобщ, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
33. Докладна записка с вх.№646/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към Решения №298 и №299 от 21.07.2008г. на Общински съвет Созопол за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
34. Докладна записка с вх.№647/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв. 10, целият с площ от 350 кв..м. в с.Крушевец Созопол.
35. Докладна записка с вх.№651/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Окончателно приключване на ликвидационното производство на ОФ”Търговия” – гр.Созопол.
36. Докладна записка с вх.№660/28.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в имот с кадастрален номер с № 67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол/идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино”/.
37. Докладна записка с вх.№665/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на предназначението на имот –публична общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, община Созопол; 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел, на общинска бюджетна издръжка; 3. Удължаване на срока по сключен договор №64 от 24.02.2006г.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
38. Докладна записка с вх.№653/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ..№679 от Ангел Гочев и Николина Пехливанова – Общински съветници, относно:Частично освобождаване от дължимите суми за такса храна на ползващите домашен социален патронаж лица съобразно тяхната възраст за сметка на Община Созопол.
VIII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ.№680 от Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)

.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 308

Общински съвет приема ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007г. ДО 30.06.2008г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№590/30.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Получено уведомление от страна на “Черноморска лизингова компания” ЕООД, съгласно чл.14 от Устав на “Алепу Вилидж” АД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 309

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.51, ал2. от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от Устав на “Алепу Вилидж” АД, гр.Созопол, Общински съвет декларира отказа на Община Созопол от правото за изкупуване на предложения пакет акции, представляващи 15% от капитала на “Алепу Вилидж”АД и при цена от 500 000 (петстотин хиляди) евро.

Докладна записка с вх.№616/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решение №257/02.06.08г. за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на трансформаторен пост /БКТП/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 310

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-55 от 20.06.08г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение на са придобити права по отношение на “ЕВН България Електроразпределение”АД или трети лица, Общински съвет отменя свое решение № 258, обективирано в Протокол № 11 от заседание проведено на 02.06.08г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело № 964/2008г.

Докладна записка с вх.№617/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решения № 288, 289, 290/21.07.08г. промяна на предназначението на част от имот публична общинска собственост, одобряване на процедура по изменение на регулация и сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 311

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-82 от 08.08.08г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетите решения на са придобити права по отношение на “ИНИ” ЕАД или трети лица, Общински съвет отменя свои решения с №288, 289, 290, обективирано в Протокол № 13 от заседание проведено на 21.07.08г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№618/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 312

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол, приема Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/

Докладна записка с вх.№628/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – Общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 313

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, а именно:
- В Глава IІ, раздел І “Общински жилища за настаняване под наем” в чл.14, се добавя нова ал.5 със следното съдържание “Чл.14.(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.,”
- В Глава II, раздел II “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 18, ал.З придобива следната редакция “Чл. 18. (3) Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”
- В Глава II, раздел ІІ “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 21, ал.З придобива следната редакция “Чл. 21. (З) Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл. 18. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”.
- В Глава IІ, раздел V “Резервни общински жилища. Ред и условия за настаняване в тях” - чл.34, ал.2 се отменя.
- В Глава IV “Общински терени, предназначени за жилищно строителство” - досега действащия чл.52 се отменя и се създава нов чл. 52, със следния текст:
“Чл. 52 (1) Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет, при условията на глава IІІ раздел IІ от настоящата наредба, но не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.
(2) Правото на строеж по ал. 1 не може да се прехвърля на трети лица.
(З) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.
(4) Нарушаването на забраните по ал. 2 и З е основание за разваляне на договора за правото на строеж.
(5) При разваляне на договора лицата, нарушили забраните по ал. 2 и З, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
(6) Сделки по предходните алинеи се сключват при условията на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, която касае учредяването на право на строеж.”

Докладна записка с вх.№629/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 314

На основание чл.8, ал.2 от Закона за Общинската собственост във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет — Созопол приема НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.


Докладна записка с вх.№669/05.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Котелниковски Муниципален район, Волгоградска област, Федерация Русия
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 315

На основание чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да подпише споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, туризма, културата, образованието и спорта с Котелниковски муниципален район Волгоградска област Федерация Русия за срок от З години.ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№598/06.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и горите.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 316

1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Довеждащи колектори Аркутино, с. Атия до ПСОВ – Созопол и Канализация местност Буджака” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 “ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи пред МОСВ всички необходими документи по т.1


Докладна записка с вх.№620/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 318

Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008, Приоритетна ос 1 “ Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
2. Декларира, че предназначението на инфраструктурата, обект на интервенция по проекта: “Подкрепа за подобряване на градската среда”, няма да бъде променяна за период не по – малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Управомощава Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в МРРБ.

Докладна записка с вх.№627/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във функция “Здравеопазване” и делегираната от държавата дейност 469”Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 319

1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 9 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, по функции дейности и параграфи, както следва:

1.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 252 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити, по параграфи, както следва:
било става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 1 258 695лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 570 000лв. 20 000лв. 550 000лв.

било увеличение става
§ 10-98 – др.некласиф.-представит.
разходи на Кмета на Общината 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 197 150лв. 252 700лв.1 944 450лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 28 400лв. 11 000лв. 39 400лв.
-за самоходна косачка с набор за
рекултивиране и зарядно устройство 0 6 000лв. 6 000лв.

- агрегат за произвеждане на
ел.енергия за Созопол 0 5 000лв. 5 000лв.

било намаление става
Подпараграф 52-06
-административна общинска сграда
Созопол 520 000лв. 263 700лв. 256 300лв.
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 163 700лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 373 000 лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 090 899лв. 373 000лв.1 463 899лв.
в т.ч
подпараграф 52-06 - канализация
“Буджака” /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв.
-Напорен резервоар с V=4 500 куб.м. и
главен клон за вилно селище “Санта
Марина “ и гр.Созопол 0 343 000лв. 343 000лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление със 209 300лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 209 300лв. 209 300лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 209 300лв. 209 300лв. 0
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение със 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 774лв. 20 000лв. 77 774лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифиц. – за масови
спортни състезания в Общината 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

§ 43-00 – субсидии за текуща
дейност 98 000лв. 60 000лв. 158 000лв.
в т.ч.
за футболен клуб гр.Созопол 25 000лв. 60 000лв. 85000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 320

2.Общински съвет увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. на делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи с 9 000лв., по дейности, параграфи и училища, както следва:
- Дейност 322 “Общообразователни училища” с 9 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 70 000лв. 9 000лв. 79 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 9 000лв. 9 000лв.
-за ОУ с.Черноморец 0 9 000лв. 9 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 321

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта местни дейности, както следва:
Кметство с.Равадиново
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 500лв. 1 500лв. 3 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – за моторна
резачка храсторез/Приложение №1/ 0 1 500лв. 1 500лв.
3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 900лв. 1 500лв. 9 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 8 000лв. 1 500лв. 6 500лв.
Кметство с.Росен
3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.
3.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 18 400лв. 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 500лв. 7 500лв. 0
§ 10-16 – вода, горива,енергия 1 000лв. 900лв. 100лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 10 000лв. 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 322

4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Крушевец и на функция “Образование” в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 80 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности намаление с 90 000лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 90 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 6 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 6 000лв. 16 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 96 000лв. 96 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна зала с.Крушевец
/Приложение №1/ 96 000лв. 96 000лв. 0
4.1.2.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 10 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 10 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 10 000лв. 10 000лв.
Функция “Образование”
4.2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение с 80 000лв. било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 365 000лв. 80 000лв. 445 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 323
5.Въз основа на приетите решения по т.1.1., т.1.3, т.3.1.,т.4.1.1.,т.4.1.2.,т.4.2. и заповед №Z-1163 22.08.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 366 679лв. 902 709лв. 8 269 388лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 171 680лв. 93 500лв. 6 078 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 0 560 899лв.
-МРРБ-София 0 996 209лв. 996 209лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 324

6.Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва:
Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-358.49лв.
става към 01.07.2008г.-409.84лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 325

7. Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Здравеопазване”
- Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 439лв. 62лв. 501лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 325лв. 43лв. 368лв.
§ 05-60 – ЗОВ 74лв. 11лв. 85лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 40лв. 8лв. 48лв.

Общо увеличение: 370лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 610лв. 370лв. 1 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 500лв. 70лв. 430лв.Докладна записка с вх.№668/04.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2008/2009 год. извън определените по единни разходни стандарти за издръжката на учениците в училищата на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 326

Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2008/2009 год.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от изменената и допълнена Наредба№7 от 2000 г. за определяне на броя на учениците и на децата в паралелки и групи на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН /ДВ бр. 27 от 2008 г./ са нужни средства за обезпечаване на образователно- възпитателен процес извън определените по единни разходни стандарти по училища, както следва:

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
VІІІ клас - 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.

НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

І – ІІ клас - 6 учиника х 1105.00 лв. = 6 630.00 лв.
ІІІ-ІV клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
Общо 11 учиника х 1105.00 лв. = 12 155 лв.

ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
ІІІ клас – 1 ученик х 1105.00 лв. = 1 105.00 лв.
ІV клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
V клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
VІІ-VІІІ клас – 6 ученика х 1105.00 лв. = 6 630.00 лв.
Общо – 15 ученика х 1105.00 лв. = 16 575.00 лв.

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

ІІ клас – 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв
ІІІ- ІV клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
VІІІ клас V – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо - 9 ученика х 1105.00 лв. = 9 945.00 лв

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

І клас – 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв.
VІІІ клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
Общо – 7 ученика х 1105.00 лв. = 7 735.00 лв

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ІІ-ІV клас – 1 ученик х 1105.00 лв = 1 105.00 лв.
ІІІ клас - 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв.
Общо – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв
ІІ-ІІІ клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
VІІ-VІІІ клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо – 8 ученика х 1105.00 лв. = 8 840.00 лв.

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ІV клас – 1 ученик х 1105.00 лв. = 1 105.00 лв.
V клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
VІ клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
VІІклас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо –13 ученика х 1105.00 лв. = 14 365.00 лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 327

Общински съвет Созопол утвърждава допълнителни средства за обезпечаване на образователно- възпитателния процес през учебната 2008/2009 година по училища на територията на община Созопол извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.


По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол:

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 328

Общински съвет Созопол да прегласува, предложеното проекто решение направено с докладна записка с вх.№619/22.08.08г

Докладна записка с вх.№619/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 329

Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
2. Декларира, че предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта: , няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи пред МРРБ всички необходими документи по т. 1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх.№657/27.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на плана за регулация на общински терен, представляващ УПИ IV отреден за “КОО”, в кв.18, по плана на гр.Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 330

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с Общинска собственост и чл.131, ал.1 от Закона за Устройство на територията, Общински съвет – Созопол одобрява предложението за промяна плана на регулация на УПИ IV “За КОО”, в кв.18 по плана на гр.Созопол.”

Докладна записка с вх.№592/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 331

Общински съвет — Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
- Скица №234/27.06.08г
- Скица №252/15.07.08г

Докладна записка с вх.№623/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по влязла в сила кадастрална карта/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 332

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.131 от ЗУТ, и във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот и съгласува внесения проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/ и идентични с идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/, с който проект се обособяват предаваеми по регулация 392 кв.м.ид.части общинска собственост от 3736 кв.м. площ на целия УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43, по план на гр.Созопол като проекта се явява неразделна част от настоящето решение.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№624/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, индивидуализиран съгласно одобрен по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС и с Решение №…/……от Общински съвет и представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, за частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 333

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; и конкретно индивидуализиран чрез внесен проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ по плана на гр.Созопол,, обсъден и приет от ОЕС - Созопол с Решение по т.43, от Протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение по т.55, от Протокол № 15 от 20.08.2008г. , и от Общински Съвет с решение №332./12.09.2008г., за ЧАСТНА общинска собственост.

Докладна записка с вх.№625/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, неразделна част от проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 334

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г, Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. „ИНИ”ЕАД, регистрирано по фирмено дело № 6968/1996г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра на търговските дружества с парт.№ 31904, т.363, стр.192, със седалище и адрес на управление - гр.София, ул.”Ивайло” № 16, БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор Иван Николов Илиев, ЕГН 4803156328, лк № 601605497/16.01.2008г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес - гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5, наричан накратко Купувач, от друга страна
и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 167/01.07.2008г на независим експертен оценител, решение на Общински съвет №333/12.09.2008г. за обявяване на имот –частна общинска собственост, Акт за ЧОС № …/……., се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. С този предварителен договор , при условията на чл.19 от ЗЗД , страните се задължават да сключат окончателен договор, с който Община Созопол, представлявана от Кмета, да прехвърли в собственост на „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, с АЧОС № …/…., находящ се в гр.Созопол, в кв.43 по плана на гр.Созопол, а именно: 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части , включени в новообразувания УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 , приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г.и Решение по т.55 от Протокол № 15 от 20.08.08г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271, за цена от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от от 209 558 лева /двеста и девет хиляди петстотин петдесет и осем лв./, представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 4 819.83(четири хиляди осемстотин и деветнадесет лв. и осемдесет и три ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 4 191.16(четири хиляди сто деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 43 713.80 /четирдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет ст./, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на плана за регулация, приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение №55 от Протокол 15 от 20.08.08г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че по проектът за изменение на действащия подробен устройствен план трябва да се нанесат изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение №55 от Протокол 15 от 20.08.08г на ОЕС при Община Созопол и след обявяването имота и съставянето на акт за частна общинска собственост.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. В случай, че купувача не внесе определените суми в цялост в договорените срокове, и не представи документ за извършено плащане , договорът се счита за прекратен и купувачът не може да черпи от него права и да иска сключване на окончателен договор.
чл.9. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
Предварителен продавач:.........
/ Панайот Василев Рейзи – за Община Созопол/

Предварителен купувач:……….
/Иван Николов Илиев – за “ИНИ”ЕАД/

2. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение и сключи окончателен договор за продажба.

Докладна записка с вх.№593/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 335

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008год. на картотекиране граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 17/ седемнадесет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№610/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 336

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№664/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 337

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 47/четиридесет и седем/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№614/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 338

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство

Докладна записка с вх.№611/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на съсобственик “Главболгарстрой” АД, за изграждане на три броя трансформаторни постове /БКТП/ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ-І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу”, землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 339

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.183, ал.1 от Закон за устройство на територията, УЧРЕДЯВА на “Главболгарстрой”АД , гр. София,с рег.по ф.д.№ 28905/1991г.на СОС, и с БУЛСТАТ /ЕИК 831652485, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на :
1.1. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 54/петдесет и четири кв.метра/, в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект и разположен до сграда – х-л”Карина”.
1.2. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 45/четиридесет и пет кв.м./ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проекти разположен до сграда “Дорадо” .
1.3. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 55/петдесет и пет кв.м./ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проекти разположен до сграда “Вела”.
Обектите по т.1.1., 1.2., 1.3., са в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу , целият с площ от 30 585 / тридесет хиляди петстотин осемдесет и пет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –67800.47.48; 67800.12.296; 67800.12.295;67800.47.25;67800.49.22; 67800.49.21, при съотношение на съсобственост на учредителите е съответно 0,7 ид.ч. за Община Созопол и 0,3 ид.ч. за “Главболгарстрой”АД.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за :
2.1. За обекта по т.1.1. за застроена площ от 12 кв.м. и сервитут от 54 кв.м., възлизаща на 2 492 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2.2. За обекта по т.1.2. за застроена площ от 12 кв.м.и сервитут от 45 кв.м. , възлизаща на 2 152 лв. /две хиляди сто петдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2.3. За обекта по т.1.3. за застроена площ от 12 кв.м. и сервитут от 55 кв.м., възлизаща на 2 530 лв. /две хиляди петстотин тридесет /, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение

По предложение на Христо Бардуков – Общински съветник:

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 340

Разглеждането и обсъждането на докладните записки включени в дневния ред да продължи след 5 мин.

Докладна записка с вх.№622/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от община Созопол акции в “Алепу Вилидж” АД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 341

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр.с 35 ал.4, т.2, от Закон за общинската собственост, чл.185 ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 14 ал.3 от Устава на «Алепу Вилидж» АД, Общински Съвет приема преложението на акционера „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD за закупуване на притежаваните от Община Созопол акции, представляващи 34% от капитала на „Алепу Вилидж“ АД при пазарна цена, съгласно оценка извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 173 960 лева.
2. Възлага на КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да извърши необходимите правни действия за прехвърлянето на притежваните от Община Созопол акции от капитала на «Алепу Вилидж» АД на „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD срещу цена от 2 173 960 лева, съгласно разпоредбите на ТЗ.”

Докладна записка с вх.№626/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти-частна общинска собственост находящи се в с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 342

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг имот частна общинска собственост, представляващ Дворно място, с площ 590/петстотин и деветдесет/кв.м., представляващо УПИ ІІІобщ., в кв.46 по плана на с.Вършило, Община Созопол, при граници: североизток – УПИ ІІобщ., югоизток - кр. регулация, югозапад – УПИ ІVобщ. и северозапад – улица, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60/шестдесет/кв.м., за който е съставен акт за частна Общинска собственост № 388/14.01.2003год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 111 /16.05.2008г. в размер на 6 769/ шест хиляди седемстотин шестдесет и девет/лв. за дворното място и 5 361/пет хиляди триста шестдесет и един/лв. за сградата изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг имот частна общинска собственост, представляващ Дворно място, с площ 555/петстотин петдесет и пет/кв.м., представляващо УПИ Іобщ., в кв.46 по плана на с.Вършило, Община Созопол, при граници: североизток – имот № 403, югоизток - имот № 402, югозапад – УПИ ІІобщ. и северозапад – улица ведно с находящата се в него едноетажна жилищна сграда в строеж/фундаменти/ със застроена площ 64/шестдесет и четири/кв.м., за който е съставен акт за частна Общинска собственост № 815/26.06.2006год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 110 /16.05.2008г. в размер на 6 569/ шест хиляди седемстотин шестдесет и девет/лв. изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
2.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх.№638/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на Общински поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 343


На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.51 и чл.52 от НУРУЖНННПЖ, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди, върху имоти частна общинска собственост, а именно:
1. УПИ ІІІ общ., в кв.18, по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 680 кв.м., с АЧОС № 917 от 16.03.07г.
2. УПИ VІ общ., в кв.18, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 925 кв.м., с АЧОС № 916 от 16.03.07г.
3. УПИ VІІ общ., в кв.18, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 530 кв.м., с АЧОС № 913 от 16.03.07г.
4. УПИ Х общ., в кв.36, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 475 кв.м., с АЧОС № 645 от 07.03.05г.
5. УПИ V общ., в кв.10, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 350 кв.м., с АЧОС № 896 от 02.03.07г.
6. УПИ І общ., в кв.8, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 375 кв.м., с АЧОС № 897 от 02.03.07г.
7. УПИ V общ., в кв.41, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 760 кв.м., с АЧОС № 864 от 21.12.06г.
8. УПИ VІ общ., в кв.41, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 760 кв.м., с АЧОС № 869 от 25.01.07г.
9. УПИ І общ., в кв.42, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 735 кв.м., с АЧОС № 860 от 14.12.06г.

1. Да се извърши по реда на чл.37, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.52, ал.1 от НУРУЖНННПЖ без търг или конкурс, на лица с установена степен на жилищна нужда по реда на чл.16 от същата наредба до края на 2008г., ;
2./или / Да се извърши по реда на чл.31, ал.1 от Закона за общинската собственост, чрез провеждане на търг или конкурс измежду лица с установена степен на жилищна нужда по реда на чл.16 от НУРУЖНННПЖ ,до края на 2008г.,

Докладна записка с вх.№639/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIІобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 344

1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Стоян Асенов Милев, ЕГН 8406280485, от с.Равна гора и
Б/ Ангел Атанасов Милев, ЕГН 7408160907, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №913/16.03.2007г., целият с площ от 530 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток – улица, запад и юг – УПИ V „За озел.” и север – УПИ VІобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 183/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30/тридесет лв./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№640/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Xобщ, в кв. 36, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 345


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Айтен Али Аптула, ЕГН 6708010932, от с.Равна гора и
Б/ Самет Бахчет Аптула, ЕГН 8501312388, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Хобщ, в кв.36 съгласно АОС №645/07.03.2005г., целият с площ от 475кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток – улица, запад – УПИ ІХобщ., север – УПИ V-330 и юг-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 184/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.09/тридесет лв. и девет ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост

Докладна записка с вх.№641/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 346


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет — гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Ангел Христов Герджиков, ЕГН 6303080486, от с. Равна гора и
Б/ Христо Огнянов Христов, ЕГН 7211100763, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100 кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИVIобщ, в кв.18 съгласно АОС №916/16.03.2007г. целият с площ от 925 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници — изток — улица, запад и север — УПИ V,,За озел.” и юг— УПИ VІІобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка Г 183/21 .08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.06/тридесет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№642/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ IIIобщ, в кв. 18, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 347
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Недялка Тодорова Милева, ЕГН 6701170918, от с.Равна гора и
Б/ Данка Ангелова Веселинова, ЕГН 7005290939, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №917/16.03.2007г., целият с площ от 680 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад – край на регулация, север – УПИ ІІобщ, юг-УПИ ІVобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 181/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 29.89/двадесет и девет лв. и осемдесет и девет ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост

Докладна записка с вх.№643/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 41, целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 348

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Руска Атанасова Трифонова, ЕГН 5602030710, от с.Равадиново и
Б/ Христо Желязков Христов, ЕГН 8009030443, от с.Равадиново
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІобщ, в кв.41 съгласно АОС №869/25.01.2007г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ V, северозапад-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 187/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.06/тридесет и пет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№644/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв.41 целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 349


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Златина Станкова Сандева, ЕГН 8603180514, от с.Равадиново и
Б/ Християн Благоев Христов, ЕГН 8309210525, от с.Равадиново
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Vобщ, в кв.41 съгласно АОС №864/21.12.2006г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ ІV, северозапад-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 186/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.06/тридесет и пет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№645/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Іобщ, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 350


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Тоня Янкова Статева, ЕГН 8208120576, от с.Равадиново и
Б/ Златина Василева Вълканова - Роева, ЕГН 7505110450, от гр.Созопол
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Іобщ, в кв.42 съгласно АОС №860/14.12.2006г., целият с площ от 735 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ІІІ, югоизток – кр.регулация, югозапад – УПИ ІІ”За озел.” и северозапад - улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 188/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.03/тридесет и пет лв. и три ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№646/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към Решения №298 и №299 от 21.07.2008г. на Общински съвет Созопол за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 351


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС и Решение № 298 и № 299 взето на 21.07.2008г. на тринадесетото заседание на Общински съвет – Созопол, Общински Съвет Созопол одобрява първоначална тръжна цена при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по АОС № 993/14.05.2008г. представляващ 400/четиристотин/кв.м. от Поземлен имот с кад.№ 67800.16.79, целият с площ 53009кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Соленки” в размер на 60/шестдесет/лева, без ДДС.

Докладна записка с вх.№647/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв. 10, целият с площ от 350 кв..м. в с.Крушевец Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 352


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицето Петя Иванова Дишкова, ЕГН 7605010599 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Vобщ, в кв.10, съгласно АОС №896/02.03.2007г., целият с площ от 350 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север –улица, изток – улица, юг – УПИ VІ-60, запад- УПИ ІVобщ
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 185/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.04/тридесет лв. и четири ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№651/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Окончателно приключване на ликвидационното производство на ОФ”Търговия” – гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 353


1. Приема баланса на ОФ в ликвидация към 31. 07. 2008 г.
2. Приема пояснителния доклад към баланса на ОФ в ликвидация.
3. Приема годишния отчет на ликвидатора на ОФ “Търговия-Созопол” в ликвидация.
4. Възлага на ликвидатора Божана Вълкова — Чампарова да извърши необходимите фактически и правни действия по прехвърлянето в полза на Община Созопол останалото след ликвидацията на ОФ “Търговия-Созопол” в ликвидация имущество, представляващо парични средства в размер на 47 971,53 (Словом: Четирдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и един лева и петдесет и три стотинки).
5. Освобождава от отговорност ликвидатора Божана Николова Вълкова - Чампарова

Докладна записка с вх.№660/28.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в имот с кадастрален номер с № 67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол/идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино”/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 354

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 67800.47.47.8., по влязла в сила кадастрална карта, обозначена с наименование “ЕЛЕКТРА”, състояща се от 2 /две/ обособени секции /входа/, обозначени като вход “Е 1” и вход “Е 2”, цялата със застроена площ от 327.23 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1704.19 кв.м. /хиляда седемстотин и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:
1.1.АПАРТАМЕНТ № Е 111 /”Е” сто и единадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.1., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,14 кв.м. /петдесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 10,06 /десет цяло и шест стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.
1.2.АПАРТАМЕНТ № Е 112 /”Е” сто и дванадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.2., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 111, коридор, апартамент № Е 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 1 и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.
1.3. АПАРТАМЕНТ № Е 113 /”Е” сто и тринадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.3., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,11 кв.м. /тридесет и осем цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,83 /девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.4. АПАРТАМЕНТ № Е 121 /”Е” сто и двадесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.7., находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 63,83 кв.м. /шестдесет и три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,84 /осем цяло и осемдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.5. АПАРТАМЕНТ № Е 122 /”Е” сто и двадесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8..8, находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 41,99 кв.м. /четиридесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 121, коридор, апартамент № Е 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 11,63 /единадесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.6. АПАРТАМЕНТ № Е 123 /”Е” сто и двадесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.9., находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 57,60 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.7. АПАРТАМЕНТ № Е 131 /”Е” сто и тридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.13., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,49 кв.м. /шестдесет и едно цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 10,69 /десет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.8. АПАРТАМЕНТ № Е 132 /”Е” сто и тридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.14., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,36 кв.м. /четиридесет и две цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 131, коридор, апартамент № Е 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,82 /осем цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/, калкан и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.9. АПАРТАМЕНТ № Е 133 /”Е” сто и тридесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.15., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,07 кв.м. /петдесет и девет цяло и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,86 /девет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.10. АПАРТАМЕНТ № Е 141 /”Е” сто и четиридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.19., находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и три тераси, целият със застроена площ от 57,68 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,32 /десет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.11. АПАРТАМЕНТ № Е 142 /”Е” сто и четиридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.20., находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 55,45 кв.м. /петдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,47 /девет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.12. АПАРТАМЕНТ № Е 211 /”Е” двеста и единадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.4., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,43 /девет цяло и четиридесет и три стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.13. АПАРТАМЕНТ № Е 212 /”Е” двеста и дванадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.5., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 211, коридор, апартамент № Е 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 9,59 /девет цяло и петдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 1 /едно/, коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.14. АПАРТАМЕНТ № Е 213 /”Е” двеста и тринадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.6., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,62 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 12,65 /дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.15. АПАРТАМЕНТ № Е 221 /”Е” двеста и двадесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.10., находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,28 кв.м. /осемдесет и шест цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 12,09 /дванадесет цяло и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, зелени площи, калкан и складово помещение № 5 /пет/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.16. АПАРТАМЕНТ № Е 222 /”Е” двеста и двадесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.11, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 221, коридор, апартамент № Е 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 14,16 /четиринадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.17. АПАРТАМЕНТ № Е 223 /”Е” двеста и двадесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.12, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,76 /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.18. АПАРТАМЕНТ № Е 231 /”Е” двеста и тридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.16, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,13 кв.м. /осемдесет и шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.19.АПАРТАМЕНТ № Е 232 /”Е” двеста и тридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.17, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,51 кв.м. /четиридесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 231, коридор, апартамент № Е 233, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.20. АПАРТАМЕНТ № Е 233 /”Е” двеста и тридесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.18, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,54 кв.м. /шестдесет и едно цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,92 /осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, ;
1.21. АПАРТАМЕНТ № Е 241 /”Е” двеста и четиридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.21, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 83,60 кв.м. /осемдесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 242, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.22. АПАРТАМЕНТ № Е 242 /”Е” двеста и четиридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.22, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 241, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ЕЛЕКТРА”, състояща се от 2 /две/ обособени секции /входа/, обозначени като вход “Е 1” и вход “Е 2”, цялата със застроена площ от 327.23 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1704.19 кв.м. , възлизаща на 2 331 560/два милиона триста тридесет и един петстотин и шестдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

КАТО КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПРОДАЖБАТА КЪМ Т.1 СЕ ВКЛЮЧВАТ И:

2. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, «КАФЕТЕРИЯ ЗАЛИВА», състояща се от търговски площи, складови помещения и тоалетни, цялата със застроена площ от 92,60 кв.м. /деветдесет и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащия към нея СПОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ОБЕКТ – ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, целият с площ от 80,00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/.

3. ДВА БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в МАСИВНА СГРАДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОДСЛОН – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, обозначена с наименование “КАРИНА” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 1727,50 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 6771,50 кв.м. /шест хиляди седемстотин седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от сутерен, три надземни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:

3.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ, с идентификатор 67800.47.47.1.2, находящ на сутеренен етаж, състоящ се от предверие и две помещения, цялият с площ от 169,52 кв.м. /сто шестдесет и девет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: зелени площи, стълбище, вестибюл, самостоятелен обект номер 2.1. /две точка едно/ - гардероб-посетители и самостоятелен обект номер 2.18. /две точка осемнадесет/ -фитнес зала, заедно със съответните идеални части - 26,56 кв.м.ид.части, от общите части на сградата.;

3.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, с идентификатор 67800.47.47.1.1., сутеренен етаж, състоящ се от едно помещени, цялият с площ от 22,51 кв.м. /двадесет две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници: самостоятелен обект номер 2.17. /две точка седемнадесет/ - спа център, самостоятелен обект номер 2.4. /две точка четири/ - сауна, самостоятелен обект номер 2.3. /две точка три/ - спа център, и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на обособените обекти - МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ«КАФЕТЕРИЯ ЗАЛИВА , САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ и възлизаща на 196 080/сто деветдесет и шест хиляди и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имот

4. ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО Т.1, 2, 3 , ИМОТИ СА НАХОДЯЩИ СЕ В ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР С № 67800.47.47, и идентичен с УПИ с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи : от юг-имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, запад – имот № 12295-полски път, № 12296 – залесена нива- частна соб., имот № 799 ,830, 770 – “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; от изток - имот № 000313 – скала , държавата; от север -имот № 000313 – скала , държавата, и 000488- морски плаж , държавата,

Докладна записка с вх.№665/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на предназначението на имот –публична общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, община Созопол; 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел, на общинска бюджетна издръжка; 3. Удължаване на срока по сключен договор №64 от 24.02.2006г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 355

1.1. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол променя предназначението , определено с решение № 322 от Протокол №23 от 19.04.2002г. на ОбС и в тази връзка отменя предоставянето съгласно цитираното свое решение, на част от недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с № 370/30.10.2002г., представляващ помещение от 200/двеста/кв.м. на първи етаж, като го определя с ново предназначение, съгласно чл.3,ал.1,т.3 от ЗОС, а именно - за задоволяване на обществени потребности от местно значение – за постоянно действащия спортен клуб .
1.2. Във връзка с т.1.1, Общински съвет Созопол предоставя безвъзмездно правото на ползване за срок от 5/пет/години на част от недвижим общински имот, а именно - 200кв.м. представляващи помещение в приземен етаж, част от масивна двуетажна сграда” Културен дом”, със ЗП 443.50кв.м., в им.пл.№ 249, по плана на с.Черноморец, общ.Созопол, идентична със сграда за “Култура и изкуство”, с идентификатор № 81178.501.236.12, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед РД-18-12/24.04.2007г на Сдружение Клуб по източни бойни изкуства”Буши-до” с.Черноморец .
1.3. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и във връзка със свое Решение № 53 от 30.01.2004г. , Общински Съвет – Созопол одобрява удължаването на срока с 5/пет/ години , по сключен договор № 64 от 24.02.2006г. с предмет: безвъзмездно ползване на спортна зала, кът за отдих и санитарен възел, разположени в приземен етаж, част от масивна двуетажна сграда” Културен дом”, със ЗП 443.50кв.м., в им.пл.№ 249, по плана на с.Черноморец, общ.Созопол, идентична със сграда за “Култура и изкуство”, с идентификатор № 81178.501.236.12, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед РД-18-12/24.04.2007г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх .№653/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 356


1. Общински съвет — Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична
помощ на:
Димитър Михалев Димитров от гр. Созопол ЕГН:5411240500 с диагноза – карцином на стомаха за закупуване на лекарства необходими след извършена операция на стойност 789 / седемстотин осемдесет и девет/лв.
Веселина Николова Спасова от гр. Созопол ЕГН: 6109200452 с диагноза – шийна миелопатия от компресивен, дисков произход с необходимост за интервенция, с оглед предна декомпресия на нервните структури и вертебродеза и поставяне титаниев меш и плака на стойност 8222 /осем хиляди двеста двадесет и два/ лв.
Събка Тонева Николова от с. Атия ЕГН: 4704200592 – страдаща от кистозна болест на бъбреците със 100 % инвалидност за закупуване на катетър на стойност 426/ четиристотин двадесет и шест / лв.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ..№679 от Ангел Гочев и Николина Пехливанова – Общински съветници, относно:Частично освобождаване от дължимите суми за такса храна на ползващите домашен социален патронаж лица съобразно тяхната възраст за сметка на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 357

1. Община Созопол определя такса храна на лицата ползващи услугата домашен социален патронаж в размер на 10 лв. месечно на навършилите 75год. и ½ от пълния размер на таксата, но не по-малко от 10лв. месечно на навършилите 65 год. възраст.
2. Община Созопол поема за своя сметка разликата до пълния размер на такса храна за навършилите 65г. и 75 год. възраст лица, обслужвани от домашен социален патронаж.
3. Решенията по т.1 и т.2 не се отнасят за гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново. Настоящите решения влизат в сила от 01.01.2009г..

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ.№680 от Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 358


I. Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. В т. 2, 3 и 4 от решение № 261/ 02.06.2008 г. последния ред да се чете мярка 321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
2. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с. Индже войвода” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 321. Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.
3. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с. Вършило” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 321. Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 359


II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...