:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 04.11..2008 г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 04.11..2008 г.

По предложение на Красимира Германова –
Председател на Общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 363

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№717/13.10.2008г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на Решение№96/6/11.02.2008г. на Общински съвет Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№720/13.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
3. Докладна записка с вх.№723/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във Функция “Здравеопазване” в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
4. Докладна записка с вх.№732/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2008г. на Функция “Образование”.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5. Докладна записка с вх.№702/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
6. Докладна записка с вх.№703/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№722/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на Област Бургас.
8. Докладна записка с вх.№724/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на 608кв.м. ид. части от ПИ 000250, образуван от ПИ 00309, 00249, землище с.Равадиново, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№725/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Крушевец, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№726/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№727/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-368, кв.17 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№728/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-388, кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
13. Докладна записка с вх.№729/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№730/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№731/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-274, кв.31 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№740/23.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична Общинска собственост находящи се в Административната сграда на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
17. Докладна записка с вх.№721/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
V. Докладна записка с вх.№750/31.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
VI. Докладна записка с вх.№751/03.11.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Искане до Народното събрание на Република България за предвиждане на средства в републиканския бюджет за 2009 година за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово
VIII. Докладна записка с вх.№753/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Росен.
IX. Докладна записка с вх.№754/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор.
X. Докладна записка с вх.№755/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 местност „Край село”, землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора.
XI. Докладна записка с вх.№756/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец.
XII. По предложение на К.Гребенаров, да се гласува провеждане на извънредно заседание, което да се проведе на 07.11.2008г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№717/13.10.2008г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на Решение№96/6/11.02.2008г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 364

Общински съвет – Созопол променя свое решение №96/6/11.02.2008г. в т.1 – името Иванка Петрова да се чете Ивана Кирилова Димитрова.ПО ВТПРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№723/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във Функция “Здравеопазване” в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 365
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 339 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 944 450лв. 1 339 000лв. 605 450лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02
-търговски център Созопол 1 260 000лв .1 260 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-03 –професионална
копирна машина за Община Созопол 0 40 000лв. 40 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – администр.
Общинска сграда Созопол 256 300лв. 119 000лв. 137 300лв.
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 127 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 87 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 87 000лв. 87 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 0 87 000лв. 87 000лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 255 959лв. 100 000лв. 355 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 250 000лв. 100 000лв. 350 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” намаление с 60 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 352 000лв. 60 000лв. 292 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – система за
видео наблюдение за гр.Созопол 60 000лв. 60 000лв. 0
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 150 000лв. 80 000лв. 230 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 118 000лв. 80 000лв. 198 000лв.
1.4.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” със 1 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 300 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 408 370лв. 300 000лв. 1 708 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 350 740лв. 300 000лв. 1 650 740лв.
- Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 800 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 289 000лв. 800 000лв. 2 089 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 120 000лв. 800 000лв. 1 920 000лв.
-за проекти 800 000лв. 800 000лв. 1 600 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 366

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва:
2.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 950лв. 5 000лв. 20 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 5 000лв. 8 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане кметство с.Атия 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 32 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 367

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства и във функция “Образование” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта за местни дейности:
Кметство с.Извор
3.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 20 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 29 600лв. 5 500лв. 24 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 7 500лв. 5 500лв. 2 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 15 000лв. 15 000лв. 0
/Ремонт общинска сграда-битов
комбинат-младежки клуб/ 15 000лв. 15 000лв. 0
3.2.Намалява плана на разходите на дейност 759 “Други дейности по културата” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 0
3.3.Увеличава плана на разходите на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 10 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 10 500лв. 10 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0 10 500лв. 10 500лв.
3.4.Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
Кметство с.Крушевец
3.5.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
3.6.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 2 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
Кметство с.Равна гора
3.7.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект ІІ етаж сграда кметство
с.Равна гора 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.

3.8.Намалява плана на разходите на дейност 622 “Озеленяване” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 300лв. 2 000лв. 1 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 2 000лв. 1 000лв.
Функция “Образование”
3.9.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. дейност 311 “Целодневни детски градини”- местни дейности в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 445 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 80 000лв. 2 000лв. 78 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06-ЦДГс.Крушевец 82 000лв. 2 000лв. 84 000лв.
3.10.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” в частта за ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол за оборудване на компютърен кабинет – начален курс, в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
ОУ гр.Созопол 40 000лв. 16 000лв. 24 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 16 000лв. 16 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – компютърни
конфигурации 13бр.х 1 050лв. 0 13 650лв. 13 650лв.
-принтер-цветен-лазарен 2бр.х 800лв. 0 1 600лв. 1 600лв.
-рутер за интернет връзка 1бр.х750лв 0 750лв. 750лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 368
4.Въз основа на приетите решения по т.1.1.,т. 1.2., т.2.1., т.3.1., т.3.5., т.3.7., т.3.9.,т.3.10. и заповеди №Z-1237 от 08.09.2008г. и №Z-1340 от 14.10.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 269 388лв. 1 093 253лв. 7 176 135лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 078 180лв. 1 328 000лв. 4 750 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 139 436лв. 700 335лв.
-МРРБ-София 996 209лв. 95 311лв. 1 091 520лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 369
5.Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва:
Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-409,84лв.
става към 01.07.2008г.-512,81лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 370
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. с 19 000 лв. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Здравеопазване” увеличение с 1 000лв.
- Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи увеличение с 1 000 лв.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 501лв. 132лв. 633лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 368лв. 95лв. 463лв.
§ 05-60 – ЗОВ 85лв. 22лв. 107лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 48лв. 15лв. 63лв.
§ 10-00 – издръжка 1 240лв. 250лв. 1 490лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 0 230лв. 230лв.
§ 10-91 – СБКО 65лв. 20лв. 85лв.
Общо увеличение: 1 000лв.
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 18 000лв.
- Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 18 000лв.
било увеличение става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
в т.ч.
за Читалище “Отец Паисий”
гр.Созопол 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 371

7.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със 19 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 24 300лв. 19 000лв. 5 300лв.


Докладна записка с вх.№732/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2008г. на Функция “Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 372

Общинският съвет утвърждава персоналните промени в списъка и маршрута на пътуващите учители до края на 2008 година, както следва:
ОУ – Созопол
Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-Черноморец
Пепа Георгиева Бояджиева-учител– Атия-Созопол- Атия
НУ – Равадиново
Златина Василева Вълканова- директор – Бургас- Равадиново – Бургас
Иванка Иванова Вълнарова–учител–Бургас–Равадиново-Бургас


ОУ – Черноморец
Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-Созопол
Илия Пашинов Илиев–учител–Созопол-Черноморец–Созопол
Деляна Христова Димитрова-учител-Бургас-Черноморец-Бургас
ОУ – Атия
Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
Илия Пашинов Илиев-външен лектор- Созопол -Атия-Созопол
ОУ – Росен
Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-Бургас
Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас –Росен-Бургас
Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен- Бургас
Гинка Димитрова Тодорова – учител-Бургас–Росен-Бургас
Светлана Иванова Андреева – учител - Бургас-Росен- Бургас
Пламен Жеков Митев-учител- Бургас- Росен- Бургас
Станка Вълканова Петрова –учител– Бургас–Росен–Бургас
Надежда Георгиева Петканова-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
Ваня Георгиева Алтънджиян-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
Милена Димова Жекова – възпитател - Бургас – Росен–Бургас
ОУ – Равна гора
Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора –Бургас
Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
Галина Петрова – учител – Бургас-Равна гора- Бургас
Ивка Димитрова Стоянова- външен лектор-Бургас-Равна гора- Бургас
ОУ – Крушевец
Галина Георгиева Казакова–директор–Бургас-Крушевец-Бургас
Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Крушевец – Бургас
Цветомира Димитрова Георгиева- учител- Бургас – Крушевец – Бургас
ОУ – Зидарово
Пейко Стоев Стоев – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-Бургас
Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-Бургас
Женя Здравкова Бакалова – възпитател – Бургас – Зидарово-Бургас
Славка Райкова Палазова-учител -Бургас-Зидаро во-Бургас
Николина Димова Петрова- учител – Бургас- Зидарово-Бургас
Марин Стойков Сакалиев- учител – Бургас- Зидарово-Бургас /заместник – Мариана Иванова Нонева/
Петър Иванов Петров-учител - Бургас- Зидарово-Бургас
ОДЗ – Созопол
Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-Созопол
Милена Иванова Костова- учител – Созопол – Равадиново – Созопол
Мария Илиева Шурелова-учител по музика – Созопол –Равадиново – Созопол
Виолета Тодорова Неделчева–счетоводител–Черноморец-Созопол-Черноморец
ЦДГ – Черноморец
Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
ЦДГ – Росен
Мариана Иванова Пантелеева – учител – Бургас –Росен-Бургас
Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора – Бургас
Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –Бургас

ЦДГ – Извор
Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –Бургас


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№702/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 373

1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 180/ сто и осемдесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 000 /двадесет хиляди лева/, с квоти общо от 9/341 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №91, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Груд Анастасов Калоянов, Диана Грудова Калоянова и Жельо Грудов Калоянов да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 9/девет/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №91 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№703/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 374

1.Общински съвет – Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 7 840/ седем хиляди осемстотин и четиридесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 19 600 /деветнадесет хиляди и шестстотин лева/, с квоти общо от 400/1797 кв.м.ид.ч., от имот №186, м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Красимир Славчев Лазаров да заплати в полза на Община Созопол част от имот №186 с площ от 400 /четиристотин/ кв.м. ид.части от поземленият имот, целият с площ от 1797/ хиляда седемстотин деветдесет и седем/ кв.м. по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№722/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 375
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 2 477/ две хиляди четиристотин седемдесет и седем лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 13 996 /тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева/, с квоти общо от 177/677 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134.246, за зоната по §4, землище с.Крушевец, Обол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Иванов Мавров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 177/сто седемдесет и седем/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №134.246 по плана за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№724/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на 608кв.м. ид. части от ПИ 000250, образуван от ПИ 00309, 00249, землище с.Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 376
1. На основание чл.35 ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и във връзка с § 123 от ПЗР на ЗГ, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 608/шестстотин и осем/ кв.м.ид.части, съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в имот № 250, м.”Сърнешко кладенче”, в землище на с.Равадиново, Община Созопол .
2. На основание чл.14, ал.1,т.3 от ЗГ и във вр.с § 123,т.8 от ПЗР на ЗГ, одобрява експертна оценка утвърдена на 08.02.08 от РУГ-Бургас, изготвена от лицензиран оценител по ЗГ, в размер на 1 761,00 /хиляда седемстотин шестдесет и един лв./, без вкл.ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№725/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 377

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, и във вр. с чл.19, ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс, на земеделски имот с № 000016, м.”Крушевица”, землище на с.Крушевец, с площ на целия от 694 дка, с начин на трайно ползване: нива; и граници:север , изток и запад – полски път с № 000022 и 002018, и юг – имоти с №№ 122046, 122047, 122048, 122050,
2. Срок на наемното правоотношение до 3/три/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 187/ 28.03.08г., от VІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за 200 дка от описания по т.1 имот в размер на 8.00лв. на декар и за останалата част от 494 дка. от 1,60 лв. на декар.

Докладна записка с вх.№726/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 378

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.9 от НРПУРОС, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ- гр.Бургас, структура към Министерство на здравеопазването , в сутеренен етаж и представляващи следните помещения: лаборатория, два броя лекарски кабинети и манипулационна, два броя чакални и санитарни възли, находящи се на ниво партер етаж на триетажна масивна сграда”Кметство и ЦСМП”, гр.Созопол кв.42, УПИ І, по плана на град Созопол , за нуждите и дейността на Филиал за спешна медицинска помощ- Созопол, и за срок от 5/пет/години.

Докладна записка с вх.№727/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-368, кв.17 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 379

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 75/седемдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-368, кв.17, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 197/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 642,76/шестотин четиридесет и два лв. и седемдесет и шест ст./лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№728/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-388, кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 380

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 19/ деветнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-388, кв.36, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/..
2. Одобрява експертна оценка № 204/15.09.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 4118/четири хиляди сто и осемнадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№729/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 381

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ, кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 202/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1197,94 /хиляда сто деветдесет и седем лв. и деветдесет и четири/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№730/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 382

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 85/осемдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХІХ-1221, кв.3, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 203/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1454,65 /хиляда четиристотин петдесет и четири лв. и шестдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№731/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-274, кв.31 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 383

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 16 /шестнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-274, кв.31, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 198/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 301,20 /триста и един лв. и двадесет ст../, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№740/23.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична Общинска собственост находящи се в Административната сграда на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 384

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи помещение предназначено за лекарски кабинет с площ 17.25/седемнадесет цяло и двадесет и пет стотни/кв.м. и манипулационна с площ от 12.68/дванадесет цяло и шестдесет и осем стотни/кв.м., находящи се на партерен еаж в общинска сграда – Административна сграда на Община Созопол, разположена в рамките на УПИ І, кв.42 по плана на гр.Созопол, за който е съставен акт за публична Общинска собственост 517/09.08.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 218/20.10.2008г., в размер на 210/ двеста и десет/лв. - месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№721/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 385
По желание на вносителя, Общински съвет – Созопол, оттегля докладна записка с .№721/14.10.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ, в часта за Тошко Стефанов Казаков от гр.Созопол 7500 /седем хиляди и петстотин/ лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 386

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Николинка Ганчева Пасева от с.Черноморец ЕГН: 63082005 страдаща от дискова херния, за транспортни разходи и закупени лекарства свързани с извършената и операция в гр.София на стойност 177.13 / сто седемдесет и седем /лв и 13ст.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 387

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Тодор Георгиев Георгиев от гр.Созопол ЕГН: 6301250460 – инвалид първа група с чужда помощ , страдащ от церебрална атаксия, микроцефалия и епилепсия за закупени лекарства в размер на 523 / петстотин двадесет и три/ лв и 60 ст.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 388

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово ЕГН: 6701200530 – с водеща диагноза „органично разстройство на личността” за закупени лекарства в размер на 538 /петстотин тридесет и осем/ лв. и 45 ст.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 389

Общински съвет – Созопол отхвърля молбата на Дона Щерионова Кирова

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 390


Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Любка Александрова Биберова от гр.Созопол ЕГН : 4407290937 – страдаща от туморно образование стопило части от лицето и, за закупени лекарства в размер на 761 /седемстотин шестдесет и един / лв. и 74 ст.ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№750/31.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 391

Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, с което декларира, че предназначението на сградата„Тракийски хан” , намираща се в УПИ XVII – 227, кв.18 по плана на гр. Созопол, с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№751/03.11.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Искане до Народното събрание на Република България за предвиждане на средства в републиканския бюджет за 2009 година за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 392

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема Искане за предвиждане на средства в републиканския бюджет на Република България за 2009г. за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол, със следния текст:
До Председателя на Народното събрание
на Република България
Копие: До Комисия по бюджет и финанси
До Комисия по транспорт и съобщенияИСКАНЕ
от Общински съвет Созопол

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми народни представители,

Свидетели сме на изключително черна статистика – за последните няколко години - тежки пътно-транспортни произшествия, съпроводени със смъртни случаи по целия Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол. По информация на РПУ Созопол за периода от началото на годината до сега са станали над 50 пътнотранспортни произшествия, от които 8 души са загинали и 6-ма са били тежко ранени.
Община Созопол поде инициатива по обезопасяване на пътя, а също така и на пътното кръстовище – главен път-с.Атия, но поради факта, че самият път е част от републиканска пътна мрежа, Общината няма законово основание да отделя средства от общинския бюджет. В резултат на многото проведени разговори и срещи със специалисти се установи, че начина за обезопасяване на пътя Бургас – Созопол е чрез поставяне на мантинели или други подходящи средства за разделяне на платната, в това число и осветяване на пътното кръстовище главен път – с. Атия, Община Созопол.
За да направим реални нашите действия по обезопасяване на целия пътен участък е необходимо участието на всички институции, както на общинско така и на национално ниво. Предстои разглеждане на Бюджета на Република България за 2009 година и във тази връзка сега е момента да поискаме да бъдат отделени необходимите финансови средства от републиканския бюджет за 2009 год. за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
С оглед на всичко гореизложено Общински съвет Созопол апелира към Вас за съпричастност и предприемане на реални мерки за предотвратяване на тежките пътно-транспортни произшествия и съпътстващите ги смъртни случаи, като за целта МОЛИМ да бъдат предвидени в Републиканския бюджет за 2009 година средства за обезопасяване на главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището с. Атия, Община Созопол.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 393

По желание на вносителя, Общински съвет – Созопол, оттегля Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№753/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Росен.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 394

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1080/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ - с.Росен

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№754/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 395

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1082/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл. 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№755/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 местност „Край село”, землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 396

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1081/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл. 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 ,местност „Край село” , землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№756/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 397

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1080/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
По предложение на Константин Гребенаров – Общински съветник.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 398

Общински съвет Созопол реши да се свика извънредно заседание на Общински съвет Созопол на 07.11.2008г., от 9:30 в заседателната зала на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...